SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
30 septembre 2009 30 september 2009
________________
Question écrite n° 4-4627 Schriftelijke vraag nr. 4-4627

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
________________
SPF Économie - Emploi des langues - Particuliers habitant en région de langue néerlandaise FOD Economie - Taalgebruik - Particulieren die in het Nederlandse taalgebied wonen 
________________
ministère
emploi des langues
ministerie
taalgebruik
________ ________
30/9/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
30/9/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 4-5881 Réintroduite comme : question écrite 4-5881
________ ________
Question n° 4-4627 du 30 septembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4627 d.d. 30 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Un habitant de Bruges, bien entendu néerlandophone, m'a indiqué qu'il avait reçu du SPF Économie un courrier en français, même avec une adresse partiellement rédigée en français (“bte” au lieu de “bus”). Il va de soi que ceci est contraire aux lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

1. Quelle langue le SPF Économie utilise-t-il en principe dans ses relations avec les particuliers résidant dans la région de langue néerlandaise?

2. Comment est-il possible qu'un habitant de Bruges qui est sans aucun doute néerlandophone et qui s'est lui-même adressé en néerlandais à l'administration, reçoive un document francophone?

3. Des mesures sont-elles prises pour empêcher à l'avenir de tels incidents?

 

Een inwoner van Brugge, Nederlandstalig vanzelfsprekend, deelt mij mee dat hij briefwisseling van de FOD Economie heeft gekregen in het Frans, zelfs met een gedeeltelijk Franstalige adresvermelding ("bte" voor "bus"). Het spreekt vanzelf dat dit in strijd is met de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

1.In welke taal richt de FOD Economie zich in beginsel in haar betrekkingen met particulieren tot de inwoners van het Nederlandse taalgebied?

2. Hoe is het mogelijk dat iemand uit Brugge, die zonder twijfel Nederlandstalig is en zich steeds in het Nederlands tot de administratie heeft gericht, een Franstalig document krijgt toegestuurd?

3. Worden er maatregelen genomen om dergelijke voorvallen in de toekomst onmogelijk te maken?