SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
24 septembre 2009 24 september 2009
________________
Question écrite n° 4-4557 Schriftelijke vraag nr. 4-4557

de Ann Somers (Open Vld)

van Ann Somers (Open Vld)

au vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
________________
SNCB - Retards - Recours à des taxis - Coûts NMBS - Vertragingen - Inzetten van taxi's - Kosten 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
personnel de conduite
heure supplémentaire
taxi
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
bestuurder
overuur
taxi
________ ________
24/9/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
24/9/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 4-5802 Réintroduite comme : question écrite 4-5802
________ ________
Question n° 4-4557 du 24 septembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4557 d.d. 24 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Les voyageurs comme la SNCB elle-même ont dernièrement été victimes d'un des retards de trains. Dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 septembre 2009, le dernier train reliant Bruxelles à Ostende est arrivé avec un gros quart d'heure de retard et le conducteur a refusé de poursuivre le voyage car cela lui aurait fait dépasser la limite de neuf heures de conduite. Les voyageurs ont été conduits à destination en taxi aux frais de la SNCB. Selon la société des chemins de fer, il ne s'agit pas d'un gaspillage de moyens financiers car des “accords de prix intéressants” ont été conclus avec les sociétés de taxis.

1) Quelle était la raison de l'important retard du train en question dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 septembre 2009 ?

2) Combien cet incident survenu au train Bruxelles-Ostende a-t-il coûté à la SNCB en frais de taxis ?

3) Combien de fois la SNCB a-t-elle dû faire appel à des taxis pour conduire les voyageurs à destination en 2007, 2008 et au cours des neuf premiers mois de cette année ?

4) Quel coût total annuel cette action a-t-elle engendré pour la SNCB de 2007 à aujourd'hui ?

5) Quels accords de prix la SNCB a-t-elle conclus avec les sociétés de taxis ?

6) De quelle manière les sociétés de taxis sont-elles sélectionnées par la SNCB (adjudications ou autre) et comment les accords de prix sont-ils conclus concrètement ?

 

Zowel de reizigers als de NMBS zelf zijn onlangs het slachtoffer geworden van een van de vertragingen. De laatste trein van Brussel naar Oostende van woensdag 16 op donderdag 17 september 2009 kwam een dik kwartier te laat aangereden, met als gevolg dat de treinbestuurder weigerde uit te rijden omdat hij anders de negen uren grens zou overschrijden. De reizigers werden per taxi naar hun bestemming gebracht op kosten van de NMBS. Volgens de spoorwegen is dit geen geldverspilling want er zijn ‘goede prijsafspraken’ gemaakt met de taxibedrijven.

1) Wat was de reden van de grote vertraging van de bewuste trein van woensdag 16 op donderdag 17 september 2009?

2) Hoeveel heeft het bewuste voorval met de trein Brussel-Oostende aan de NMBS gekost aan taxivergoedingen?

3) Hoe vaak heeft de NMBS in 2007, 2008 en de eerste negen maanden van dit jaar reeds taxi’s moeten inschakelen om reizigers naar hun bestemming te brengen?

4) Hoeveel heeft deze actie in de periode 2007 tot heden jaarlijks gekost aan de NMBS?

5) Welke concrete prijsafspraken heeft de NMBS gemaakt met de taxibedrijven?

6) Op welke manier worden taxibedrijven gekozen door de NMBS (aanbestedingen of andere) en hoe worden de prijsafspraken concreet gemaakt?