SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
18 septembre 2009 18 september 2009
________________
Question écrite n° 4-4435 Schriftelijke vraag nr. 4-4435

de Alain Destexhe (MR)

van Alain Destexhe (MR)

à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________________
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique - Musée Wiertz - Fréquentation Koninklijke musea voor Schone Kunsten van België - Wiertzmuseum - Bezoekersaantal 
________________
musée
museum
________ ________
18/9/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009)
9/10/2009Antwoord
18/9/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009)
9/10/2009Antwoord
________ ________
Question n° 4-4435 du 18 septembre 2009 : (Question posée en français) Vraag nr. 4-4435 d.d. 18 september 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Pourriez-vous me dire quelle est la fréquentation du Musée Wiertz ? Combien de personnes s'y sont rendues lors de l'année écoulée ?

 

Kunt u me zeggen hoeveel mensen het Wiertzmuseum bezoeken? Hoeveel bezoekers heeft het museum het voorbije jaar gehad?

 
Réponse reçue le 9 octobre 2009 : Antwoord ontvangen op 9 oktober 2009 :

Pour cause de restauration du bâtiment, le Musée Wiertz est fermé depuis le 15 avril 2008, et ce jusqu’à la date du 10 novembre 2009. Du 2 janvier 2008 au 14 avril 2008, le Musée a accueilli 1 093 visiteurs.

Il faut souligner que depuis quelques années, le Musée Wiertz n’a été ouvert qu’un week-end sur deux, en alternance avec le Musée Meunier.

Wegens restauratiewerkzaamheden van het gebouw, is het Wiertzmuseum gesloten sedert 15 april 2008 en dat tot 10 november 2009. Tussen 2 januari 2008 en 14 april 2008 bezochten 1 093 personen het museum.

Er moet hier opgemerkt worden dat sedert enkele jaren het Wiertzmuseum slechts één weekend op twee open was, om beurt met het Meuniermuseum.