SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
17 septembre 2009 17 september 2009
________________
Question écrite n° 4-4431 Schriftelijke vraag nr. 4-4431

de Hugo Vandenberghe (CD&V)

van Hugo Vandenberghe (CD&V)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Police - Véhicules de police - Accidents - Véhicules prioritaires - Victimes mortelles - Chiffres - Cours de conduite supplémentaires Politie - Politievoertuigen - Ongevallen - Prioritaire voertuigen - Dodelijke slachtoffers - Aantal - Extra rijopleiding 
________________
accident de transport
statistique officielle
répartition géographique
police locale
circulation routière
ongeval bij het vervoer
officiële statistiek
geografische spreiding
gemeentepolitie
wegverkeer
________ ________
17/9/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
17/9/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 4-5998 Réintroduite comme : question écrite 4-5998
________ ________
Question n° 4-4431 du 17 septembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4431 d.d. 17 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Trois accidents s'étant produits ces trois derniers mois avec des véhicules récemment acquis (Audi Q7), la police de Dilbeek examine s'il est nécessaire que ses inspecteurs suivent des cours de conduite supplémentaires.

On se demande si les policiers conduisent suffisamment bien que pour effectuer des interventions à risques avec des véhicules aussi lourds. En effet, les accidents se sont produits à deux reprises alors que le véhicule roulait de façon prioritaire avec gyrophare et sirène.

Je souhaiterais recevoir une réponse aux questions suivantes :

1. Combien d'accidents ont-ils eu lieu ces dix dernières années avec des véhicules de police ? Je souhaiterais obtenir une ventilation par zone de police.

2. Dans combien de ces accidents le véhicule roulait-il de façon prioritaire avec gyrophare et sirène ? Je souhaiterais obtenir une ventilation par zone de police.

3. Combien de victimes mortelles a-t-on déplorées lors de ces accidents impliquant un véhicule de police ? Je souhaiterais obtenir une ventilation par zone de police.

4. Combien de zones de police ont-elles organisé ces dix dernières années des cours de conduite pour leurs inspecteurs ?

5. La ministre estime-t-elle souhaitable d'examiner si des cours de conduite supplémentaires sont nécessaires pour les zones de police ?

 

Nadat de voorbije drie maanden drie ongevallen gebeurden met recent aangekochte wagens (audi Q7) onderzoekt de politie van Dilbeek of het nodig is om haar inspecteurs extra rijlessen te laten volgen.

Men stelt zich de vraag of de agenten wel stuurvaardig genoeg zijn om met zulke zware wagens risico-interventies te doen. De ongevallen gebeurden immers twee keer terwijl de auto prioritair onderweg was met zwaailicht en sirene.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Hoeveel ongevallen gebeurden de voorbije tien jaar met politievoertuigen? Graag had ik een uitsplitsing per politiezone bekomen.

2. Bij hoeveel van deze ongevallen was de auto prioritair onderweg met zwaailicht en sirene? Graag had ik een uitsplitsing per politiezone bekomen.

3. Hoeveel dodelijke slachtoffers waren te betreuren bij dergelijke ongevallen waarbij een politievoertuig was betrokken? Graag had ik een uitsplitsing per politiezone bekomen.

4. Hoeveel politiezones richtten de voorbije tien jaar rijlessen in voor hun inspecteurs?

5. Acht de geachte minister het wenselijk te onderzoeken of er voor de politiezones extra rijopleidingen nodig zijn?