SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2007-2008 Zitting 2007-2008
________________
4 mars 2008 4 maart 2008
________________
Question écrite n° 4-435 Schriftelijke vraag nr. 4-435

de Martine Taelman (Open Vld)

van Martine Taelman (Open Vld)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
Eurovignette - Distributeurs automatiques Eurovignet - Automaten 
________________
péage
transport de marchandises
distributeur automatique
tol
goederenvervoer
automaat
________ ________
4/3/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008)
19/3/2008Dossier gesloten
4/3/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008)
19/3/2008Dossier gesloten
________ ________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-434
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-434
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-715
________ ________
Question n° 4-435 du 4 mars 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-435 d.d. 4 maart 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

En Allemagne, il est possible de retirer une eurovignette à un distributeur automatique. Ces appareils sont placés dans des stations-services et/ou des restoroutes. En Belgique, il faut les acheter aux postes-frontières. Il ne serait toutefois pas possible de se les procurer 24 heures sur 24, ni d’ailleurs dans tous les postes-frontières. C’est pourquoi les camions n’affichant pas la vignette qui sont interceptés sont envoyés au bureau de recettes des Contributions directes. Ce bureau se situe parfois en agglomération où les camions ne sont pas admis.

D’où mes questions au ministre :

1. Avez-vous connaissance de l’existence de tels problèmes ?

2. Dans l’affirmative, jugez-vous utile d’installer des distributeurs automatiques pour ces vignettes ? Selon mes informations, il est possible de retirer à des distributeurs automatiques une vignette autoroutière permettant de circuler sur les autoroutes allemandes.

 

In Duitsland kan je een eurovignet uit een automaat halen. Deze automaten staan in de tankstations en/of wegrestaurants. In België moet je ze aan de grensovergangen kopen. Maar daar zou je ze niet 24 op 24 uur kunnen kopen en het geldt ook niet bij alle grensovergangen. Vrachtwagens zonder eurovignet die betrapt worden, worden dan ook naar het ontvangstkantoor van directe Belastingen gestuurd. Soms situeert zich dat in de bebouwde kom waar vrachtwagens niet toegelaten zijn.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Hebt u weet van dergelijke problemen?

2. Indien ja, ziet u het nut in om automaten in te schakelen voor het afleveren van dergelijke vignetten? Volgens mijn gegevens kan je wel een autowegenvignet kopen om in Duitsland op de autostrades te mogen rijden aan automaten.