SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2007-2008 Zitting 2007-2008
________________
4 mars 2008 4 maart 2008
________________
Question écrite n° 4-429 Schriftelijke vraag nr. 4-429

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

au ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Théâtre royal de la Monnaie - Fonds de roulement et comptabilité Koninklijke Muntschouwburg - Bedrijfskapitaal en boekhouding 
________________
arts du spectacle
fonds de roulement
comptabilité
Cour des comptes (Belgique)
système de comptabilité
dramatische kunst
vlottend kapitaal
boekhouding
Rekenhof (België)
boekhoudsysteem
________ ________
4/3/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten
4/3/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 4-617 Réintroduite comme : question écrite 4-617
________ ________
Question n° 4-429 du 4 mars 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-429 d.d. 4 maart 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

D’après le 163e Cahier de la Cour des comptes, le Théâtre royal de la Monnaie (TRM) ne respecte plus, depuis 2001, l’obligation légale de constituer un fonds de roulement (en tant que réserve dans le bilan) égal à 5% du chiffre d’affaires. Selon la Cour des comptes, le TRM doit en outre opérer une distinction nette entre sa comptabilité budgétaire et sa comptabilité économique. Le plan comptable actuel ne correspond pas à un système de comptes normalisé et est, dès lors, inadapté pour tenir une comptabilité économique. Par ailleurs, la comptabilité budgétaire doit être épurée des comptes qui ne sont pas censés y figurer, tels que la « provision programmation sociale ».

1. Depuis lors, le fonds de roulement du TRM a-t-il de nouveau été constitué en fonction des exigences légales ? Dans la négative, pourquoi ?

2. Les lacunes relevées dans la comptabilité ont-elles entre-temps été comblées ?

 

Volgens het 163ste Boek van het Rekenhof voldoet de Koninklijke Muntschouwburg (KMS) sinds 2001 niet meer aan de wettelijke vereiste wat betreft het samenstellen van een bedrijfskapitaal (als een reserve in de balans) a rata van 5% van het omzetcijfer. Bovendien moet de KMS volgens het Rekenhof een duidelijker onderscheid maken tussen zijn begrotings- en bedrijfseconomische boekhouding. Het bestaande boekhoudplan beantwoordt niet aan een genormaliseerd rekeningenstelsel en is bijgevolg niet aangepast aan het voeren van een economische boekhouding. Daarnaast moet de begrotingsboekhouding worden uitgezuiverd van rekeningen die er niet in thuis horen, zoals bijvoorbeeld de "provisies voor sociale programmaties".

1. Is het bedrijfskapitaal van de KMS sindsdien opnieuw samengesteld volgens de wettelijke vereisten? Zo nee, waarom niet?

2. Zijn de aangehaalde gebreken in de boekhouding intussen rechtgezet?