SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
17 aôut 2009 17 augustus 2009
________________
Question écrite n° 4-4115 Schriftelijke vraag nr. 4-4115

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________________
Fonds sanitaire (Fonds pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux) Sanitair Fonds (Fonds voor gezondheid en kwaliteit van dieren en dierlijke producten) 
________________
fonds budgétaire
contrôle budgétaire
santé animale
élevage
production animale
produit animal
begrotingsfonds
begrotingscontrole
gezondheid van dieren
veeteelt
dierlijke productie
dierlijk product
________ ________
17/8/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009)
11/9/2009Antwoord
17/8/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009)
11/9/2009Antwoord
________ ________
Question n° 4-4115 du 17 aôut 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4115 d.d. 17 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pouvez-vous me communiquer, pour le Fonds sanitaire, les renseignements suivants:

1. Quel était le montant de ce fonds au 1er janvier 2008, au 1er janvier 2009 et à l'heure actuelle ?

2. Ces montants sont-ils placés et, dans l'affirmative, par le canal de quels investissements ?

3. Quels sont, dans ce cas, les pertes éventuelles enregistrées à la suite de la crise bancaire et financière de l'année dernière ?

 

Kan u mij met betrekking tot het Sanitair Fonds het volgende meedelen:

1. Hoe groot was het bedrag in dit fonds op 1 januari 2008, op 1 januari 2009 en op dit ogenblik?

2. Worden deze gelden belegd en zo ja via welke beleggingen?

3. Welke zijn in dat geval de eventuele verliezen die werden geboekt ingevolge de banken- en financiële crisis van het afgelopen jaar?

 
Réponse reçue le 11 septembre 2009 : Antwoord ontvangen op 11 september 2009 :

1. La situation de la réserve du Fonds sanitaire :

- à la date du 31 décembre 2007: 59 855 624,43 euros

- à la date du 31 décembre 2008: 60 184 260,43 euros

- à ce jour : vu que des transactions sont effectuées quotidiennement (factures à payer, cotisations à percevoir), ceci est impossible à préciser.

2. Les crédits du Fonds sont placés sur un compte de trésorerie et ne sont pas investis.

3. Vu ce qui précède, il n’y a pas de pertes sur les réserves du Fonds.

1. De stand van de reserve van het Sanitair Fonds:

- op datum van 31 december 2007: 59 855 624,43 euro

- op datum van 31 december 2008: 60 184 260,43 euro

- op dit ogenblik: aangezien er dagelijks transacties uitgevoerd worden (te betalen facturen en schuldvorderingen, te ontvangen bijdragen) is het onmogelijk dit te preciseren.

2. De gelden van het fonds worden geplaatst op een thesaurierekening en worden niet belegd.

3.Gelet op het voorgaande is er geen verlies geboekt op de reserve van het Fonds.