SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
12 aôut 2009 12 augustus 2009
________________
Question écrite n° 4-4051 Schriftelijke vraag nr. 4-4051

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au Premier ministre

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
________________
Amendes de circulation infligées à des Belges à l'étranger - Emploi des langues Verkeersboetes opgelopen door Belgen in het buitenland - Taalgebruik 
________________
Belges à l'étranger
infraction au code de la route
amende
emploi des langues
Belgen in het buitenland
overtreding van het verkeersreglement
geldboete
taalgebruik
________ ________
12/8/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
12/8/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
________ ________
Aussi posée à : question écrite 4-4050
Réintroduite comme : question écrite 4-6059
Aussi posée à : question écrite 4-4050
Réintroduite comme : question écrite 4-6059
________ ________
Question n° 4-4051 du 12 aôut 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4051 d.d. 12 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L'une de mes connaissances qui demeure à la côte flamande et qui s'est vu infliger une amende de circulation en Allemagne m'informe que les autorités administratives allemandes lui ont adressé une notification en français au sujet de cette infraction routière. Cela signifie qu'un extrait du constat de l'infraction était rédigé en allemand mais la note explicative en français.

Les administration allemandes ne sont évidemment pas soumises à la réglementation linguistique belge mais le fait que les autorités allemandes écrivent en français à des habitants de la région néerlandophone de Belgique suscite des questions.

Je souhaite une réponse aux questions suivantes.

1. Comment les autorités étrangères en général et les autorités allemandes en particulier qui constatent des infractions de la circulation commises par des Belges dans leur pays obtiennent-elles les données d'identification des intéressés? Celles-ci mentionnent-elles la région linguistique dans laquelle habite l'intéressé?

2. Estimez-vous normal que dans de tels cas les autorités étrangères adressent du courrier en français à une personne qui habite à la côte flamande? Une initiative sera-t-elle prise à cet égard afin d'éviter dans la mesure du possible de telles situations à l'avenir?

 

Een kennis die woonachtig is aan de Vlaamse kust en die een verkeersboete heeft opgelopen in Duitsland, deelt mij mee dat hij door de Duitse administratieve autoriteiten in het Frans werd aangeschreven over deze verkeersinbreuk. Dat wil zeggen: een uittrekstel van de vaststellingen van de verkeersovertreding was in het Duits opgesteld, maar de toelichtende nota in het Frans.

Vanzelfsprekend zijn de Duitse administraties niet onderhevig aan de Belgische taalregeling, maar het roept wel vragen op dat inwoners uit het Nederlandse taalgebied in België door de Duitse autoriteiten in het Frans worden aangeschreven.

Graag had ik van de geachte minister antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Hoe geraken buitenlandse autoriteiten in het algemeen, en de Duitse autoriteiten in het bijzonder, die verkeersovertredingen van Belgen in hun land vaststellen, aan de identificatiegegevens van de betrokkenen? Door wie worden die verstrekt? Wordt daarbij melding gemaakt van het taalgebied waarin de betrokkene woont?

2. Acht u het normaal dat iemand die aan de Vlaamse kust woont door buitenlandse autoriteiten in dergelijke gevallen in het Frans worden aangeschreven? Wordt er ter zake een initiatief genomen om dergelijke toestanden in de toekomst in de mate van het mogelijke te vermijden?