SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
10 aôut 2009 10 augustus 2009
________________
Question écrite n° 4-4031 Schriftelijke vraag nr. 4-4031

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

au ministre de la Coopération au développement

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking
________________
Services publics - Traducteurs - Interprètes - Coût Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs 
________________
profession de l'information
traduction
interprétation
coût de fonctionnement
ministère
beroep in het informatiewezen
vertaling
tolken
bedrijfskosten
ministerie
________ ________
10/8/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009 )
11/9/2009 Antwoord
10/8/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009 )
11/9/2009 Antwoord
________ ________
Aussi posée à : question écrite 4-4019
Aussi posée à : question écrite 4-4020
Aussi posée à : question écrite 4-4021
Aussi posée à : question écrite 4-4022
Aussi posée à : question écrite 4-4023
Aussi posée à : question écrite 4-4024
Aussi posée à : question écrite 4-4025
Aussi posée à : question écrite 4-4026
Aussi posée à : question écrite 4-4027
Aussi posée à : question écrite 4-4028
Aussi posée à : question écrite 4-4029
Aussi posée à : question écrite 4-4030
Aussi posée à : question écrite 4-4032
Aussi posée à : question écrite 4-4033
Aussi posée à : question écrite 4-4034
Aussi posée à : question écrite 4-4035
Aussi posée à : question écrite 4-4036
Aussi posée à : question écrite 4-4037
Aussi posée à : question écrite 4-4038
Aussi posée à : question écrite 4-4039
Aussi posée à : question écrite 4-4040
Aussi posée à : question écrite 4-4019
Aussi posée à : question écrite 4-4020
Aussi posée à : question écrite 4-4021
Aussi posée à : question écrite 4-4022
Aussi posée à : question écrite 4-4023
Aussi posée à : question écrite 4-4024
Aussi posée à : question écrite 4-4025
Aussi posée à : question écrite 4-4026
Aussi posée à : question écrite 4-4027
Aussi posée à : question écrite 4-4028
Aussi posée à : question écrite 4-4029
Aussi posée à : question écrite 4-4030
Aussi posée à : question écrite 4-4032
Aussi posée à : question écrite 4-4033
Aussi posée à : question écrite 4-4034
Aussi posée à : question écrite 4-4035
Aussi posée à : question écrite 4-4036
Aussi posée à : question écrite 4-4037
Aussi posée à : question écrite 4-4038
Aussi posée à : question écrite 4-4039
Aussi posée à : question écrite 4-4040
________ ________
Question n° 4-4031 du 10 aôut 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4031 d.d. 10 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pas mal de services publics ont fréquemment recours à des traducteurs/interprètes, assermentés ou non.

Je souhaiterais que le ministre réponde aux questions suivantes :

1. Dans quels services relevant de votre tutelle et pour quelles matières a-t-on recours à des traducteurs/interprètes et quel en est le fondement légal?

2. Combien de fois ces services ont-ils eu recours à un traducteur/interpète en 2007 et 2008?

3. Combien ces traducteurs/interprètes ont-ils coûté aux pouvoirs publics en 2007 et 2008?

4. Quelle est la part de ces coûts d'interprétation et de traduction qui est répercutée sur leurs utilisateurs?

 

Nogal wat overheidsdiensten maken veelvuldig gebruik van al dan niet beëdigde vertalers/tolken.

Graag had ik van de geachte minister antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. In welke diensten die onder uw voogdij staan en voor welke zaken wordt gebruik gemaakt van vertalers/tolken en wat is de wettelijke basis daarvoor?

2. Hoeveel keer werd door deze diensten in 2007 en 2008 gebruik gemaakt van een vertaler/tolk ?

3. Hoeveel hebben deze vertalers/tolken binnen deze diensten de overheid gekost in 2007 en 2008?

4. Hoeveel van deze kosten inzake tolk- en vertaaldiensten worden verder doorgerekend aan de gebruikers ervan?

 
Réponse reçue le 11 septembre 2009 : Antwoord ontvangen op 11 september 2009 :

La majeure partie des services de traduction et d’interprétation sont assurés par l’administration ou interne au sein de ma cellule stratégique. 

Le tableau en annexe détaille les exceptions à ce principe pour ce qui concerne la cellule stratégique de la coopération au développement sur base de la législation relative aux marchés publics

Pour ce qui concerne les appels à l’extérieur réalisé par l’administration, je renvoie à la réponse du ministre des affaires étrangères. 

date

Société Traduc

coût

10/05/2008

traduction FR vers Ang

International Food Policy Research Institute

NCI à 1050 BXL

180 €BRUSSELS


vertaling FR naar ENG
vertaling FR naar NED en ENG

Klimaatverandering en het Belgische beleid inzake ontwikkelingssamenwerking

04/09/2008

traduction Fr/Ang

Crise alimentaire dans les pays en

NCI

98 €développeemnt


vertaling FR/ENG

Voedselcrisis in de ontwikkelingslanden28/10/2008

traduction Fr/NL

Algemene beleidsnota van Minister

IGTV à Grimbergen

1 815 €van Ontw.


vertaling FR/NED


08/12/2008

traduction Fr/Nl

het aantal partnerlandern vande Belgische Ontawikkelingssamenwerking

IGTV à Grimbergen

254,10 €

vertaling FR/NED

Le nombre de pays partenaire de la coopération au développement


01/07/2009

traduction Fr/NL

AR création d'un service Evaluation spéciale

IGTV à Grimbergem

531,19 €de la Coopération internationale

vertaling FR/NED

(AR?) oprichting van dienst bijzondere evaluatie ontwikkelingssamenwerking

13/08/2009

traductions simultanées

réunion des Ministres de la Coopération au

Commission - traduction

426 €développement

Commission Européennesimultaan vertaling

Vergadering van de ministers van Ontwikkelingssamenwerking

Europese Commissie
Het grootste deel van de vertaal- en tolkdiensten worden uitgevoerd door de administratie of door mijn Beleidscel. 

In de tabel in bijlage worden de uitzonderingen op dit principe opgesomd voor de Beleidscel ontwikkelingssamenwerking op basis van de op basis van de wetgeving op de overheidsopdrachten 

Voor de externe aanvragen die door de administratie gebeuren, verwijs ik naar het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken

date

Société Traduc

coût

10/05/2008

traduction FR vers Ang

International Food Policy Research Institute

NCI à 1050 BXL

180 €BRUSSELS


vertaling FR naar ENG
vertaling FR naar NED en ENG

Klimaatverandering en het Belgische beleid inzake ontwikkelingssamenwerking

04/09/2008

traduction Fr/Ang

Crise alimentaire dans les pays en

NCI

98 €développeemnt


vertaling FR/ENG

Voedselcrisis in de ontwikkelingslanden28/10/2008

traduction Fr/NL

Algemene beleidsnota van Minister

IGTV à Grimbergen

1 815 €van Ontw.


vertaling FR/NED


08/12/2008

traduction Fr/Nl

het aantal partnerlandern vande Belgische Ontawikkelingssamenwerking

IGTV à Grimbergen

254,10 €

vertaling FR/NED

Le nombre de pays partenaire de la coopération au développement


01/07/2009

traduction Fr/NL

AR création d'un service Evaluation spéciale

IGTV à Grimbergem

531,19 €de la Coopération internationale

vertaling FR/NED

(AR?) oprichting van dienst bijzondere evaluatie ontwikkelingssamenwerking

13/08/2009

traductions simultanées

réunion des Ministres de la Coopération au

Commission - traduction

426 €développement

Commission Européennesimultaan vertaling

Vergadering van de ministers van Ontwikkelingssamenwerking

Europese Commissie