SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
6 aôut 2009 6 augustus 2009
________________
Question écrite n° 4-3940 Schriftelijke vraag nr. 4-3940

de Helga Stevens (Indépendant)

van Helga Stevens (Onafhankelijke)

au vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
________________
Transport de travailleurs Ligne industrielle 204 Port de Gand - Exploitation Woon-werkverkeer - Industriële spoorlijn 204 - Haven van Gent - Exploitatie 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
transport de voyageurs
transport public
transport urbain
réseau de transport
étude de faisabilité
installation portuaire
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
openbaar vervoer
stadsvervoer
transportnetwerk
studie over de uitvoerbaarheid
haveninstallatie
________ ________
6/8/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
6/8/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 4-5782 Réintroduite comme : question écrite 4-5782
________ ________
Question n° 4-3940 du 6 aôut 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-3940 d.d. 6 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le 11 mars dernier, en réponse à ma question 4-2453 relative à l’exploitation de la ligne industrielle 204 pour le transport des travailleurs dans la zone portuaire de Gand, vous avez précisé que la Direction nationale du trafic des voyageurs de la SNCB était en train de procéder à une étude sur la faisabilité d’une telle exploitation. Vous avez aussi communiqué que cette étude serait finalisée en avril 2009.

J’aimerais poser les questions suivantes à ce sujet :

1. Quels sont les résultats de cette étude ?

2. L’exploitation de la ligne 204 pour le transport des travailleurs est-elle jugée réalisable ? Pour quelles raisons l’est-elle ou ne l’est-elle pas ?

3. Comment l’ (éventuelle) exploitation concrète de la ligne 204 pour le transport des travailleurs sera-t-elle développée ? Quelles étapes doivent-elles être entreprises à cet effet ? Quel est le calendrier ?

4. Serait-il possible de me faire parvenir un exemplaire de cette étude ?

 

Op mijn vraag 4-2453 over de exploitatie van de industriële spoorlijn 204 voor het woon-werkvervoer van de werknemers in het Gentse havengebied, antwoordde u op 11 maart jl. dat de Directie Reizigers Nationaal van de NMBS op dat moment een studie uitvoerde over de haalbaarheid hiervan. U deelde mee dat deze studie in april 2009 zou gefinaliseerd worden.

Graag had ik u hierover volgende vragen gesteld:

1. Wat zijn de resultaten van deze studie?

2. Wordt de exploitatie van de lijn 204 voor het woon-werkverkeer haalbaar geacht? Waarom wel/niet?

3. Hoe zal de (eventuele) concrete exploitatie van de lijn 204 voor het woon-werkverkeer verder uitgewerkt worden? Welke stappen dienen in deze te worden ondernomen? Welke timing ligt voor?

4. Is het mogelijk een exemplaar van deze studie toegestuurd te krijgen?