SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
6 aôut 2009 6 augustus 2009
________________
Question écrite n° 4-3934 Schriftelijke vraag nr. 4-3934

de Helga Stevens (Indépendant)

van Helga Stevens (Onafhankelijke)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________________
Transport accompagné de personnes à mobilité réduite - Définition Begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit - Definitie 
________________
handicapé physique
facilités pour handicapés
transport de malades
lichamelijk gehandicapte
faciliteiten voor gehandicapten
ziekentransport
________ ________
6/8/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009)
26/8/2009Antwoord
6/8/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009)
26/8/2009Antwoord
________ ________
Question n° 4-3934 du 6 aôut 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-3934 d.d. 6 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, définit le transport accompagné de personnes à mobilité réduite comme suit :

« Le transport accompagné de personnes à mobilité réduite visé à l'alinéa 1er, 2°, b), est une activité qui s'occupe du transport accompagné de personnes handicapées, en utilisant des véhicules spécialement adaptés pour lesquels le service public fédéral Mobilité et Transports à délivré une attestation ».

Dans le même temps, un peu plus loin, le texte stipule ce qui suit :

« Un véhicule adapté avec attestation est uniquement requis dans le cas de transport de personnes handicapées, prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, a) et des enfants handicapés, prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, b) ».

Ces deux dispositions me semblent quelque peu contradictoires. En fait, dans le premier extrait, il est indiqué que le transport accompagné en question doit toujours être effectué avec un véhicule spécialement adapté. Par contre, dans le deuxième extrait, il est indiqué que l'utilisation d'un véhicule adapté n'est requise que pour une seule catégorie de personnes handicapées.

On peut déduire du premier extrait que seules des entreprises disposant de véhicules spécialement adaptés avec une attestation peuvent/sont autorisés à proposer un transport accompagné aux personnes à mobilité réduite.

Cependant, selon le deuxième extrait, on peut conclure que même les entreprises qui ne disposent pas de véhicules adaptés pourraient/seraient autorisées à proposer ce transport accompagné, sauf donc pour les personnes handicapées prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, a) et les enfants handicapés prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, b).

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que les passages cités sont quelque peu contradictoires ?

2. Prendrez-vous une initiative en vue d'aboutir à une réglementation plus uniforme, afin que les entreprises qui ne disposent pas de véhicules adaptés puissent également proposer ce transport (dans les limites précitées) ?

3. Pourriez-vous également préciser si un transport adapté est également requis pour quelqu'un qui répond à la fois à la condition de l'article 1er, alinéa 1er, 7°, a) ET à la condition fixée à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, b) OU c) ?

 

In het koninklijk besluit van 12 december 2001, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 september 2008, wordt het begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit als volgt gedefinieerd:

"Begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit bedoeld in het eerste lid, 2°, b), is een activiteit die mindervaliden onder begeleiding vervoert met daartoe speciaal uitgeruste voertuigen, waarvoor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een attest heeft afgeleverd."

Even verderop wordt evenwel terzelfdertijd het volgende bepaald:

"Enkel voor het vervoer van de mindervaliden, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 7°, a), en van de mindervalide kinderen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 8°, b), is een aangepast voertuig met attest vereist."

Het komt mij voor dat deze beide bepalingen enigszins contradictorisch zijn. In het eerste citaat wordt in feite gesteld dat het begeleid vervoer in kwestie altijd dient te gebeuren met speciaal daartoe uitgeruste voertuigen. In het tweede citaat wordt daarentegen gesteld dat slechts voor één categorie van mindervaliden het gebruik van een aangepast voertuig een vereiste is.

Uit het eerste citaat is af te leiden dat enkel ondernemingen die beschikken over speciaal uitgeruste wagens met een attest begeleid vervoer voor personen met beperkte mobiliteit kunnen/mogen aanbieden.

Uit het tweede citaat valt echter af te leiden dat ook ondernemingen die niet over aangepaste voertuigen beschikken dit begeleid vervoer zouden kunnen/mogen aanbieden, behalve dan voor de de mindervaliden, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 7°, a), en van de mindervalide kinderen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 8°, b).

Graag had ik u hierover volgende vragen gesteld:

1. Bent u het met me eens dat de geciteerde passages niet helemaal in overeenstemming met elkaar zijn?

2. Zal u een initiatief nemen om tot een meer eenduidige regelgeving te komen, zodat ook ondernemingen die niet over aangepaste voertuigen beschikken dit begeleid vervoer kunnen aanbieden (binnen de vernoemde beperkingen)?

3. Kan u hierbij ook verduidelijken of voor iemand die zowel beantwoordt aan de voorwaarde gesteld in artikel 1, eerste lid, 7°, a) EN aan de voorwaarde gesteld in artikel 1, eerste lid, 7°, b) OF c), aangepast vervoer vereist is?

 
Réponse reçue le 26 aôut 2009 : Antwoord ontvangen op 26 augustus 2009 :

La réponse à votre question relève de la compétence de ma collègue, madame Joëlle Milquet, la ministre de l'Emploi.

Het antwoord op uw vraag valt onder de bevoegdheid van mijn collega, mevrouw Joëlle Milquet, de minister van Werk.