SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
14 juillet 2009 14 juli 2009
________________
Question écrite n° 4-3832 Schriftelijke vraag nr. 4-3832

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Justice - Personnel - Engagement de personnes handicapées visuelles Justitie - Personeel - Inzetting visueel gehandicapte personen 
________________
ministère
fonctionnaire
fonction publique
handicapé physique
intégration des handicapés
ministerie
ambtenaar
overheidsapparaat
lichamelijk gehandicapte
integratie van gehandicapten
________ ________
14/7/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 )
9/9/2009 Antwoord
14/7/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 )
9/9/2009 Antwoord
________ ________
Question n° 4-3832 du 14 juillet 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-3832 d.d. 14 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

En réponse à ma question parlementaire n° 4-590, le ministre de l'intérieur de l'époque m'a transmis des informations relatives au projet pilote, mis en œuvre par la police fédérale, qui devait engager six aveugles et malvoyants durant six mois pour effectuer des écoutes téléphoniques.

Sur la base de l'analyse des besoins des diverses directions judiciaires déconcentrées, six handicapés visuels ont été engagés pour les chambres d'écoutes au sein de trois de ces directions. Ils sont entrés en service début juillet 2007; deux à Anvers, deux à Bruxelles, un francophone et un néerlandophone, ainsi que deux à Liège.

Le projet a manifestement été évalué très positivement par la police fédérale.

1. Des aveugles ou malvoyants sont-ils également occupés au sein de la Justice ?

2. Dans l'affirmative, au sein de quels services exercent-ils leur fonction ?

 

In antwoord op mijn parlementaire vraag nr. 4-590 bezorgde de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken mij informatie in verband met het proefproject dat door de federale politie was opgezet en waarbij zes blinden en slechtzienden gedurende zes maand zouden worden ingezet als telefoontapper.

Op grond van de analyse van de behoeften van de verschillende gedeconcentreerde gerechtelijke directies, werden toen zes visueel gehandicapten aangeworven voor de tapkamers binnen drie van die directies. Begin juli 2007 zijn ze in dienst getreden; twee in Antwerpen, twee in Brussel, één Franstalige en één Nederlandstalige, evenals twee in Luik.

Het project werd door de federale politie blijkbaar zeer positief geëvalueerd.

1. Worden binnen Justitie eveneens blinden of slechtzienden tewerkgesteld?

2. Indien ja, binnen welke diensten oefenen zij hun job uit?

 
Réponse reçue le 9 septembre 2009 : Antwoord ontvangen op 9 september 2009 :

Notre organisation attache énormément d’importance à l’intégration de personnes handicapées. C’est la raison pour laquelle le service Politique Diversité travaille de manière très intensive à l’élaboration d’une politique spécifique en faveur des personnes handicapées.

Néanmoins, à l’heure actuelle, les données dont nous disposons ne nous permettent pas d’inventorier les types de handicaps de nos collaborateurs.

Le service Politique Diversité a connaissance du fait que certains collaborateurs ont un handicap visuel. Et ce, dans différentes directions générales ou services d’encadrement, notamment au sein de la Direction générale de la Législation, des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et du Service d’encadrement ICT, …

Le premier magistrat aveugle a, par ailleurs, été nommé récemment.

Il ne nous est cependant pas possible, à l’heure actuelle, de répertorier de manière globale et systématique l’ensemble des collaborateurs ayant ce type d’handicap.

Avec l’élaboration d’un plan d’action global pour le recrutement de personnes avec un handicap par le service Politique Diversité, cette question devrait toutefois être résolue prochainement.

Onze organisatie hecht heel veel belang aan de integratie van personen met een handicap. Daarom werkt de dienst Diversiteitsbeleid heel intensief aan de uitwerking van een specifiek beleid voor personen met een handicap.

Op grond van de gegevens waarover wij beschikken, kunnen wij thans echter geen inventarisatie maken van de verschillende soorten handicaps van onze medewerkers.

De dienst Diversiteitsbeleid weet dat bepaalde medewerkers een visuele handicap hebben. Dit is het geval in verschillende directoraten-generaal of stafdiensten, inzonderheid in hetdirectoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden en in de stafdienst ICT,...

Onlangs werd overigens de eerste blinde magistraat benoemd.

Het is voor ons op dit ogenblik echter niet mogelijk om op algemene en systematische wijze een lijst te maken van alle medewerkers met een dergelijke handicap.

Met de uitwerking van een globaal actieplan voor de werving van personen met een handicap door de dienst Diversiteitsbeleid zou dit probleem echter binnenkort opgelost moeten zijn.