SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
9 avril 2009 9 april 2009
________________
Question écrite n° 4-3336 Schriftelijke vraag nr. 4-3336

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
________________
SPP Intégration sociale - Services de l'État de l'ancien régime - Nouveau statut POD Maatschappelijke Integratie - Staatsdiensten van het oude regime - Nieuw statuut 
________________
ministère
réforme administrative
intégration sociale
Cour des comptes (Belgique)
statut juridique
ministerie
administratieve hervorming
sociale integratie
Rekenhof (België)
rechtstoestand
________ ________
9/4/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 )
26/6/2009 Antwoord
9/4/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 )
26/6/2009 Antwoord
________ ________
Question n° 4-3336 du 9 avril 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-3336 d.d. 9 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La loi du 22 mai 2003 autorise les services de l'État de l'« ancien régime » à obtenir un nouveau statut. C'est notamment déjà le cas du service Restaurants et réfectoires du ministère des Finances qui a été converti en service de l'État à gestion séparée appelé Fedorest.

Selon la Cour des comptes, des services semblables existent aussi auprès du SPF Intégration sociale.

De quel(s) service(s) s'agit-il ici ? Combien ont-il déjà obtenu un nouveau statut ?

 

De wet van 22 mei 2003 laat toe dat staatsdiensten van het "oude regime" een nieuw statuut krijgen. Dat is bijvoorbeeld reeds gebeurd met de Restaurants en refters van het Ministerie van Financiën die werd omgevormd tot een staatsdienst met afzonderlijk beheer FEDOREST.

Dergelijke diensten bestaan volgens het Rekenhof ook bij de POD Maatschappelijke Integratie.

Om welke diensten gaat het hier ? Hoeveel daarvan hebben reeds een nieuw statuut gekregen ?

 
Réponse reçue le 26 juin 2009 : Antwoord ontvangen op 26 juni 2009 :

En réponse à ses questions, je communique les informations suivantes au membre :

La Maison du marin, Godtschalck située à Ostende, est une maison de repos relevant de la Fondation Hélène et Isabelle Godtschalck. Ses budgets sont rattachés au Service public de programmatiion (SPP) Intégration Sociale. À ce jour, aucune modification des statuts n’est intervenue.

In antwoord op zijn vragen, kan ik het geachte lid het volgende meedelen:

Het Zeemanshuis Godtschalck, gelegen te Oostende, is een rusthuis dat afhangt van de stichting Helena en Isabella Godtschalck. Haar begroting is verbonden aan de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie. Tot op heden zijn de statuten nog niet veranderd.