SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
12 janvier 2009 12 januari 2009
________________
Question écrite n° 4-2710 Schriftelijke vraag nr. 4-2710

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

au ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Théâtre royal de la Monnaie - Fonds de roulement et comptabilité Koninklijke Muntschouwburg - Bedrijfskapitaal en boekhouding 
________________
arts du spectacle
fonds de roulement
comptabilité
Cour des comptes (Belgique)
système de comptabilité
dramatische kunst
vlottend kapitaal
boekhouding
Rekenhof (België)
boekhoudsysteem
________ ________
12/1/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
25/2/2009 Antwoord
12/1/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
25/2/2009 Antwoord
________ ________
Réintroduction de : question écrite 4-617
Réintroduite comme : question écrite 4-3290
Réintroduction de : question écrite 4-617
Réintroduite comme : question écrite 4-3290
________ ________
Question n° 4-2710 du 12 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-2710 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

D’après le 163e Cahier de la Cour des comptes, le Théâtre royal de la Monnaie (TRM) ne respecte plus, depuis 2001, l’obligation légale de constituer un fonds de roulement (en tant que réserve dans le bilan) égal à 5% du chiffre d’affaires. Selon la Cour des comptes, le TRM doit en outre opérer une distinction nette entre sa comptabilité budgétaire et sa comptabilité économique. Le plan comptable actuel ne correspond pas à un système de comptes normalisé et est, dès lors, inadapté pour tenir une comptabilité économique. Par ailleurs, la comptabilité budgétaire doit être épurée des comptes qui ne sont pas censés y figurer, tels que la « provision programmation sociale ».

1. Depuis lors, le fonds de roulement du TRM a-t-il de nouveau été constitué en fonction des exigences légales ? Dans la négative, pourquoi ?

2. Les lacunes relevées dans la comptabilité ont-elles entre-temps été comblées ?

 

Volgens het 163ste Boek van het Rekenhof voldoet de Koninklijke Muntschouwburg (KMS) sinds 2001 niet meer aan de wettelijke vereiste wat betreft het samenstellen van een bedrijfskapitaal (als een reserve in de balans) a rata van 5% van het omzetcijfer. Bovendien moet de KMS volgens het Rekenhof een duidelijker onderscheid maken tussen zijn begrotings- en bedrijfseconomische boekhouding. Het bestaande boekhoudplan beantwoordt niet aan een genormaliseerd rekeningenstelsel en is bijgevolg niet aangepast aan het voeren van een economische boekhouding. Daarnaast moet de begrotingsboekhouding worden uitgezuiverd van rekeningen die er niet in thuis horen, zoals bijvoorbeeld de "provisies voor sociale programmaties".

1. Is het bedrijfskapitaal van de KMS sindsdien opnieuw samengesteld volgens de wettelijke vereisten? Zo nee, waarom niet?

2. Zijn de aangehaalde gebreken in de boekhouding intussen rechtgezet?

 
Réponse reçue le 25 février 2009 : Antwoord ontvangen op 25 februari 2009 :

La problématique évoquée relève de la compétence du premier ministre.

De aangehaalde problematiek behoort tot de bevoegdheid van de eerste minister.