SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
12 janvier 2009 12 januari 2009
________________
Question écrite n° 4-2667 Schriftelijke vraag nr. 4-2667

de Martine Taelman (Open Vld)

van Martine Taelman (Open Vld)

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
________________
FEDICT - Factures impayées - Montants FEDICT - Niet betaalde facturen - Bedragen 
________________
ministère
facturation
Cour des comptes (Belgique)
délai de paiement
comptabilité publique
gestion comptable
ministerie
facturering
Rekenhof (België)
betalingstermijn
overheidsboekhouding
financiële administratie
________ ________
12/1/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
27/5/2009 Antwoord
12/1/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
27/5/2009 Antwoord
________ ________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2017 Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2017
________ ________
Question n° 4-2667 du 12 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-2667 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Federale Staat zou begin 2008 voor zo'n 2 miljard euro aan niet betaalde facturen hebben openstaan. 73 miljoen euro staat het kabinet Justitie achter in het betalen van haar facturen. Begin dit jaar schatte de minister van Justitie dat er zo'n 7 000 facturen nog niet betaald werden. Zesenzestig rechtszaken waren toen lopende. Begin januari 2007 antwoordde de toenmalig minister van Justitie op een schriftelijke vraag nr. 51-1224 van collega Devlies (Kamer, Vragen en Antwoorden nr. 51-156, blz. 30236) dat : "op 31 december 2006 het totaal bedrag van de facturen die via het voorafgaand visum van het Rekenhof betaald worden en waarvoor de normale betalingstermijn verstreken was 16 276 498,80 euro bedroeg."

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel nog te betalen facturen liggen er op dit moment nog bij FEDICT ? Over welk totaalbedrag spreken we concreet ? Welke maatregelen neemt u en de FEDICT om deze betalingsachterstand weg te werken ?

2. Hoeveel bedraagt de actuele betalingsachterstand op de andere kabinetten, over hoeveel facturen gaat het, hoeveel rechtszaken werden aangespannen tegen FEDICT tot op heden ?

3. Zijn er statistische cijfers in de tijd (in vergelijking met 2005, 2006 en 2007) voorhanden met betrekking tot deze problematiek ? Met andere woorden stijgt de betalingsachterstand en het bedrag ?

4. Zijn er gegevens over het totaalbedrag aan betaalde moratoire intresten ?

 

De Federale Staat zou begin 2008 voor zo'n 2 miljard euro aan niet betaalde facturen hebben openstaan. 73 miljoen euro staat het kabinet Justitie achter in het betalen van haar facturen. Begin dit jaar schatte de minister van Justitie dat er zo'n 7 000 facturen nog niet betaald werden. Zesenzestig rechtszaken waren toen lopende. Begin januari 2007 antwoordde de toenmalig minister van Justitie op een schriftelijke vraag nr. 51-1224 van collega Devlies (Kamer, Vragen en Antwoorden nr. 51-156, blz. 30236) dat : "op 31 december 2006 het totaal bedrag van de facturen die via het voorafgaand visum van het Rekenhof betaald worden en waarvoor de normale betalingstermijn verstreken was 16 276 498,80 euro bedroeg."

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel nog te betalen facturen liggen er op dit moment nog bij FEDICT ? Over welk totaalbedrag spreken we concreet ? Welke maatregelen neemt u en de FEDICT om deze betalingsachterstand weg te werken ?

2. Hoeveel bedraagt de actuele betalingsachterstand op de andere kabinetten, over hoeveel facturen gaat het, hoeveel rechtszaken werden aangespannen tegen FEDICT tot op heden ?

3. Zijn er statistische cijfers in de tijd (in vergelijking met 2005, 2006 en 2007) voorhanden met betrekking tot deze problematiek ? Met andere woorden stijgt de betalingsachterstand en het bedrag ?

4. Zijn er gegevens over het totaalbedrag aan betaalde moratoire intresten ?

 
Réponse reçue le 27 mai 2009 : Antwoord ontvangen op 27 mei 2009 :

En réponse à la question, j’ai l’honneur de communiquer ce qui suit.

La membre estimée fait très probablement référence aux factures 2008 qui étaient encore ouvertes au début de cette année :

  • 48 factures pour un montant total de 154 533 euros.

  • Vu qu’il n’est question de retard de paiement pour aucune de ces factures, aucune mesure spécifique ne s’impose.

  • Mes services s’efforceront de régler ces factures au plus vite dans la mesure où aucune facture ne pouvait être payée entre le 16 décembre 2008 et le 5 janvier 2009 (directives techniques Budget et Trésorerie).

In antwoord op de vraag, heb ik de eer het volgende mee te delen.

Het geachte lid bedoelt meer dan waarschijnlijk de facturen 2008 die begin dit jaar nog open stonden:

  • 48 facturen voor een bedrag van 154 533 euro.

  • Aangezien geen van deze facturen een betalingsachterstand kent, zijn er geen specifieke maatregelen nodig.

  • Mijn diensten streven er wel naar deze facturen snel af te werken aangezien tussen 16 december 2008 en 5 januari 2009 geen facturen in betaling gesteld mochten worden (technische richtlijnen van Begroting en Thesaurie).