SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
12 janvier 2009 12 januari 2009
________________
Question écrite n° 4-2652 Schriftelijke vraag nr. 4-2652

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

au ministre de la Coopération au développement

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking
________________
Cellules stratégiques - Véhicules de fonction - Amendes routières Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes 
________________
ministère
véhicule
infraction au code de la route
amende
ministerie
voertuig
overtreding van het verkeersreglement
geldboete
________ ________
12/1/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
13/2/2009 Antwoord
12/1/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
13/2/2009 Antwoord
________ ________
Réintroduction de : question écrite 4-1086 Réintroduction de : question écrite 4-1086
________ ________
Question n° 4-2652 du 12 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-2652 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Chaque cellule stratégique dispose généralement d’un ou de plusieurs véhicules de fonction.

1. Combien de véhicules de fonction sont-ils à la disposition de la cellule stratégique relevant de la compétence du ministre ? Je souhaiterais obtenir un aperçu selon l’année de construction, le type et le prix d’ achat.

2. Quels membres de la cellule stratégique les utilisent-ils ?

3. Combien de kilomètres ces véhicules ont-ils parcourus au cours de cette législature, depuis l’entrée en fonction du ministre ?

4. Existe-t-il une réglementation/des directives qui régit/régissent les cas où les intéressés sont verbalisés pour avoir commis des infractions au code de la route ? Est-il prévu qu’ils doivent payer eux-mêmes leurs contraventions ? J’aimerais obtenir, le cas échéant, tous les détails utiles.

5. Je souhaiterais obtenir, le cas échéant, un aperçu du nombre de contraventions enregistré pour les véhicules de fonction depuis la création de votre cellule stratégique. Ces données pourraient-elles éventuellement être ventilées en fonction de la nature des contraventions ? À combien se sont montées les amendes et qui les a payées ? Quelles suites éventuelles a-t-on données à ces contraventions ?

 

Elke beleidscel beschikt in de regel over een of meerdere dienstwagens.

1. Hoeveel dienstvoertuigen zijn er voorhanden in de beleidscel onder de bevoegdheid van de geachte minister? Graag een overzicht met bouwjaar, type en aankoopprijs.

2. Welke leden van de beleidscel maken daarvan gebruik?

3. Hoeveel kilometers werd hiermee afgelegd sinds het aantreden van de geachte minister tijdens deze legislatuur?

4. Bestaat er een regelgeving/richtlijnen in geval de betrokkenen verkeersovertredingen hebben begaan en hiervoor bekeurd worden? Is hierin vervat dat de betrokkenen hun bekeuringen zelf moeten betalen? Graag desgevallend de nodige specificatie.

5. Graag kreeg ik – in voorkomend geval – voor uw beleidscel een overzicht van het aantal bekeuringen dat sinds de oprichting werd opgelopen voor de dienstwagens. Kunnen deze gegevens eventueel worden uitgesplitst volgens de aard van de bekeuringen? Voor welke bedragen werd daarbij bekeurd en wie betaalde deze bekeuringen? Welke verdere gevolgen werden eventueel aan deze bekeuringen gegeven?

 
Réponse reçue le 13 février 2009 : Antwoord ontvangen op 13 februari 2009 :
  1. Quatre véhicules sont en service. Il s’agit des véhicules suivants : BMW 730D 2007, BMW 520d 2008, BMW 118d 2008, V.W. Polo 2006, tous pris en leasing.

  2. Le ministre se déplace en BMW 730D, le directeur de la Cellule stratégique en BMW 520d, le(s) autre(s) véhicule(s) sont utilisés par les membres de la Cellule stratégique et les collaborateurs du secrétariat selon les besoins du service Il est également fait usage d’un véhicule pour le transport de biens.

  3. Les véhicules parcourent environ chacun 2 500 kilomètres parmois.

  4. Les amendes sont payées par la personne qui commet l’infraction.

  5. Les procès-verbaux et amendes sont transmis aux agents concernés. Il n’en est pas tenu de statistiques.

  1. Vier wagens zijn in dienst . Het betreft volgende wagens : BMW 730D 2007; BMW 520d 2008; BMW 118d 2008; V.W. Polo 2006, allen geleased.

  2. De minister verplaatst zich met een BMW 730D, de directeur van de Beleidscel met een BMW 520d, de overige voertuigen worden gebruikt door de leden van de beleidscel en de medewerkers van het secretariaat volgens de beroepsnoden. Er wordt ook een wagen gebruikt voor het vervoer van goederen.

  3. De wagens leggen elk ongeveer 2 500 kilometer per maand af.

  4. De boetes worden betaald door de persoon die de inbreuk begaat.

  5. De proces-verbalen en boetes worden overgemaakt aan de betrokken medewerkers. Er worden geen statistieken bijgehouden.