SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2007-2008 Zitting 2007-2008
________________
30 janvier 2008 30 januari 2008
________________
Question écrite n° 4-262 Schriftelijke vraag nr. 4-262

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

au ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Zones de police - Incompatibilités - Prévention d’une éventuelle confusion d’intérêts(Bourgmestre et membres du conseil de police) Politiezones - Onverenigbaarheden - Preventie van mogelijke belangenvermenging (Burgemeester en politieraadsleden) 
________________
police
police locale
représentant de collectivité locale ou régionale
avocat
incompatibilité
action en justice
conflit d'intérêt
politie
gemeentepolitie
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
advocaat
onverenigbaarheid
rechtsingang
belangenconflict
________ ________
30/1/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten
30/1/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduction de : question écrite 4-93
Réintroduite comme : question écrite 4-593
Réintroduction de : question écrite 4-93
Réintroduite comme : question écrite 4-593
________ ________
Question n° 4-262 du 30 janvier 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-262 d.d. 30 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L’article 27, §2, du décret communal flamand du 15 juillet 2005 interdit à tout conseiller communal d’intervenir directement ou indirectement comme avocat contre rémunération dans les affaires litigieuses au profit de la commune. Cette prohibition s’applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller communal dans le cadre d’une association, un groupement, une collaboration ou à la même adresse de bureau. Le motif de cette interdiction est qu’il n’est pas certain que le conseiller communal pourra prendre ses distances pour défendre suffisamment les intérêts de l’administration communale. Le risque de confusion d’intérêts n’est en effet pas mince.

Quant au conseil de police, l’article 27 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux renvoie à l’article 92 de la nouvelle loi communale. Celui-ci dispose qu’il est interdit à tout membre du conseil communal, en qualité d’avocat, de plaider, aviser ou suivre une affaire litigieuse quelconque dans l’intérêt de la commune, si ce n’est gratuitement. Autrement dit, la loi sur le service de police contient elle aussi – pour ce qui concerne l’organisation du conseil de police – des dispositions visant à exclure autant que possible une éventuelle confusion d’intérêts.

Peut-on déduire des dispositions de la loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux qu’un avocat qui est conseiller communal dans l’une des villes/communes faisant partie de la zone de police pluricommunale, ne peut être désigné comme avocat chargé de défendre contre rémunération les intérêts dans un dossier de cette zone de police, même s’il n’est pas membre du conseil de police ?

S’il peut effectivement être désigné comme avocat rémunéré, le ministre ne pense-t-il pas que cela est contraire à l’esprit de la loi, laquelle vise le plus possible à éviter la confusion d’intérêts ?

N’est-il pas nécessaire de préciser la loi en la matière ?

 

Artikel 27, §2, van het Vlaamse gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het als gemeenteraadslid onverenigbaar is om rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat tegen betaling te werken in geschillen ten behoeve van de gemeente. Dit verbod geldt ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met het gemeenteraadslid werken. De bedoeling die achter deze verbodsbepaling zit, is dat het gemeenteraadslid niet met zekerheid kan worden geacht afstand te kunnen nemen om de belangen van het gemeentebestuur voldoende te kunnen verdedigen. De kans op belangenvermenging is immers niet gering.

Voor wat betreft de politieraad, verwijst artikel 27 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, naar artikel 92 van de nieuwe gemeentewet. Dit laatste artikel bepaalt dat het elk gemeenteraadslid verboden is in de hoedanigheid van advocaat ten behoeve van de gemeente te pleiten, raad te geven of op te treden in enige betwiste zaak, tenzij hij/zij dit kosteloos doet. Met andere woorden, ook de politiewet voorziet – voor wat betreft de organisatie van de politieraad – in bepalingen die mogelijke belangenvermenging zo veel mogelijk trachten uit te sluiten.

Kan men uit de bepalingen van de wet tot organisatie van een nieuwe geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, afleiden dat een advocaat, die gemeenteraadslid is in een van de participerende steden/gemeenten van de politiezone met meerdere gemeentes, niet kan worden aangesteld als betaald advocaat ter behartiging van de belangen in een dossier van deze politiezone, zelfs wanneer hij geen lid van de politieraad is?

Indien hij wel als betaald advocaat kan worden aangesteld, is de geachte minister niet van mening dat dit indruist tegen de geest van de wet dat belangenvermenging zo veel mogelijk moet worden vermeden?

Is hieromtrent geen verduidelijking nodig?