SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
12 janvier 2009 12 januari 2009
________________
Question écrite n° 4-2428 Schriftelijke vraag nr. 4-2428

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
________________
Gare de Bruges - Bâtiment  "Kamgebouw" - Destination Station Brugge - "Kamgebouw" - Bestemming 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
gare ferroviaire
bâtiment public
location
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
openbaar gebouw
verhuur
________ ________
12/1/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
3/2/2009 Antwoord
12/1/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
3/2/2009 Antwoord
________ ________
Réintroduction de : question écrite 4-1597 Réintroduction de : question écrite 4-1597
________ ________
Question n° 4-2428 du 12 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-2428 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La SNCB fait ériger actuellement un grand bâtiment sur les terrains qui jouxtent la gare de Bruges, côté Sint-Michiels. Apparemment, l'objectif n'est pas seulement d'y abriter de nombreux collaborateurs de la SNCB mais aussi de louer une partie de l'immeuble à l'Administration flamande, le Centre administratif flamand devant être transféré dans ce bâtiment.

La ministre peut-elle me dire si l'Administration flamande a déjà consenti à louer une partie de l'immeuble ?

Des négociations sont-elles également menées avec d'autres partenaires privés ou publics en vue de la location d'une partie de ce bâtiment ?

 

Momenteel is de NMBS bezig om op de gronden die onmiddellijk palen aan het Brugse stationsgebouw, kant Sint-Michiels, een groot gebouw neer te zetten. Bedoeling is blijkbaar niet alleen om daar heel wat eigen NMBS-medewerkers in onder te brengen maar ook om een deel van het gebouw te verhuren aan de Vlaamse administratie, waarbij het de bedoeling zou zijn om het Vlaams Administratief Centrum naar dit gebouw te brengen.

Kan de minister mij melden of er reeds toezeggingen zijn vanwege de Vlaamse Administratie om een deel te huren?

Zijn er ook met andere overheids- of privé-partners onderhandelingen aan de gang om een deel van dit gebouw te (ver)huren?

 
Réponse reçue le 3 février 2009 : Antwoord ontvangen op 3 februari 2009 :
  1. Depuis un certain temps déjà, des négociations sont en cours entre la Société National des Chemins de Fer Belges (SNCB)-Holding et la «Vlaamse Overheid» via la «Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV)» et via son «Agentschap voor Facilitair Management» quant à la location ou la vente d'une partie du «Kamgebouw» en vue d'y accueillir le «Vlaams Agrarisch Centrum (VAC)». Ces négociations ne sont pas encore finalisées sous la forme d'une convention.

  2. Oui, en ce moment avec la Régie des Bâtiments.

  1. Reeds geruime tijd lopen er onderhandelingen tussen de Nationale Maatschappij der Belgische Buurtspoorwegen (NMBS)-Holding en de «Vlaamse Overheid» via de «Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV)» en via haar «Agentschap voor Facilitair Management» in verband met de verhuur of verkoop van een gedeelte van het «Kamgebouw» voor de huisvesting van het «Vlaams Agrarisch Centrum (VAC)». Deze onderhandelingen zijn thans nog niet gefinaliseerd in een overeenkomst

  2. Ja, momenteel met de Regie der Gebouwen.