SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2007-2008 Zitting 2007-2008
________________
24 janvier 2008 24 januari 2008
________________
Question écrite n° 4-225 Schriftelijke vraag nr. 4-225

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Régie du travail pénitentiaire - Institut national de criminalistique et de criminologie - Comptes 2003, 2004 et 2005 - Transmission à la Cour des comptes Regie van de Gevangenisarbeid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Rekeningen 2003, 2004 en 2005 - Verzending naar het Rekenhof 
________________
Cour des comptes (Belgique)
établissement pénitentiaire
Institut national de criminalistique et de criminologie
vérification des comptes
compte
Rekenhof (België)
strafgevangenis
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
verificatie van de rekeningen
rekening
________ ________
24/1/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten
24/1/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 4-676 Réintroduite comme : question écrite 4-676
________ ________
Question n° 4-225 du 24 janvier 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-225 d.d. 24 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

À la clôture du 163e Cahier de la Cour des comptes, plusieurs services d’État à gestion séparée n’avaient pas encore transmis leurs comptes à la Cour.

Pour le SPF Justice, il s’agit de la Régie du travail pénitentiaire et de l’Institut national de criminalistique et de criminologie qui n’avaient pas transmis leurs comptes pour 2005 mais aussi pour 2003 et 2004.

Quelle est la cause de ces retards ? Y a-t-on remédié ? Tous les comptes officiels faisant défaut ont-ils été entre-temps transmis à la Cour ?

 

Bij het afsluiten van 163ste Boek van het Rekenhof hadden enkele staatsdiensten met afzonderlijk beheer hun rekeningen nog niet naar het Rekenhof doorgezonden.

Voor de FOD Justitie gaat het om de Regie van de Gevangenisarbeid en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie die niet alleen geen rekening hadden doorgezonden voor 2005, maar zelfs nog niet voor 2003 en 2004.

Waaraan waren deze vertragingen te wijten? Zijn deze tekortkomingen weggewerkt? Zijn alle ontbrekende officiële rekeningen intussen doorgezonden naar het Rekenhof?