SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
28 novembre 2008 28 november 2008
________________
Question écrite n° 4-2093 Schriftelijke vraag nr. 4-2093

de Helga Stevens (Indépendant)

van Helga Stevens (Onafhankelijke)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
Port de Gand - Circulation de personnes -Train - Développement Haven van Gent - Personenverkeer - Trein - Uitbouw 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
transport de voyageurs
transport public
transport urbain
réseau de transport
statistique des transports
organisation des transports
mobilité durable
circulation routière
étude de faisabilité
installation portuaire
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
openbaar vervoer
stadsvervoer
transportnetwerk
vervoersstatistiek
organisatie van het vervoer
duurzame mobiliteit
wegverkeer
studie over de uitvoerbaarheid
haveninstallatie
________ ________
28/11/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009)
5/1/2009Dossier gesloten
28/11/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009)
5/1/2009Dossier gesloten
________ ________
Aussi posée à : question écrite 4-2094
Réintroduite comme : question écrite 4-2453
Aussi posée à : question écrite 4-2094
Réintroduite comme : question écrite 4-2453
________ ________
Question n° 4-2093 du 28 novembre 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-2093 d.d. 28 november 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

En réponse à ma demande d'explications n ° 4-413 (Annales n° 4-46, p. 82), la ministre a précisé, notamment, que la Direction nationale du trafic des voyageurs de la SNCB était en train de procéder à une étude sur la faisabilité de l'exploitation de la ligne industrielle 204 pour le transport de travailleurs dans la zone portuaire de Gand. La VeGHO, association des entreprises liées au port de Gand, lui avait adressé une demande à cet effet.

Je souhaiterais poser les questions suivantes :

1. Pourquoi l'étude a-t-elle été confiée à un service interne au lieu d'un bureau d'étude indépendant ?

Cette dernière façon de procéder n'aurait-elle pas conduit à des résultats plus objectifs avec une contribution plus équilibrée des divers acteurs concernés (SNCB, entreprises portuaires, travailleurs, riverains, pouvoirs locaux,...) ?

2. Quelles sont les questions précises de l'étude ? Quels sont les points de départ méthodologiques ?

3. De quelle façon garantit-on que les divers acteurs concernés (entreprises portuaires, travailleurs, riverains, pouvoirs locaux) seront associés à l'étude de manière équilibrée (je souhaiterais une énumération précise des possibilités de contribution et de participation) ? Est-il prévu que ces acteurs puissent donner un feed-back sur les résultats provisoires de l'étude ?

4. Quand cette étude doit-elle être terminée ? Je souhaiterais recevoir un exemplaire de l'étude réalisée.

 

In antwoord op mijn vraag om uitleg nr. 4-413 (Handelingen, nr. 4-46, blz.82) antwoordde de geachte minister onder meer dat de Directie Reizigers Nationaal van de NMBS momenteel een studie uitvoert over de haalbaarheid van de exploitatie van de industriële lijn 204 voor het woon-werkvervoer van de werknemers binnen het Gentse havengebied. De Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen had hiertoe een aanvraag ingediend.

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld :

1. Waarom werd de studie toevertrouwd aan een interne dienst, in plaats van uitbesteed te worden aan een onafhankelijk onderzoeksbureau ?

Zou deze laatste werkwijze niet tot een meer objectief resultaat geleid hebben, met een meer evenwichtige inbreng van de verschillende betrokken spelers (NMBS, havenbedrijven, werknemers, buurtbewoners, lokale besturen, ...)?

2. Wat zijn de precieze onderzoeksvragen van de studie ? Wat zijn de methodologische uitgangspunten ?

3. Op welke manier wordt gewaarborgd dat de verschillende betrokken spelers (havenbedrijven, werknemers, bewonersgroepen, lokale besturen) op een evenwichtige manier bij de studie betrokken worden (graag een nauwkeurige opsomming van de inbreng- en inspraakmogelijkheden) ? Is er voorzien dat deze spelers feedback kunnen geven op de voorlopige resultaten van de studie ?

4. Tegen wanneer dient de studie te zijn afgerond ? Graag kreeg ik een exemplaar van de afgewerkte studie.