SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
29 octobre 2008 29 oktober 2008
________________
Question écrite n° 4-1900 Schriftelijke vraag nr. 4-1900

de Wouter Beke (CD&V)

van Wouter Beke (CD&V)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
SNCB - Infrabel - Plan Spartacus - Limbourg NMBS - Infrabel - Spartacusplan - Limburg 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
transport combiné
transport ferroviaire
infrastructure de transport
grands travaux
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
gecombineerd vervoer
vervoer per spoor
transportinfrastructuur
grootschalige projecten
________ ________
29/10/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008)
5/1/2009Dossier gesloten
29/10/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008)
5/1/2009Dossier gesloten
________ ________
Requalification de : demande d'explications 4-445
Réintroduite comme : question écrite 4-2443
Requalification de : demande d'explications 4-445
Réintroduite comme : question écrite 4-2443
________ ________
Question n° 4-1900 du 29 octobre 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-1900 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La presse a récemment fait part des difficultés d'exécution du plan Spartacus limbourgeois. Il s'agit plus précisément de la fermeture par Infrabel de neuf passages à niveau entre Hasselt et Bilzen. Cela constituerait un gros problème pour De Lijn. En février 2008, j'ai déjà posé une question écrite (n°4-361) au ministre, relative à la participation de la SNCB au plan Spartacus. Le 19 mars 2008, j'ai reçu une réponse selon laquelle la SNCB s'engage à mieux collaborer avec De Lijn.

J'aimerais obtenir de la ministre une réponse aux questions suivantes.

Comment se fait-il que les problèmes relatifs aux passages à niveau ne soient abordés que maintenant? Dans quelle mesure Infrabel, une filiale de la SNCB, s'est-elle formellement engagée en faveur de ce projet Spartacus?

Quels moyens budgétaires a-t-on prévus à cet effet?

Comment la concertation entre la SNCB et De Lijn au sujet de Spartacus est-elle concrètement organisée?

Dans quels délais veut-on réaliser ce projet?

Infrabel a-t-elle prévu d'autres investissements relatifs au plan Spartacus? Peut-on en retrouver des éléments dans le plan d'investissement?

Comment les éventuels investissements nécessaires seront-ils réalisés par Infrabel?

Il est également question dans la presse de la fermeture, pendant plus de huit heures par jour, de certains passages à niveau entre Hasselt et Bilzen si la voie de tram rapide voit le jour comme prévu à côté de la ligne de chemin de fer 34 existante. De combien de passages à niveau s'agit-il précisément?

 

Onlangs verschenen er in de pers berichten over de uitvoeringsmoeilijkheden van het Limburgse Spartacusplan. Meerbepaald het sluiten van negen spooroverwegen tussen Hasselt en Bilzen door Infrabel. Dit zou meteen een streep door de rekening zijn van De Lijn. In februari 2008 stelde ik al eens een schriftelijke vraag (nr. 4-361) aan de geachte minister betreffende het engagement van de NMBS binnen het Spartacusplan. Op 19 maart 2008 ontving ik een antwoord dat de NMBS zich engageert om beter te gaan samenwerken met De Lijn

Graag zou ik van de geachte minister een antwoord krijgen op volgende vragen.

Hoe komt het dat de problemen rond de overwegen nu pas op tafel gekomen zijn? In welke mate heeft Infrabel, een filiaal van de NMBS, zich formeel voor dit Spartacus -project geëngageerd?

Welke budgettaire middelen worden er hiervoor uitgetrokken?

Hoe krijgt het structureel overleg tussen de NMBS en De Lijn met betrekking tot Spartacus precies vorm?

Binnen welke termijn wil men dit project realiseren?

Zijn er andere investeringen door Infrabel gepland met betrekking tot het Spartacusplan en is hier iets van terug te vinden in het investeringsplan?

Hoe zullen eventueel noodzakelijke investeringen worden voorzien door Infrabel?

Er is ook sprake in het bericht dat sommige spooroverwegen meer dan acht uur per dag gesloten zouden zijn tussen Hasselt en Bilzen als de sneltramlijn zoals gepland naast de bestaande spoorlijn 34 zou komen. Over hoeveel spoorwegen hebben wij het hier precies?