SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2007-2008 Zitting 2007-2008
________________
5 septembre 2008 5 september 2008
________________
Question écrite n° 4-1556 Schriftelijke vraag nr. 4-1556

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
SNCB - Voyageurs en séjour illégal dans notre pays - Délivrance de titres de transport gratuits NMBS - Reizigers die illegaal in het land verblijven - Uitschrijven van “nultickets” 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
titre de transport
migration illégale
éloignement
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
plaatsbewijs
illegale migratie
verwijdering
________ ________
5/9/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 9/10/2008 )
5/11/2008 Antwoord
5/9/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 9/10/2008 )
5/11/2008 Antwoord
________ ________
Question n° 4-1556 du 5 septembre 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-1556 d.d. 5 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

En octobre 2002, la SNCB a introduit un « titre de transport gratuit » pour les demandeurs d’asile expulsés. Lorsqu’un accompagnateur de train constatait qu’un voyageur se trouvant à bord ne disposait ni d’un ticket ni d’argent mais bien d’un ordre de quitter le territoire dont la « durée de validité » ne dépassait pas deux mois, il pouvait délivrer à cet étranger expulsé un titre de transport gratuit valable jusqu’à la dernière gare avant la frontière. En théorie, bien entendu, on considère que l’étranger se rend à la frontière en train et quitte le pays. De sérieuses questions peuvent bien entendu se poser sur l’application de cette mesure dans la pratique.

J’aimerais recevoir de la ministre une réponse aux questions suivantes.

Ce système est-il toujours appliqué ?

L’identité des étrangers expulsés auxquels un tel titre de transport gratuit est délivré, est-elle enregistrée ?

Combien de ces titres gratuits a-t-on délivrés en 2006 et 2007 ?

Des coûts sont-ils facturés au ministère de l’Intérieur ? Dans l’affirmative, de quels montants s’agit-il ?

 

In oktober 2002 heeft de NMBS een zogenaamd “nulticket” voor uitgewezen asielzoekers ingevoerd. Dit kwam erop neer dat indien een treinbegeleider vaststelde dat er een treinreiziger aan boord was die over geen ticket of over geen geld beschikte maar wel over een bevel om het land te verlaten dat de “geldigheidsduur” van maximum twee maanden niet overschrijdt, dan werd op de trein door die treinbegeleider aan de uitgewezen vreemdeling een ticket tegen een nultarief uitgereikt dat geldig was tot het laatste station voor de grens. De theorie is natuurlijk dat men er dan van uit gaat dat de betrokken vreemdeling effectief tot aan de grens op de trein zit en dan het land verlaat. Er kunnen natuurlijk ernstige vragen gesteld worden bij de echte praktijk ter zake.

Graag had ik van de geachte minister antwoord gekregen op volgende vragen:

Wordt dit systeem nog steeds toegepast?

Wordt de identiteit van de uitgewezen vreemdelingen aan wie dergelijk “nulticket” wordt afgeleverd geregistreerd?

Hoeveel dergelijke tickets van het nultarief werden uitgereikt in 2006 en 2007?

Worden er kosten doorgefactureerd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken? Indien ja, over welke bedragen gaat het hier dan?

 
Réponse reçue le 5 novembre 2008 : Antwoord ontvangen op 5 november 2008 :
  1. Si l'intéressé qui voyage sans titre de transport dispose d'un document ordonnant son expulsion, un tel billet est quand même délivré.

  2. Aucun document n'est retenu. L'identité n'est donc pas enregistrée.

  3. En 2006 et 2007, 617 et 785 billets ont respectivement été délivrés.

  4. La SNCB n'établit pas de facture spécifique à ce sujet.

  1. Indien de betrokkene die zonder vervoerbewijs reist, over een document beschikt dat de uitwijzing voorschrijft, wordt nog steeds een dergelijk biljet uitgereikt.

  2. Er wordt geen enkel document ingehouden. De identiteit wordt dus niet bijgehouden.

  3. Voor 2006 en 2007 werden respectievelijk 617 en 785 biljetten uitgereikt.

  4. De NMBS stelt hiervoor geen specifieke factuur op.