BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2020-2021
________
9 november 2020
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-686

de Nadia El Yousfi (PS)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
________
Ouderschapsverlof - Uitbreiding - Standpunt - Uitkeringen - Cijfers
________
ouderverlof
________
9/11/2020 Verzending vraag
27/11/2020 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 7-466
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-686 d.d. 9 november 2020 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ouderschapsverlof biedt werknemers de mogelijkheid hun arbeidsprestaties tijdelijk te verminderen of op te schorten om meer tijd te kunnen besteden aan de opvoeding van hun kind(eren).

Deze vraag heeft een transversaal karakter omdat de reglementering verschilt naargelang de sector waarvan de werkgever afhangt. De regeling van de privésector geldt voor werknemers die tewerkgesteld zijn bij een werkgever die onder het toepassingsveld valt van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. Voor de overheidssector is het recht op ouderschapsverlof geregeld door het besluit waarvan de voogdijoverheid van de administratie afhangt of van de openbare dienst die ervan afhangt, dat wil zeggen, naargelang van het geval de federale overheid, de regionale overheid of de gemeenschapsoverheid. Voor de onderwijssector wordt in het recht op ouderschapsverlof voorzien door het besluit dat van kracht is binnen de gemeenschap waarvan de school of het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) afhangt, dat wil zeggen, naargelang van het geval, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap.

De werknemer heeft recht op ouderschapsverlof vanaf de geboorte van zijn of haar kind tot het kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. Het recht op ouderschapsverlof wordt toegekend zolang het kind de leeftijd van twaalf jaar niet heeft bereikt op de datum dat het gevraagde verlof ingaat, behalve wanneer het kind een fysieke of mentale handicap heeft; dan geldt 21 jaar als leeftijdsgrens.

Vandaag pleiten verschillende actoren op het terrein voor het optrekken van die leeftijdsgrens. Ze erkennen dat de aanwezigheid van de ouders, ook al is die belangrijk bij jonge kinderen, gedurende heel de jeugd belangrijk blijft. De overgang van kind naar volwassene is zowel voor de jongeren als voor hun ouders vaak een moeilijke periode.

Iets oudere jongeren kunnen bijvoorbeeld met problemen kampen waarbij de aanwezigheid van de ouders tot een oplossing kan bijdragen. Die aanwezigheid kan het mogelijk maken om te zoeken naar een oplossing en om die oplossing in gang te zetten.

Sommigen pleiten daarom voor een uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof tot wanneer het kind achttien jaar is.

1) Werd er al nagedacht over een uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof in die zin?

2) Wat is uw standpunt daarover?

3) Beschikt u over globale cijfers over het aantal toegekende uitkeringen volgens de leeftijd van het kind op het moment van het ouderschapsverlof?

Antwoord ontvangen op 27 november 2020 :

1) & 2) Volgens de huidige regelgeving kan het ouderschapsverlof worden opgenomen binnen een periode die begint te lopen vanaf de geboorte van het kind tot het kind twaalf jaar wordt.

Ook in geval van adoptie is er een recht op ouderschapsverlof. In het kader van de adoptie van een kind, heeft de werknemer recht op ouderschapsverlof gedurende een periode die loopt vanaf de inschrijving van het kind als deel uitmakend van zijn gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar de werknemer zijn verblijfplaats heeft, en dit uiterlijk tot het kind twaalf jaar wordt.

De leeftijdsgrens is op eenentwintig jaar vastgesteld wanneer het kind voor ten minste 66 % getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste vier punten toegekend worden in pijler I van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag of dat tenminste negen punten worden toegekend in de drie pijlers samen van deze medisch-sociale schaal.

Deze leeftijdsgrenzen gaan verder en zijn veel gunstiger dan hetgeen de Europese regelgeving ons in dat verband oplegt. Zowel de richtlijn 2010/18 over het ouderschapsverlof als de nieuwe richtlijn 2019/1158 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, spreken in dit verband namelijk van een leeftijdsgrens die tot acht jaar gaat.

Een verhoging van de bestaande leeftijdsgrenzen is in het licht van de Europese regels bijgevolg alvast geen verplichting. Dit neemt niet weg dat deze kwestie volgens mij wel mee kan worden bekeken in het kader van de werkzaamheden en de debatten die gevoerd zullen worden in het kader van de omzetting van de nieuwe richtlijn 2019/1158. Momenteel ligt dit dossier ter bespreking voor in de Nationale Arbeidsraad.

3) In bijgevoegde tabel kunt u het gemiddeld aantal betalingen in het kader van ouderschapsverlof terugvinden voor 2020, opgesplitst per leeftijd van het kind.

Leeftijd van het kind

Huidig gemiddelde (9 maanden)

0

17 619

1

7 944

2

9 000

3

8 449

4

7 379

5

6 844

6

6 675

7

5 938

8

5 405

9

5 602

21

6 020

11

6 462

12

1 694

Onbekend

508

Totaal

95 538