BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2019-2020
________
2 april 2020
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-466

de Nadia El Yousfi (PS)

aan de minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
________
Ouderschapsverlof - Uitbreiding - Standpunt - Uitkeringen - Cijfers
________
ouderverlof
________
2/4/2020Verzending vraag
1/10/2020Dossier gesloten
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-465
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-686
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-466 d.d. 2 april 2020 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ouderschapsverlof biedt werknemers de mogelijkheid hun arbeidsprestaties tijdelijk te verminderen of op te schorten om meer tijd te kunnen besteden aan de opvoeding van hun kind(eren).

Deze vraag heeft een transversaal karakter omdat de reglementering verschilt naargelang de sector waarvan de werkgever afhangt. De regeling van de privésector geldt voor werknemers die tewerkgesteld zijn bij een werkgever die onder het toepassingsveld valt van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. Voor de overheidssector is het recht op ouderschapsverlof geregeld door het besluit waarvan de voogdijoverheid van de administratie afhangt of van de openbare dienst die ervan afhangt, dat wil zeggen, naargelang van het geval de federale overheid, de regionale overheid of de gemeenschapsoverheid. Voor de onderwijssector wordt in het recht op ouderschapsverlof voorzien door het besluit dat van kracht is binnen de gemeenschap waarvan de school of het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) afhangt, dat wil zeggen, naargelang van het geval, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap.

De werknemer heeft recht op ouderschapsverlof vanaf de geboorte van zijn of haar kind tot het kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. Het recht op ouderschapsverlof wordt toegekend zolang het kind de leeftijd van twaalf jaar niet heeft bereikt op de datum dat het gevraagde verlof ingaat, behalve wanneer het kind een fysieke of mentale handicap heeft; dan geldt 21 jaar als leeftijdsgrens.

Vandaag pleiten verschillende actoren op het terrein voor het optrekken van die leeftijdsgrens. Ze erkennen dat de aanwezigheid van de ouders, ook al is die belangrijk bij jonge kinderen, gedurende heel de jeugd belangrijk blijft. De overgang van kind naar volwassene is zowel voor de jongeren als voor hun ouders vaak een moeilijke periode.

Iets oudere jongeren kunnen bijvoorbeeld met problemen kampen waarbij de aanwezigheid van de ouders tot een oplossing kan bijdragen. Die aanwezigheid kan het mogelijk maken om te zoeken naar een oplossing en om die oplossing in gang te zetten.

Sommigen pleiten daarom voor een uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof tot wanneer het kind achttien jaar is.

1) Werd er al nagedacht over een uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof in die zin?

2) Wat is uw standpunt daarover?

3) Beschikt u over globale cijfers over het aantal toegekende uitkeringen volgens de leeftijd van het kind op het moment van het ouderschapsverlof?