BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2015-2016
________
19 november 2015
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-773

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Radicalisering - Rol van het internet - Blokkeren van accounts en sites die aanzetten tot terrorisme - Meldpunt voor terroristische websites en accounts - Samenwerking met het Vlaams platform radicalisering
________
terrorisme
religieus conservatisme
internetsite
extremisme
virtuele gemeenschap
computercriminaliteit
sociale media
radicalisering
________
19/11/2015Verzending vraag
24/12/2015Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-771
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-772
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-773 d.d. 19 november 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wat het transversalekarakter betreft: in het Vlaams regeerakkoord wordt aandacht besteed aan het voorkomen van radicalisering en is er sprake van de oprichting van een cel met experts uit de diverse beleidsdomeinen om radicalisering te voorkomen, te detecteren en te remediŰren, met ÚÚn centraal aanspreekpunt en in samenwerking met andere overheden. De co÷rdinatie van deze cel ligt bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Vooral wat de proactieve aanpak en de handhaving betreft, vervult de federale overheid een sleutelrol. In de toekomst zal ook de federale ambtenaar van de federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken deel uitmaken van deze cel. Het betreft aldus een transversale gewestaangelegenheid. Ik verwijs tevens naar het recente actieplan van de Vlaamse regering ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme.

Vele van de vanuit ons land vertrokken strijders van de terroristische groepering Islamitische Staat (IS) blijken op korte termijn te zijn gerekruteerd en geradicaliseerd via het internet. Het internet wordt door IS aangewend als propaganda- en rekruteringsinstrument. Frankrijk treedt sinds kort preventief op tegen internetpropaganda van IS. Terroristische websites worden verwijderd van Google- zoekresultaten en dit ten gevolge van het digitale actieplan tegen propaganda op het internet. Sinds 5 maart 2015 kunnen Franse internetgebruikers aan hun provider internetpropagandasites signaleren, waarna deze verwijderd en geblokkeerd worden. Ook de zoekmachines zullen de gemelde sites verwijderen van hun zoekresultaten. Deze blokkering kan overeenkomstig nieuwe wetgeving zonder tussenkomst van het gerecht. Om de vrijheid van mening te beschermen, werd er een vertrouwenspersoon van de Commission nationale de l'informatique et des LibertÚs (CNIL) aangewezen om de toepassing en implementatie van de wet te controleren. Het criterium om sites en socialemedia-accounts te blokkeren is "het aanzetten tot terrorisme en de glorificatie ervan ".

De bepalingen liggen in het verlengde van eerdere maatregelen betreffende pedofilie op het internet. Ook ons land kent reeds gelijkaardige maatregelen wat betreft het verspreiden van pedofiele beelden via het internet.

Teneinde de preventie wat betreft radicalisering vanuit het lokale en deelstatelijke niveau (via onderwijs, lokale actoren en jeugdwerking) effectief te laten verlopen, moet de propaganda via het internet van IS de wacht worden aangezegd. Ik had dan ook graag een antwoord gekregen op de volgende vragen :

1) Gaat u in overleg met de deelstaten en naar het Franse en Engelse voorbeeld specifieke wetgeving uitwerken om het verspreiden van IS- propaganda en de rekrutering te blokkeren en dit door de sites en sociale media-accounts zoals Twitter waarop Belgische IS-strijders een account hebben, te laten blokkeren ? Zo ja, wat is de inhoud van die wetgeving en wat is de timing? Zo neen, waarom niet ?

2) Hoe evalueert u het initiatief van het Verenigd Koninkrijk waarbij een specifieke website werd opgericht waar burgers terroristische websites en accounts kunnen aanmelden met het oog op blokkering (cf. https://www.gov.uk/report-terrorism) ? Vindt u dit een goed initiatief en bent u bereid deze maatregel voor te leggen in het Agentschap Binnenlands Bestuur ? Kunt u meer uitleg geven over dat meldpunt?

3) Kunt u aangeven hoe de samenwerking verloopt met het Vlaams Platform Radicalisering en kunt u eventuele door hen bepleitte maatregelen betreffende het internet concreet toelichten ? Welke maatregelen werden bepleit ?

Antwoord ontvangen op 24 december 2015 :

Ik verwijs naar mijn collega ministers van Justitie en van Veiligheid en Binnenlandse Zaken voor wat betreft uw vraag over het uitwerken van specifieke wetgeving om het verspreiden van terroristische propaganda en rekrutering op het Internet te blokkeren.

Meer algemeen en wat betreft mijn bevoegdheid als staatssecretaris voor Privacy wil ik de aandacht vestigen op het recente akkoord dat werd bereikt over de nieuwe Europese Privacyverordening. De verordening bepaalt dat lidstaten er moeten op toezien dat de vrijheid van meningsuiting en het recht op informatie verzoenbaar is met het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De discussie over het blokkeren van websites of het verspreiden van haatboodschappen volg ik dus in het bijzonder vanuit dat perspectief op.

Ik steun en volg ook de initiatieven die op Europees niveau rond radicalisering worden uitgewerkt. Zo heeft op 3 december 2015 een eerste Europees IT Forum plaatsgevonden om de dialoog aan te gaan met IT bedrijven over de beschikbaarheid van terroristische content en haatboodschappen op het Internet en om gezamenlijk oplossingen te zoeken om hiertegen de strijd aan te gaan. Ik verwijs hiervoor naar mijn collega minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.

De Europese Commissie heeft op 2 december 2015 ook nieuwe wetgeving voorgesteld om terrorisme te bestrijden. De kwesties die u heeft aangehaald zullen dus ook in dat kader verder besproken worden. Ik zal deze discussies actief opvolgen.