BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
24 september 2015
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-727

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Lachgas - Gebruik als drug bij jongeren - Legal high - Handhaving - Preventie
________
verdovend middel
handel in verdovende middelen
drugverslaving
________
24/9/2015Verzending vraag
26/11/2015Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-726
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-727 d.d. 24 september 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er is weer een nieuwe vorm van legal highs opgedoken. Deze drug maakt furore in Engeland en duikt momenteel ook steeds vaker bij jongeren in Nederland op. De actieve stof, distikstofoxide, is vrij in de handel te verkrijgen als een gaspatroon voor slagroomtoestellen. Het gas wordt in een ballon geschoten en vervolgens ingeademd. Deze drug veroorzaakt volgens diverse bronnen hersenschade. Vooral bij jongeren zouden de gezondheidsrisico's groot zijn.

Deze problematiek betreft een transversale gemeenschapsmaterie. Sinds de staatshervorming van 1980 is Vlaanderen bevoegd voor persoonsgebonden aangelegenheden zoals gezondheidszorg en welzijnszorg, ook "bijstand aan personen" genoemd. Toch blijft ook de federale overheid nog gedeeltelijk bevoegd voor het zorg- en gezondheidsbeleid. Vlaanderen is bevoegd voor de drugspreventie, terwijl de handhaving en de vervolging federaal zijn.

1) Krijgt de minister signalen die erop wijzen dat het gebruik van lachgas als drug, en in het bijzonder als partydrug bij jongeren, is toegenomen? Kent hij het fenomeen en heeft hij cijfers of andere gegevens, zoals ziekenhuisopnames, die wijzen op een toename van het fenomeen? Kan hij dat uitvoerig toelichten?

Zo neen, wil hij, gelet op de recente ontwikkelingen in Engeland en Nederland, het gebruik van lachgas onder jongeren laten onderzoeken?

2) Wat zijn de consequenties voor de gezondheid van het gebruik van lachgas, voornamelijk voor jongeren? Welke initiatieven heeft hij al genomen, al dan niet samen met de Gemeenschappen, om de gebruikers en met name jongeren te informeren?

3) In hoeverre wordt de openbare verkoop, handel en productie van lachgas als partydrug vervolgd? Beschikt hij over concrete cijfers inzake aanhoudingen en/of doorverwijzingen naar het parket en/of minnelijke schikkingen?

4) Is hij bereid met de deelentiteiten samen te zitten en een actieplan uit te werken om dit nieuwe fenomeen in te dijken? Zo ja, kan hij dat toelichten? Zo neen, waarom niet?

5) Kan hij aangeven of de huidige wetgeving volstaat om dit nieuwe fenomeen werkelijk te bestraffen en de verkoop en de handel van deze drug aan banden te leggen? Kan hij dat concreet toelichten en aangeven waar hij graag nieuwe wetgevende stappen had gedaan om legal highs zoals lachgas aan te pakken?

Antwoord ontvangen op 26 november 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1) Via het Belgisch Early Warning System Drugs heeft het Programma Drugs van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) geen cijfers over het gebruik van lachgas bij de jeugd. Er zijn ook geen verslavingen gekend. Bij het Antigifcentrum is er dit en vorig jaar geen enkele oproep geweest in verband met de blootstelling aan lachgas als partydrug, de enige melding die werd ontvangen was gerelateerd aan de blootstelling in een medische setting in het ziekenhuis.

2) De inhalatie van lachgas veroorzaakt een euforisch en kalmerend gevoel met hallucinaties, veroorzaakt door een zuurstoftekort in de hersenen. Dit kan leiden tot coördinatiestoornissen. Langdurige blootstelling aan lachgas ten gevolge van frequent gebruik zou ook aanleiding kunnen geven tot een verminderde vruchtbaarheid en neurologische aandoeningen. Deze risico’s zijn groter wanneer de inhalatie van het gas gecombineerd wordt met alcohol of andere drugs. Over het algemeen is het occasioneel gebruik van lachgas, indien geïnhaleerd via een ballon, relatief onschadelijk ten opzichte van de andere gekende drugs.

3) Lachgas is beschikbaar als vergund geneesmiddel, in een mengsel met een gelijke hoeveelheid zuurstof, bestemd voor gebruik in ziekenhuismilieu. Daarnaast is het ook een goedgekeurd voedingsadditief (E492) waarbij het wordt gebruikt als drijfgas voor de bereiding van slagroom. Op dit moment is er dus geen basis om de productie van en de handel met lachgas te vervolgen indien dit volgens de geldende bepalingen van de toepasselijke wetgeving gebeurt.

4) Het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten heeft een inter-administratie werkgroep opgericht, waarbij de Gewesten ook zullen betrokken worden. Op basis van de conclusies van deze werkgroep zal bekeken worden of een actieplan noodzakelijk is.

5) Het gebruik van lachgas als geneesmiddel is streng gereglementeerd en enkel mogelijk in ziekenhuismilieu. De verkoop en handel in lachgaspatronen bestemd voor slagroomspuiten is niet strafbaar. Op het vlak van de bescherming van de volksgezondheid is er hiervoor, op basis van de gegevens waarover wij momenteel beschikken, geen gegronde reden. Op lokaal vlak bestaat de mogelijkheid om specifieke maatregelen te nemen tegen de overlast die wordt veroorzaakt door het gebruik van lachgas als partydrug.