BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2018-2019
________
16 januari 2019
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-2244

de Annemie Maes (Ecolo-Groen)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
________
Credendo - Exportkredieten per sector - Cijfers
________
exportkrediet
Nationale Delcrederedienst
officiŽle statistiek
________
16/1/2019Verzending vraag
18/2/2019Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1565
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-2244 d.d. 16 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Credendo - Export Credit Agency is het Belgische exportkredietagentschap aan het hoofd van de Credendo Group. Als exportkredietagentschap voorziet het exportkredieten voor tal van activiteiten in tal van landen en sectoren.

Deze schriftelijke vraag betreft een transversaal aangelegenheid omdat het Belgisch exportkredietagentschap actief is in heel het land (federaal) maar ook een rol speelt voor de exportgerichte economie in de drie Gewesten. Dit wordt weerspiegeld in de samenstelling van de raad van bestuur waar vier vertegenwoordigers van de federale regering en twee vertegenwoordigers per Gewest zetelen.

Kan u mij hieromtrent volgende gegevens bezorgen†?

1) Werden er in respectievelijk 2014, 2015 en 2016 exportkredieten verleend in volgende economische sectoren†: energie, materialen, industrie, duurzame consumptiegoederen, niet-duurzame consumptiegoederen, gezondheidszorg, financiŽle diensten, informatietechnologie, telecommunicatiediensten en nutsbedrijven†? Om welke bedragen ging het in die verschillende sectoren†? Graag kreeg ik een bedrag per sector per jaar.

2) Voor welke activiteiten in welke landen werden er exportkredieten verleend in respectievelijk 2014, 2015 en 2016†? Om welke bedragen ging het voor die landen†? Graag kreeg ik een bedrag per land per jaar.

Antwoord ontvangen op 18 februari 2019 :

Credendo – Export Credit Agency (hierna genoemd Credendo) is de Belgische openbare kredietverzekeraar die tot opdracht heeft de internationale economische betrekkingen te bevorderen.

Credendo oefent deze taak uit als een autonome overheidsinstelling die de staatsgarantie geniet.

Credendo verzekert bedrijven en banken tegen politieke en commerciële risico’s van internationale handelstransacties die vooral betrekking hebben op kapitaalgoederen, industriële projecten, aannemingswerken en diensten.

Daarnaast werkt Credendo voor deze risico’s samen met banken op basis van risk-sharingschema’s.

Credendo verzekert eveneens politieke risico’s verbonden aan directe investeringen in het buitenland en financiert ook rechtstreekse handelstransacties van beperkte omvang.

De financieringsoplossing die Credendo aanbiedt, kan bestaan uit het toekennen van een rechtstreekse financiering (krediet) of een kredietverzekering (die wordt afgeleverd aan een bank die een krediet verstrekt ter financiering van een exporttransactie, dan wel aan de exporteur zelf, indien deze de financiering met eigen middelen realiseert). Het daadwerkelijk verschaffen van een (export)krediet is dus slechts een beperkt deel van de activiteiten van Credendo.

De informatie die Credendo ontvangt van zijn cliënteel is bedrijfsgevoelig, dit is zeker het geval voor exportcijfers per project of per cliënt. Credendo en zijn cliënteel opereren namelijk in een concurrentiële omgeving.

Zeker waar er in andere landen ter zake garanties worden geboden, dient aan de Belgische exporteurs die op Credendo beroep willen doen een “level playing field” te worden aangeboden. Daarenboven dienen de Belgische exporteurs zelf ook vaak aan confidentialiteitsverplichtingen te voldoen ten aanzien van hun klanten.

Credendo moet bijgevolg aan zijn cliënten kunnen garanderen dat zij van een bescherming van hun gegevens genieten die gelijkwaardig is aan hetgeen bij de concurrenten geldt. In dit kader beroept Credendo zich op artikel 6 §1, 7° van de Wet betreffende openbaarheid van bestuur van 11 april 1994 die voorziet dat “het uit de aard van de zaak vertrouwelijk karakter van de ondernemings-en fabricagegegevens die aan de overheid zijn meegedeeld” een uitzondering op het principe van openbaarheid vormt.

Credendo kan bijgevolg geen informatie over contracten, specifieke transacties of individuele ondernemingen bekendmaken.

Credendo kan daarentegen wel algemene informatie, zoals hieronder, meedelen.

1) Globale statutaire verbintenissen in 2014, 2015 et 2016

In million EUR

Value of commitments


2016

2015

2014

Credendo – Export Credit Agency
Real commitments

22 438

24 981

20 797

2) Bedrag van (nieuwe) verzekerde transacties in 2014, 2015 en 2016

In million EUR

Value of transactions insured


2016

2015

2014

Credendo – Export Credit Agency

5 999

10 721

13 864

3) Verbintenissen per land (top 20)

Credendo ECA - Commitments by countries (Mio €) 

TOP 20

 

2014

2015

2016

UNITED STATES

3 514

6 299

6 045

BRAZIL

3 040

4 336

5 013

BELGIUM

4 789

5 479

4 788

TURKEY

3 712

4 740

4 360

RUSSIA

3 468

3 964

3 959

SAUDI ARABIA

1 683

3 771

3 607

FRANCE

3 324

5 026

3 374

ITALY

2 161

2 940

3 061

INDIA

2 277

3 169

2 892

GERMANY

2 542

4 440

2 879

NIGERIA

1 748

2 742

2 789

GHANA

2 573

2 405

2 736

NETHERLANDS

2 364

3 167

2 509

UNITED KINGDOM

1 473

2 360

2 314

UNITED ARAB EMIRATES

1 431

2 030

2 294

CHINA

3 421

3 075

2 191

JAPAN

825

1 590

1 378

SPAIN

927

1 505

1 350

EGYPT

688

1 811

1 128

PANAMA

1 326

1 348

918

4) Verbintenissen per sector