BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2017-2018
________
25 september 2018
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1964

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
________
Omkoping door Belgische bedrijven in het buitenland - Rapport van NGO Transparency International - Handhaving
________
corruptie
economische ethiek
agentschap in het buitenland
onderneming
OESO
gerechtelijke vervolging
________
25/9/2018Verzending vraag
9/12/2018Dossier gesloten
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1963
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1964 d.d. 25 september 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ons land wordt door een zeer recent rapport van 12 september 2018 door de niet gouvernementele organisatie (NGO) Transparency International ondergebracht in de slechtste categorie, "little or no enforcement", wat betreft landen die optreden tegen omkoping door onze bedrijven in het buitenland (cf. http://files.transparency.org/content/download/2318/14294/file/2018_Report_ExportingCorruption_English.pdf).

Vooral de "dual criminality clause" wordt geviseerd. Dit houdt in dat ons land geen vervolging kan instellen als de desbetreffende handeling niet strafbaar is in het land waar de corrumperende handeling wordt gesteld.

Wat betreft de dadingen die worden gesloten is er te weinig transparantie. Ook werd een expliciete aanbeveling van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) nog steeds niet geÔmplementeerd. Ik citeer: "Belgium has not implemented the OECD WGB's recommendation "to make public, as necessary and in compliance with the relevant rules of procedure, the most important elements of settlements concluded in foreign bribery cases, in particular the main facts, the natural or legal persons sanctioned, the approved sanctions and the assets that are surrendered voluntarily"."

Ook wordt de oplopende gerechtelijke achterstand aangekaart die ertoe leidt dat belangrijke zaken verjaren: "A growing backlog of cases and shortages of judges can cause significant delays in the courts, leading to the dismissal of investigations, indefinite postponing of cases."

Transparency International schuift enkele zeer duidelijke aanbevelingen naar voor om de weinig benijdenswaardige positie van ons land wat betreft de strijd tegen corruptie vanwege bedrijven die opereren vanuit ons land te verbeteren. Meer concreet betreft het:

"- extend the limitation period for foreign bribery to allow adequate time for investigations and prosecutions;

- provide a strong and harmonised legal framework for whistleblower protection in the private sector;

- remove the requirement of dual criminality for prosecution of bribery of foreign officials and trading in influence;

- publish criminal settlements in foreign bribery cases, as part of reform increasing publicity of settlements."

Het economisch beleid is een gewestbevoegdheid, maar de handhaving van onethisch handelen en dan in het bijzonder de strijd tegen corruptie en omkoping in het buitenland van onze bedrijven is een federale bevoegdheid. Het betreft in deze dan ook een transversale aangelegenheid met de Gewesten.

Ik had volgende vragen voor u:

1) Hoe reageert u op de slechte plaats van ons land in de ranking van Transparency International wat betreft de strijd tegen omkoping door onze bedrijven in het buitenland?

2) Hoeveel personen werden tot op vandaag in vervolging gesteld wegens omkoping in het buitenland en kan u dit cijfer toelichten? Hoeveel personen werden reeds veroordeeld en kan u ook dit cijfer concreet toelichten?

3) Bent u bereid de aanbeveling van de OESO betreffende de "dual criminality clause" te implementeren in ons recht? Kan u concreet toelichten wat het tijdschema en de inhoud is? Zo neen, waarom niet? Wat gaat u dan wel doen?

4) Kan u de duidelijke aanbevelingen van Transparency International voor ons land concreet overlopen en meedelen in hoeverre u deze aanbevelingen steunt wat betreft de strijd tegen omkoping door bedrijven in het buitenland? Zo ja, hoe gaat u deze omzetten en dit wat betreft:

a) het verlengen van de verjaringstermijn;

b) het uitwerken van een klokkenluidersregeling;

c) de "dual criminality clause" te herzien; en

d) de belangrijkste elementen van eventuele strafrechtelijke en fiscale schikkingen hieromtrent openbaar te maken?