BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
28 augustus 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9808

de Olga Zrihen (PS)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Budgetmeters voor aardgas - Gevaar - veiligheidswaarborgen - Maatregelen
________
verwarming
aardgas
gasdistributie
veiligheid van het product
meetapparaat
ongevallenpreventie
________
28/8/2013Verzending vraag
7/11/2013Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9808 d.d. 28 augustus 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het systeem van”budgetmeters” voor aardgas wordt vooral toegepast bij mensen met financiële moeilijkheden die de klassieke gasfacturen niet kunnen vereffenen. Volgens SYNERGRID zijn er ongeveer 30.000 dergelijke tellers geïnstalleerd in Wallonië.

De “budgetmeters” voor aardgas zouden niet dezelfde veiligheidswaarborgen bieden als de gewone gasmeters, wat zware gevolgen kan hebben voor de gebruikers.

Dat gevaar bestaat uiteraard niet enkel in Wallonië, maar ook in Vlaanderen. De omvang ervan is identiek aan die in Wallonië.

De Waalse gewestregering heeft preventief beslist een actieplan uit te werken om die “budgetgasmeters” te desactiveren, de plaatsing ervan stop te zetten en een alternatief systeem voor te stellen aan de klanten die hun factuur niet betalen. Op federaal niveau houdt de minister van Economie toezicht op de veiligheid van de producten die op de markt worden gebracht.

Mijnheer de minister:

Uit de gezamenlijke vergadering die onlangs plaatsvond met de Waalse minister van Energie, de bevoegde diensten van de federale administratie en het kabinet van de Vlaamse minister van Energie en uw diensten, blijkt dat de Federale Overheidsdienst Economie het op dit ogenblik niet opportuun acht veiligheidsmaatregelen te nemen.

Op basis van welke informatie werd die beslissing genomen, rekening houdend met het feit dat het gevaar van die apparaten erkend is en dat er bijkomende verplichtingen werden gevraagd aan de netwerkbeheerders en aan de leveranciers van dat soort tellers?

Antwoord ontvangen op 7 november 2013 :

In antwoord op de gestelde vraag heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen. 

Mijn departement werd via een brief van de ‘Commission Wallonne pour l’Énergie’ (CWAPE), ontvangen begin 2013, op de hoogte gebracht van “abnormaal gedrag” van de budgetgasmeters en in het bijzonder van “mechanische en/of informatica tekortkomingen die eventueel ongecontroleerd aardgas kunnen laten ontsnappen” in sommige omstandigheden.

Uit deze brief bleek duidelijk dat de CWAPE, naar aanleiding van een vergadering met de Waalse netwerkbeheerders, een onderzoek had uitgevoerd naar het gelopen risico en er zich van had vergewist dat de ontsnapte hoeveelheid gas duidelijk lager lag dan hetgeen oorspronkelijk gevreesd werd. Tevens bleek dat de CWAPE aan de zogenaamde netwerkbeheerders gevraagd had om hen een uitvoerig rapport te bezorgen met de opsomming van de problemen, hun oorsprong en hun eventuele gevolgen.

De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst (FOD)Economie werd hierop volgend belast met de opvolging van dit dossier en het nemen van de nodige maatregelen.

Deze laatste heeft navraag gedaan bij de netwerkbeheerders, hun federatie Synergrid en de CWAPE naar de precieze draagwijdte van de problematiek en heeft op deze manier kunnen kennis nemen van de gerealiseerde vaststellingen, van de in de loop der jaren aangebrachte veranderingen aan de verschillende versies van de budgetmeters ten gevolge van de discussies tussen fabrikant en netwerkbeheerder.

Aanvullend werden de netwerkbeheerders, hun federatie en de fabrikanten van budgetmeters aangeschreven om hen aan hun wettelijke verplichtingen inzake veiligheid te herinneren, in hun hoedanigheid van netwerkbeheerder op basis van het koninklijk besluit van 28 juni 1971 betreffende de gasdistributie of van producent volgens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten.

Met dit schrijven werd bovendien gevraagd naar een aantal bijkomende inlichtingen, waaronder de analyse van de aanvaardbaarheid van het mogelijke risico verbonden aan een eventuele functiestoornis van de afsluitklep van de budgetmeter.

Op basis van de verzamelde informatie en na beraad door mijn diensten, is gebleken dat deze problematiek eerder de non-conformiteit met de lastenboeken en/of met de technische specificaties van Synergrid betreft, en geen veiligheidsprobleem.

Voor de eindklant kan er een gevaar zijn indien een relatief groot aantal omstandigheden gelijktijdig en samengevoegd optreden, zoals de aanwezigheid van een niet-conform en onveilig gastoestel bij de klant. Het niet volledig sluiten van de klep in de budgetmeter kan op zich geen ontploffing of een ontbranding veroorzaken. De waarschijnlijkheid van dit risico is duidelijk zeer laag.

Gevolg gevend aan de gezamenlijke vergadering van begin juli waarover het geachte lid spreekt, werden meerdere brieven gestuurd naar de netwerkbeheerders, naar Synergrid en naar de fabrikant, teneinde verduidelijkingen en bijkomende concrete en cijfermatige inlichtingen te bekomen. Het merendeel van de gevraagde informatie werd ons toegestuurd.

Gelijktijdig met deze briefwisseling hebben de verschillende netwerkbeheerders het bevel gekregen van de overheid om de communicatie naar de verbruikers toe te versterken teneinde hen te herinneren aan de te nemen veiligheidsmaatregelen om explosiegevaar uit te sluiten. De verschillende netwerkbeheerders zijn deze opdracht nagekomen.

Bovendien heeft netwerkbeheerder Eandis enerzijds een risicomatrix bezorgd die het risico op ontploffing klasseert als ‘onder controle’ en dus aanvaardbaar, en anderzijds de genomen maatregelen om de problematiek te beheren uitvoerig beschreven. Tijdens een vergadering op 9 september hebben mijn diensten de gebruikte aanpak onder de loep genomen en goedgekeurd.

Op basis van de ontvangen informatie en na intern overleg, beschouwt de administratie de situatie daadwerkelijk veiliger dan oorspronkelijk ingeschat en heeft ze dus in dit stadium geen bevel tot onmiddellijke uit de handelname gegeven.

De “gevaarlijkheid” van de budgetmeter werd dus in dit stadium door niemand “erkend”. Ten einde de aanvaardbaarheid van het mogelijke risico correct te evalueren en te vergelijken met andere risico’s verbonden aan het gebruik van gas, werd aan Synergrid gevraagd om snel een risicoanalyse te formaliseren volgens de modaliteiten die in overleg met mijn administratie worden vastgelegd.

Aanvullend werden de netwerkbeheerders en de fabrikant erover ingelicht dat de nieuwe versie 3.09 van de budgetmeters slechts op de markt kan gebracht worden mits akkoord van de netwerkbeheerder en na een risicoanalyse uitgevoerd op dezelfde basis als diegene die voor de voorgaande versies zal gebruikt worden. De administratie stelt voor samen te werken aan het lopende kwalificatieproces.