BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
26 juni 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9418

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
________
Horeca - Verdwijnen van cafés - Rookverbod - Andere oorzaken
________
horecabedrijf
tabak
nicotineverslaving
opheffing van de zaak
faillissement
sociale bijdrage
incidenteel werk
________
26/6/2013Verzending vraag
18/7/2013Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9418 d.d. 26 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) stelt vast dat er sinds 1 juli 2011, bij de ingang van het rookverbod in de horeca, in België netto 3 014 cafés verdwenen. Het betreft een vergelijkende telling over een periode van twee jaar. Daarbij zou het aantal faillissementen en stopzettingen in die periode met 34% zijn gestegen en het aantal nieuw geopende cafés met 22 % zijn gedaald. Het NSZ schroomt zich niet om deze evolutie rechtstreeks causaal te verbinden aan het rookverbod.

Deze cijfers klinken uiteraard indrukwekkend en bewijzen dat de cafésector zich in een turbulente fase bevindt. Ongetwijfeld speelt het rookverbod hier een rol, maar de directe causaliteit die door het NSZ wordt gelegd, vraagt minstens om meer uitleg.

1) Kan de geachte minister de indrukwekkende cijfers van een achteruitgang van het netto aantal cafés met 3 014 eenheden, de stijging van het aantal faillissementen en stopzittingen met34 % en de daling van het aantal nieuw geopende cafés met 22% bevestigen? Zijn deze cijfers inderdaad zo indrukwekkend als ze klinken? Het NSZ koppelt deze achteruitgang causaal volledig aan de invoering van het rookverbod in de horeca. Is deze gevolgtrekking juist en kan de minister beamen dat de negatieve evolutie van het aantal cafés oorzakelijk in overgrote mate aan dit rookverbod is gekoppeld? Of zijn er andere redenen van bijvoorbeeld socioculturele, demografische, sociaaleconomische of sociaalgeografische aard die hier een grote rol spelen? Beschikt de geachte minister hieromtrent over andere onderzoeksrapporten of -resultaten?

2) Pleegde zij in dit verband al overleg met haar collega van Volksgezondheid, bijvoorbeeld om een eventuele foute of overdreven causaliteit met het rookverbod bekend te maken?

3) Overweegt zij bijzondere maatregelen aangaande een promotiebeleid voor cafés of zal de vrije markt hier ongedwongen en ongestuurd zijn weg gaan?

Antwoord ontvangen op 18 juli 2013 :

1. Sinds 1 juli 2009 is het aantal faillissementen en stopzettingen van activiteit toegenomen met 34 %, terwijl de oprichting van ondernemingen in deze sector met 22 % is gedaald. Het rookverbod in de horecazaken heeft ongetwijfeld voor een extra moeilijkheid gezorgd voor de cafés. Er moet echter rekening worden gehouden met andere elementen. Zo heeft de economische crisis ervoor gezorgd dat klanten meer op private plaatsen gaan consumeren. Anderzijds vormt de arbeidskost in deze sector met veel handenarbeid en weinig toegevoegde waarde ook een moeilijkheid.

2. Neen.

3. Wat de steun aan de sector betreft, worden verschillende maatregelen goedgekeurd in de schoot van de regering om de tewerkstelling in de sector en het overleven van cafés te steunen. De bevriezing van loonsverhogingen, de herziening van de automatische indexering en de vermindering van de lasten met een bedrag van 400 miljoen euro per jaar, zorgen ervoor dat de arbeidskosten dalen. De horecasector heeft ook een gunstige herziening genoten van de wetgeving betreffende de tewerkstelling van jobstudenten.

De sector heeft bovendien drastische verminderingen genoten van de lasten op de eerste drie gecreëerde arbeidsplaatsen.

Tot slot heeft de regering specifiek voor deze sector beslist lastenverminderingen toe te staan voor vaste personeelsleden en occasionele werknemers. Voor occasionele werknemers zal er op die manier een forfaitaire kost van 7,5 euro per uur en 45 euro per dag in werking treden op 1 oktober 2013. Wat de forfaitaire verminderingen betreft, zullen de werkgevers in de sector een vermindering genieten van 500 euro per kwartaal of 800 euro per kwartaal als de werknemers jonger dan 26 jaar zijn. Deze verminderingen zijn van toepassing op maximaal vijf voltijdse werknemers. Zij zullen toegankelijk zijn voor de werknemers die maximaal twintig werknemers tewerkstellen en die de geregistreerde kassa zullen gebruiken.