BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
20 juni 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9383

de Louis Siquet (PS)

aan de minister van Werk
________
Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Toegang - Werkloosheidperiode in het buitenland - Aanvaardbare periode - Recht op werkloosheidsuitkeringen
________
dienst voor arbeidsbemiddeling
zoeken naar een baan
grensarbeider
harmonisatie van de sociale zekerheid
ziekteverzekering
________
20/6/2013Verzending vraag
4/9/2013Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9383 d.d. 20 juni 2013 :

De Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) zouden volgens mij moeten open staan voor alle werkzoekenden, want ze geven uitzicht op vast werk.

Volgens de informatie waarover ik beschik, moet men gedurende een periode van ten minste zes maanden werkzoekende zijn in BelgiŽ om toegang te hebben tot de PWA's .

De grensarbeiders zijn het slachtoffer van deze reglementering wanneer ze werkloos worden in het buitenland.

Ik verneem immers dat deze werkloosheidsperiode in het buitenland niet in aanmerking komt als aanvaardbare periode om in de PWA-regeling te kunnen werken.

Mijn vragen aan de minister:

De grenzen zijn afgeschaft, maar de problemen van de grensarbeiders nemen geregeld toe.

Men zou een harmonisering van de rechten moeten kunnen overwegen, maar ze wordt zelden toegepast, wat volgens mij onrechtvaardig is. Ik blijf ervan overtuigd dat Europa geen voorstander is van een dergelijk verschil tussen de statuten van de werknemers.

Beschikt u over cijfergegevens met betrekking tot dit dossier? Is uw kabinet bereid om dit verschil in behandeling van werknemers op te heffen?

Antwoord ontvangen op 4 september 2013 :

Ik moet er op wijzen dat een tewerkstelling in het kader van het Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) geen gewone tewerkstelling betreft. De PWA-regeling kadert in de werkloosheidsreglementering en is een activeringsmaatregel die de integratie van langdurige werklozen op de arbeidsmarkt beoogt. Werklozen die PWA-activiteiten verrichten genieten nog steeds hun wacht- of werkloosheidsuitkering maar krijgen daarnaast een bijkomende vergoeding van 4,10 euro per gepresteerd uur in het kader van het PWA.

De volgende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen komen in aanmerking voor een tewerkstelling via het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap :

  • de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze die sinds ten minste twee jaar werkloosheidsuitkeringen of wachtuitkeringen geniet ;

  • de uitkeringsgerechtigd volledig werkloze die sinds ten minste 6 maand werkloosheidsuitkeringen geniet indien hij de leeftijd van 45 jaar bereikt heeft ;

  • de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze, die in een periode van 36 maanden vóór zijn inschrijving bij het agentschap minstens gedurende 24 maanden uitkeringsgerechtigde volledig werkloze was.

Overeenkomstig artikel 65 van de Europese verordening 883/2004, heeft de volledig werkloze, die bij zijn laatste tewerkstelling als loontrekkende in een andere dan de bevoegde lidstaat woont, recht op uitkeringen volgens de bepalingen van de wetgeving van de Lidstaat waar hij woont.  

Iemand die woonachtig is in België en die als grensarbeider in een ander land van de Europese Economische Ruimte tewerkgesteld is en ontslagen wordt, kan, indien hij aan de gewone toelatings- en toekenningsvoorwaarden voldoet, dus aanspraak maken op uitkeringen in België.

Elke uitkeringsgerechtigde volledig werkloze die aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet komt in aanmerking voor een tewerkstelling in het kader van het PWA, zo ook de Belgische grensarbeiders.

Een grensarbeider die in het buitenland woont en in België zijn werk verliest zal daarentegen onder het werkloosheidsstelsel van het land van zijn woonplaats vallen en zal bijgevolg niet kunnen tewerkgesteld worden via het PWA-stelsel. Krachtens artikel 65 van voornoemde verordening moet de werkloze geregistreerd worden als werkzoekende bij de bevoegde diensten van de lidstaat waar hij woont, is hij onderworpen aan de daar georganiseerde controles en houdt hij zich aan de door de wetgeving van die lidstaat gestelde voorwaarden. De activering van buitenlandse volledig werkloze grensarbeiders is aldus een bevoegdheid van het land van de woonplaats.