BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
19 april 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8734

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
________
De energiefactuur van het Justitiepaleis van Brussel
________
openbaar gebouw
energiebesparing
Regie der Gebouwen
energiecentrale
verwarming
________
19/4/2013Verzending vraag
6/5/2013Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2987
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8734 d.d. 19 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In oktober 2010 werd aangekondigd dat in het kader van een rationeler energieverbruik in de overheidsdiensten het Brusselse Justitiepaleis een warmtekrachtkoppeling zou krijgen. Dit zou de jaarlijkse uitstoot van CO≤ met zo'n 300ton naar omlaag kunnen laten gaan, net als de factuur, die naar schatting 130 000 Ä per jaar lichter zou worden.

Maar intussen lezen we dat de energiefactuur van het Justitiepaleis bijna verdriedubbeld is, van 189 000 euro naar 517†000 euro.

Fedesco is een publiek energiebedrijf dat op initiatief van de federale regering in 2005 werd opgericht. Het realiseert projecten die bijdragen tot energiebesparingen in de federale overheidsgebouwen en verzekert hiervoor de voorfinanciering, met een terugbetaling op basis van de jaarlijks gerealiseerde besparing, gespreid over meerdere jaren.

Fedesco zou in opdracht van de Regie der Gebouwen een warmtekrachtkoppeling van 700.000 euro plaatsen. Die recupereert de warmte die bij de productie van energie vrijkomt. Tijdens de studiefase werd gebruik gemaakt van een softwareprogramma, "Consensim", dat werd opgesteld door het Brussels Instituut voor Milieubeheer(BIM) en de Waalse Overheidsdienst (SPW). Er werd eveneens een nieuw technisch lokaal gebouwd in de kelderverdieping van het Justitiepaleis.

De N.V. Nizet leverde en plaatste de installatie en is verantwoordelijk voor de bediening en het onderhoud van de warmtekrachtkoppeling tijdens de garantieperiode van twee jaar. Daarna werd de FOD Justitie verantwoordelijk voor de bediening en het onderhoud.

Mijn vragen aan de staatssecretaris zijn :

1) Hoe komt het dat de energiefactuur van het Justitiepaleis blijft stijgen ondanks de installatie van een warmtekrachtkoppeling van Fedesco ?

2) Hoe lang is het al bekend dat deze niet de beloofde resultaten levert?

3) Welke rol speelt het softwareprogramma "Congensim" in de inschatting van de prestaties van de warmtekrachtkoppeling?

4) Wat is de rol van de NV Nizet, die verantwoordelijk was voor de installatie en gebruik van de warmtekrachtkoppeling gedurende de eerste twee jaar?

Antwoord ontvangen op 6 mei 2013 :

1 – 4.

Wat betreft uw vraag over de globale energiefactuur van het complex, moet ik verwijzen naar de minister van Justitie. Dit valt onder het beheer van het paleis, en ik beschik dan ook niet over alle gegevens hieromtrent.

Maar wat de warmtekrachtkoppeling betreft, blijkt uit de werkingsbalansen (meteropnames) en rekening houdend met de energieprijs dat er sinds de ingebruikname van deze installatie al zo'n 100 000 euro (inclusief BTW) werd bespaard op de energiefactuur. 

Van dit bedrag moet er vanaf het derde jaar 24 000 euro per jaar (inclusief BTW) worden afgetrokken voor de onderhoudskosten. Vanaf dan vallen ze immers ten laste van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie (tijdens de waarborgperiode van 2 jaar was het onderhoud inbegrepen in het via Fedesco gefinancierde bedrag van de opdracht van werken).  

De werking van de warmtekrachtkoppeling gedurende de eerste twee jaren (de waarborgperiode) is aanvaardbaar te noemen: de installatie moest tijdens deze periode op gang komen en bijgesteld worden (tijdens deze eerste twee jaren was de machine 75 % van de in theorie voorziene tijd in gebruik). Maar na afloop van de waarborgperiode deed er zich een belangrijk defect voor dat werd hersteld door de installateur. Nadien werd vastgesteld dat de installatie ondermaats werkte. Dit was voornamelijk te wijten aan een gebrek aan opvolging en onderhoud van de machine.

De FOD Justitie heeft nog geen dergelijk contract afgesloten terwijl het al 1 jaar geleden had moeten ingaan. Dit is ongetwijfeld een gedeeltelijke verklaring voor de slechte werkingsbalans in 2012.

Met het doel om een oplossing te bieden aan dit euvel, maakte dit onderwerp reeds het voorwerp uit van besprekingen in de schoot van de Task Force Rechterlijke Organisatie. Deze Task Force, bestaande uit beide administraties (Regie en Justitie) en hun respectievelijke kabinetten, pleegt maandelijks overleg. Dit punt zal dan ook op de agenda blijven tot een correcte oplossing is bekomen. 

Ondanks een niet-optimale werkingsbalans van de installatie en rekening houdend met bovenstaande elementen stellen we in het huidige stadium (begin 2013, dus na 3 jaren gebruik) vast dat de Federale Staat dankzij de warmtekrachtkoppeling globaal genomen al zo'n 150 000 euro (inclusief BTW) heeft bespaard op de werkingskosten van het Justitiepaleis, wat overeenkomt met de door de studie geraamde jaarlijkse besparing. We zitten dus nog lang niet aan de verhoopte rendabiliteit, maar er is evenmin sprake van een tekort. 

We kunnen dus besluiten dat de verhoogde energiefactuur een andere oorzaak heeft dan de warmtekrachtkoppeling (zoals weersomstandigheden, de sterk gestegen energieprijzen, verbruikersgedrag van de bezettende diensten, veranderde verwarmings- en elektriciteitsbehoeften, enz. ). Zonder warmtekrachtkoppeling zou de situatie ongetwijfeld nog erger zijn. 

Wat betreft uw concrete vragen over Congensim en de NV Nizet :

De software Congensim maakt het mogelijk om de rendabiliteit in te schatten en om de werking van een warmtekrachtkoppeling te simuleren op basis van een energiebehoeftenprofiel van een gebouw. Het gaat louter om een hulpmiddel om beslissingen te nemen dat niet meer gebruikt wordt nadat de opdracht van werken gegund is. Deze tool heeft dus geen enkele invloed op de effectieve werkingsbalansen van een installatie. 

Als installateur en aannemer van de opdracht van werken moest de NV Nizet de bepalingen van het bestek uitvoeren. Concreet gezien kwam dit neer op de plaatsing van de warmtekrachtkoppelingsinstallatie en het onderhoud ervan gedurende de waarborgperiode van twee jaar, tot aan de definitieve oplevering door de aanbestedende overheid. Deze werken en prestaties werden correct en op tijd uitgevoerd en werden betaald door Fedesco.