BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
19 april 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8733

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
________
De bestemming van het Brussels Justitiepaleis
________
openbaar gebouw
Regie der Gebouwen
griffies en parketten
________
19/4/2013Verzending vraag
6/5/2013Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2970
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8733 d.d. 19 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Reeds meermaals heeft de minister en zijn voorganger aangekondigd dat de Regie der Gebouwen een voorstel zou doen met betrekking tot de bestemming van het Brusselse Justitiepaleis. Eind 2012 werd zelfs meegedeeld dat het voorstel met betrekking tot de bestemming "voor het jaareinde aan de regering zou worden bezorgd".

1) Graag zou ik op de hoogte worden gebracht van het voorstel van de Regie der Gebouwen over de bestemming van het Brusselse Justitiepaleis, waarnaar meermaals werd verwezen.

2) Wanneer zal de regering een beslissing nemen over de bestemming? Kan de minister reeds verduidelijking geven over de functie of meervoudige functies die het Brusselse justitiepaleis zal vervullen ?

Antwoord ontvangen op 6 mei 2013 :

1 – 2. De vragen over de toekomst van het Brusselse justitiepaleis werden reeds uitgebreid toegelicht in de Senaatscommissie Justitie, waar door de minister van Justitie en door mezelf een uiteenzetting hierover werd gegeven. 

De regering heeft op 7 februari 2013 het masterplan goedgekeurd voor een beter beveiligde huisvesting voor de gerechtelijke diensten rond de Poelaertcampus. 

Dit plan gaat uit van volgende principes :

  • Er wordt gestreefd naar een gedeelde functie voor het justitiepaleis, zijnde enerzijds een aantal gerechtelijke diensten die in het paleis blijven of er terug naartoe gaan, en anderzijds een aantal andere functies die in een deel van het paleis kunnen gerealiseerd worden. Het justitiepaleis moet en zal dus een justitiële functie behouden.

  • Bepaalde diensten kunnen in het paleis blijven, alsook kunnen andere diensten weer in het justitiepaleis gehuisvest worden. Het Hof van Cassatie, het parket van Cassatie, het hof van assisen, de balie alsook het restaurant van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie zullen in het paleis blijven. Daarnaast zal het college van procureurs-generaal, twee vredegerechten en de politierechtbank er terug gehuisvest worden.

  • Daarnaast zullen de correctionele diensten uit het paleis worden gehaald, gezien er in het Justitiepaleis een probleem is rond de beveiliging van de correctionele keten. Het gaat over de rechtbank van eerste aanleg, het hof van beroep en het parket-generaal. Een uitgebreide studie maakt immers duidelijk dat een beveiliging van deze diensten niet te realiseren is in het paleis, vanwege de kostprijs, de technische onhaalbaarheid en de beschadiging van het gebouw als monument. Deze diensten dienen wel gehuisvest te worden in de nabije omgeving van het justitiepaleis in het kader van het eerder vastgelegde principe rond het Poelaertplein een “justitiecomplex” te ontwikkelen. Het onderzoek naar deze nieuwe locatie loopt momenteel. Dit wil zeggen dat we verschillende pistes onderzoeken en onderhandelingen voeren met mogelijke aanbieders. Eens dit afgerond is zal het resultaat aan de ministerraad worden voorgelegd.

  • Naast de hierboven opgesomde justitiële functies zal er nog extra ruimte vrijkomen. Het gaat hier concreet over de sokkel, die bestaat uit vier verdiepingen en twee tussenverdiepingen, waar een andere ontwikkeling mogelijk is. Hierdoor worden er nieuwe (culturele, toeristische, commerciële, horeca, enz.) invullingen mogelijk op een oppervlakte van 44 969,27 m2.

  • Om de mogelijkheden hiervan te onderzoeken zal een consultant worden gezocht. Momenteel zijn we de voorbereidingen aan het treffen hiervoor, zoals de opmaak van het bestek. Dit uitgewerkte voorstel zal opnieuw ter goedkeuring aan de Ministerraad worden voorgelegd.

    Hierbij zal ook rekening worden gehouden met alle betrokken actoren, waaronder ook de bevoegde Brusselse overheden.

  • In afwachting van de toewijzing van een privépartner en het goedgekeurde voorstel van een globaal renovatieproject zal de Regie der Gebouwen de studies, de renovatiewerken van de façades en de veiligheidswerken van de volledige infrastructuren voortzetten.