BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
25 maart 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8571

de Danny Pieters (N-VA)

aan de eerste minister
________
Wetten - Bekrachtiging en afkondiging door de Koning - Publicatie in het Belgisch Staatsblad - Inwerkingtreding - Overzicht
________
officiŽle statistiek
uitvaardiging van een wet
wetspublicatie
________
25/3/2013Verzending vraag
22/4/2013Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8571 d.d. 25 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Na goedkeuring door het parlement dient een wet nog te worden bekrachtigd, afgekondigd en bekendgemaakt door de Koning. Die bekendmaking gebeurt in het Belgisch Staatsblad.

Pas na de bekendmaking, nadat de burger dus heeft kunnen kennisnemen, kan de nieuwe wet verplichtingen opleggen aan de burger.

Mijn vragen:

1) Hoeveel wetten die door het federale parlement werden goedgekeurd, wachten nog op bekrachtiging en afkondiging door de Koning?

2) Hoeveel wetten die wel al door de Koning zijn bekrachtigd en afgekondigd, wachten nog op publicatie in het Staatsblad?

3) Hoeveel wetten die reeds gepubliceerd zijn in het Staatsblad zijn vijf jaar na de bekrachtiging en afkondiging nog steeds niet in werking getreden?

Antwoord ontvangen op 22 april 2013 :

Ik wens de geachte senator erop te wijzen dat zowel de Kamer van volksvertegenwoordigers als de Senaat ruim informeren over de stand van de wetgeving. Zo maakt de Kamer bij het begin van de legislatuur een stand van zaken op van de aangenomen wetsontwerpen tijdens de voorbije legislatuur en maakt ze een jaarlijkse stand van zaken van de wetsontwerpen behandeld in het parlement gedurende het voorbije jaar. De Senaat biedt voor elk wetsvoorstel of wetsontwerp een gedetailleerde stand van zaken, met inbegrip van de bekrachtiging en afkondiging en bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Ik beperk mijn antwoord op de vragen 1 en 2 tot de huidige legislatuur en de twee voorbije legislaturen.

1. Van de aangenomen wetsontwerpen in de loop van legislatuur 51 werd één ontwerp niet bekrachtigd en afgekondigd, met name wetsontwerp 3-1571. De inhoud van dit wetsontwerp werd echter overgenomen door de programmawet van 20 juli 2006.

Alle wetsontwerpen van de legislatuur 52 werden bekrachtigd en afgekondigd.

In de huidige legislatuur moeten nog 26 wetsontwerpen worden bekrachtigd en afgekondigd, waaronder 19 wetsontwerpen houdende instemming met internationale akten.

2. Wat betreft de legislatuur 51 wachten enkel wetten houdende instemming met internationale akten nog op bekendmaking.

Wat betreft legislatuur 52 werden 15 wetten nog niet gepubliceerd, waaronder 12 wetten houdende instemming met internationale akten.

Wat betreft de huidige legislatuur werden 58 wetten nog niet bekendgemaakt, waaronder 51 wetten houdende instemming met internationale akten.

3. De algemene regel wil dat wetten tien dagen na hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad in werking treden. Van deze regel kan uiteraard afgeweken worden door een wet op een bepaalde datum in werking te laten treden of door deze datum door de Koning te laten bepalen, of afhankelijk te maken van een bepaalde gebeurtenis. Bovendien wordt een bepaalde wetgeving soms gewijzigd of vervangen alvorens zij in werking is getreden.

Een wet vergt veelal ook concrete uitvoeringsmaatregelen die deze daadwerkelijk in werking doen treden, onder meer in de zin zoals vermeld in de vraag. Ik verwijs in dit kader naar artikel 154 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers op grond waarvan elk semester een stand van zaken op het vlak van de uitvoering van de wetten wordt opgemaakt en aan de Conferentie van voorzitters wordt voorgelegd door de diensten van de Kamer.

Hiermee rekening houdend, zal de geachte senator begrijpen dat het niet mogelijk is om het exacte aantal wetten aan te geven die nog niet in werking zijn getreden.