BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
8 maart 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8429

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de minister van Justitie
________
Salduzpermanentie - Verhoren - Stand van zaken
________
advocaat
rechtsbijstand
rechten van de verdediging
officiële statistiek
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
gemeentepolitie
taalgebruik
gerechtelijk onderzoek
strafprocedure
________
8/3/2013Verzending vraag
17/12/2013Herkwalificatie
23/1/2014Antwoord
________
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4586
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8429 d.d. 8 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het is bekend dat de tussenkomst van advocaten bij onder meer politieverhoren in het kader van de "Salduzpermanenties" aan belang zal winnen. Bij de evaluatie is openheid en transparantie vereist over de cijfergegevens omtrent verhoren in en om de hoofdstad, met name in het gerechtelijk arrondissement Brussel, en zo mogelijk uitgesplitst volgens verschillende hierna aangehaalde criteria.

De Salduzpolitieverhoren worden gehouden door politieagenten die in de eerste plaats opereren binnen bepaalde zones. Volgens de wet dienen daarbij al of niet advocaten betrokken en hierbij onderscheidt men vier trappen, waarbij in trap 1 geen verdachten betrokken zijn, maar in trappen 2, 3 en 4 wel.

Niettegenstaande er op het eerste gezicht enkel bij trap 4, waarbij het gaat om verdachten die van hun vrijheid worden beroofd, oproepen vertrekken naar de permanenties, wordt toch ook beoogd de trappen 1 tot 3 te behandelen ook al zou het gaan om de bevestiging dat er voor één of meer van die trappen geen oproepen worden gedaan naar de permanenties toe.

De huidige vraagstelling heeft enkel betrekking op de politiezones van het thans nog bestaande gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, maar heeft betrekking op de beide voorziene "permanenties" gezien in het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde de mogelijkheid bestaat dat zowel de permanentiedienst van de Orde van de Vlaamse Balies (OVB) als van de Ordre des Barreaux francophones et germanophone de Belgique (OBFG) worden aangezocht.

Daarom had ik graag verduidelijking gekregen over volgende vragen :

1) Kan de geachte minister een overzicht bezorgen van het aantal vragen om tussenkomst aan de bevoegde permanenties binnen het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, sinds de aanvang van de verplichte bijstand en zo mogelijk opgesplitst per maand ?

2) Kan zij de informatie bezorgen over het aantal vragen om tussenkomst voor de periode die aanvangt op 1 september 2012 tot zo recent mogelijk gelet op de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof van 14 februari jongstleden waardoor het Salduztoepassingsgebied ratione materiae wordt verruimd.

3) Kunnen deze aantallen worden opgesplitst per politiezone met duidelijk aangifte van het aantal oproepen naar de verschillende Salduzpermanenties met eveneens de verdere opsplitsing van de oproepen :

- overdag

- 's nachts

- of tijdens het weekeinde

met telkens duidelijke vermelding van de werkelijk bedoelde periode en zonder dat de weekeinden niet zouden worden opgedeeld in dag en nacht

4) Hierbij graag een verdere verduidelijking en opsplitsing van de oproepen naargelang:

- het ging om oproepen bij de permanentie van de OVB dan wel de OBFG,

5) Graag verdere toelichting van het aantal oproepen waarbij al dan niet telefonisch overleg is geweest tussen de verdachte en een advocaat ?

6) Kan eveneens verduidelijkt worden in hoeveel van bovenvermelde gevallen

- er al dan niet sprake is geweest van afstand van het recht op vertrouwelijk voorafgaand overleg met een advocaat, hetzij van het recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor,

- er een advocaat ter plaatse is gekomen,

- er sprake is geweest van vertrouwelijk voorafgaandelijk overleg,

- er sprake is geweest van bijstand bij het verhoor door een advocaat of niet?

Graag hierbij een overzicht van de aantallen telkens met aangifte van de taal van het verhoor en de eventuele bijstand van een tolk.

7) Bij het verstrekken van deze informatie verzoek ik de minister eveneens mee te delen of de taal van het verhoor in overeenstemming was met artikel 11 van de wet van 15 juni 1935 over het gebruik der talen in gerechtszaken?

Kan de minister eveneens toelichten of de processen-verbaal al of niet in overeenstemming met voormelde taalwetgeving werden opgesteld ?

Antwoord ontvangen op 23 januari 2014 :

Alle hieronder weergegeven cijfers komen uit de Salduz webapplicatie van de permanentiedienst van de balie.

1) In 2012 waren er binnen het huidige gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde 13.014 vragen om tussenkomst aan de bevoegde permanenties. De tabel hieronder geeft het aantal vragen om tussenkomst weer per maand.

Jan 949

Feb 964

Mrt 1.117

Apr 1.159

Mei 1.204

Jun 1.129

Jul 1.067

Aug 977

Sept 1.055

Okt 1.154

Nov 1.125

Dec 1.114

De Ordes van advocaten kunnen op basis van de Salduz webapplicatie nog geen cijfers geven voor de eerste maanden van 2013.

2) Zie vraag 1

3) Per politiezone in het (thans nog bestaande) gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde kunnen cijfers worden gegeven van het aantal verhoren , opgesplitst naar dag/nacht in bijlage 1 (met ‘dag’ van 07u00 tot en met 18u59 en ‘nacht’ van 19u00 tot en met 06u59) en opgesplitst naar week/weekend in bijlage 2 (met ‘week’ van maandag 07u00 tot en met vrijdag 18u59 en ‘weekend’ van vrijdag 19u00 tot en met maandag 06u59). In de cijfers wordt ook telkens het onderscheid gemaakt naargelang de verdachte meerderjarig dan wel minderjarig is en naargelang de oproep terechtkwam bij de OVB dan wel bij avocats.be (voordien de OBFG).

De oproep naar de permanentiedienst van de balie gebeurt steeds automatisch na het invullen van de webapplicatie en geschiedt volgens de taal van de politiezone. Voor de eentalige politiezones van het gerechtelijk arrondissement B-H-V, die allemaal tot de Nederlandse taalrol behoren, gaat de oproep steeds naar de OVB. Voor de tweetalige politiezones is de taal waarin de webapplicatie wordt ingevuld determinerend: gebeurt dit in het Nederlands dan gaat de aanvraag naar de OVB en gebeurt dit in het Frans dan gaat de aanvraag naar avocats.be.

Toegepast op bijlage 1 en 2 wil dit zeggen dat de cijfers voor de politiezones in “Brussel-Halle-Vilvoorde (nl)” betrekking hebben op oproepen bij de OVB, terwijl de cijfers voor de politiezones in “Bruxelles (fr)” betrekking hebben op oproepen bij avocats.be.

4) Zie vraag 3 (+ bijlage 1 en 2). Algemeen voor het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde is het zo dat 2.776 vragen om tussenkomst (of 21,33%) van de in totaal 13.014 oproepen een aanvraag bij de OVB betroffen, terwijl 10.238 oproepen (of 78,67%) betrekking hadden op een aanvraag bij avocats.be.

5) Er zijn geen correcte cijfers beschikbaar over het aantal oproepen resulterend in een (al dan niet telefonisch) vertrouwelijk overleg tussen de verdachte en een advocaat. Deze cijfers zijn immers gebaseerd op de registratie door politie of advocaat van de prestaties van de advocaat, die in de praktijk zeer onvolledig is en vele fouten vertoont. De foutenmarge in de registratie is hierdoor zodanig groot, dat er geen betrouwbare cijfers gegeven kunnen worden.

6) Zie ook vraag 5: er kunnen geen correcte cijfers gegeven worden over het aantal keer dat een advocaat ter plaatse is gekomen, het aantal keer dat er sprake is geweest van een voorafgaand vertrouwelijk overleg en het aantal keer dat er sprake is geweest van bijstand bij het verhoor, aangezien ook deze cijfers gebaseerd zijn op de registratie van de prestaties van de advocaat, die vele tekortkomingen vertoont.

Wat de afstand van het recht op bijstand betreft, zijn er geen afzonderlijke cijfers beschikbaar per gerechtelijk arrondissement (en dus ook niet per politiezone). Algemeen voor heel België is geweten dat tijdens de maanden juli tot en met december 2012 72,4% van de gearresteerde meerderjarige verdachten bijstand wenste van een advocaat, terwijl 27,6% afstand deed (20,9% afstand van vertrouwelijk overleg én bijstand tijdens verhoor; 6,6% enkel afstand van bijstand tijdens verhoor; en 0,1% enkel afstand van vertrouwelijk overleg).

Het is verder niet geweten in welke taal het verhoor daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dit hangt immers ook af van de taal van de verdachte. Voor wat betreft de taal van de advocaat die wordt opgeroepen, kan verwezen worden naar de uitleg onder vraag 3.

7) Zie vraag 6

[1] De gevraagde tussenkomst kan bestaan uit het verrichten van een telefonisch afstandscontact (wanneer de verdachte overweegt om afstand te doen) of het bieden van bijstand in de vorm van een voorafgaand vertrouwelijk overleg (telefonisch of ter plaatse) en/of bijstand tijdens het verhoor.

[1] Het gaat hier de facto om het aantal vragen om tussenkomst aan de bevoegde permanenties, zoals ingegeven in de Salduz webapplicatie. 

[1] PZ Amow, PZ Beersel, PZ Dilbeek, PZ Druivenstreek, PZ Grimbergen, PZ Halle, PZ K-L-M, PZ Kastze

[1] PZ Brussel Hoofdstad Elsene – ZP Bruxelles Capitale Ixelles; PZ Brussel-West – PZ Bruxelles-Ouest; PZ Zuid – ZP Midi; PZ Montgomery – ZP Montgomery; PZ Polbruno – ZP Polbruno; en PZ Ukkel/W-B/Oudergem – ZP Uccle/W-B/Auderghem

Jaar: 2012 Aantal verhoren per PZ in Brussel
Arrondissement

Politiezone

Dag/Nacht

Meerderjarigheid (verdachte)

Aantal verhoren

Brussel-Halle-Vilvoorde (nl)

PZ AMOW

Dag

Meerderjarig

97
Minderjarig

15Nacht

Meerderjarig

42
Minderjarig

4


PZ BEERSEL

Dag

Meerderjarig

16
Minderjarig

4Nacht

Meerderjarig

18
Minderjarig

5


PZ BRUSSEL HOOFDSTAD ELSENE

Dag

Meerderjarig

301
Minderjarig

46Nacht

Meerderjarig

153
Minderjarig

25


PZ BRUSSELWEST

Dag

Meerderjarig

128
Minderjarig

11Nacht

Meerderjarig

97
Minderjarig

10


PZ DILBEEK

Dag

Meerderjarig

51
Minderjarig

14Nacht

Meerderjarig

16
Minderjarig

2


PZ DRUIVENSTREEK

Dag

Meerderjarig

28
Minderjarig

5Nacht

Meerderjarig

29


PZ GRIMBERGEN

Dag

Meerderjarig

35
Minderjarig

10Nacht

Meerderjarig

34
Minderjarig

4


PZ HALLE

Dag

Meerderjarig

66
Minderjarig

7Nacht

Meerderjarig

27
Minderjarig

1


PZ K-L-M

Dag

Meerderjarig

21
Minderjarig

6Nacht

Meerderjarig

18
Minderjarig

1


PZ KASTZE

Dag

Meerderjarig

21Nacht

Meerderjarig

13
Minderjarig

2


PZ MONTGOMERY

Dag

Meerderjarig

52
Minderjarig

8Nacht

Meerderjarig

44
Minderjarig

8


PZ PAJOTTENLAND

Dag

Meerderjarig

17
Minderjarig

3Nacht

Meerderjarig

37
Minderjarig

3


PZ POLBRUNO

Dag

Meerderjarig

101
Minderjarig

11Nacht

Meerderjarig

58
Minderjarig

6


PZ RODE / ZP RHODE

Dag

Meerderjarig

53
Minderjarig

11Nacht

Meerderjarig

25


PZ SINT-PIETERS-LEEUW

Dag

Meerderjarig

29
Minderjarig

12Nacht

Meerderjarig

15
Minderjarig

4
PZ TARL

Dag

Meerderjarig

32
Minderjarig

10Nacht

Meerderjarig

36
Minderjarig

7


PZ UKKEL/ W-B /OUDERGEM

Dag

Meerderjarig

13
Minderjarig

2Nacht

Meerderjarig

11
Minderjarig

1


PZ VILVOORDE-MACHELEN

Dag

Meerderjarig

143
Minderjarig

21Nacht

Meerderjarig

84
Minderjarig

8


PZ WOKRA

Dag

Meerderjarig

28
Minderjarig

5Nacht

Meerderjarig

26
Minderjarig

5


PZ ZAVENTEM

Dag

Meerderjarig

260
Minderjarig

17Nacht

Meerderjarig

41
Minderjarig

4


PZ ZUID

Dag

Meerderjarig

67
Minderjarig

8Nacht

Meerderjarig

59
Minderjarig

8

Bruxelles (fr)

ZP BRUXELLES CAPITALE IXELLES

Dag

Meerderjarig

2396
Minderjarig

582Nacht

Meerderjarig

1255
Minderjarig

176


ZP BRUXELLES-OUEST

Dag

Meerderjarig

508
Minderjarig

113Nacht

Meerderjarig

425
Minderjarig

59


ZP MIDI

Dag

Meerderjarig

705
Minderjarig

141Nacht

Meerderjarig

642
Minderjarig

70


ZP MONTGOMERY

Dag

Meerderjarig

422
Minderjarig

91Nacht

Meerderjarig

311
Minderjarig

58


ZP POLBRUNO

Dag

Meerderjarig

892
Minderjarig

117Nacht

Meerderjarig

654
Minderjarig

46


ZP UCCLE/W-B/AUDERGHEM

Dag

Meerderjarig

265
Minderjarig

51Nacht

Meerderjarig

214
Minderjarig

45

Eindtotaal
13014


Bron: Orde van Vlaamse balies


Jaar: 2012 - Aantal verhoren per PZ in Brussel
Arrondissement

Politiezone

Week/Weekend

Meerderjarigheid (verdachte)

Aantal verhoren

Brussel-Halle-Vilvoorde (nl)

PZ AMOW

Week

Meerderjarig

121
Minderjarig

15Weekend

Meerderjarig

18
Minderjarig

4


PZ BEERSEL

Week

Meerderjarig

26
Minderjarig

7Weekend

Meerderjarig

8
Minderjarig

2


PZ BRUSSEL HOOFDSTAD ELSENE

Week

Meerderjarig

304
Minderjarig

53Weekend

Meerderjarig

150
Minderjarig

18


PZ BRUSSELWEST

Week

Meerderjarig

160
Minderjarig

13Weekend

Meerderjarig

65
Minderjarig

8


PZ DILBEEK

Week

Meerderjarig

43
Minderjarig

10Weekend

Meerderjarig

24
Minderjarig

6


PZ DRUIVENSTREEK

Week

Meerderjarig

46
Minderjarig

5Weekend

Meerderjarig

11


PZ GRIMBERGEN

Week

Meerderjarig

56
Minderjarig

13Weekend

Meerderjarig

13
Minderjarig

1


PZ HALLE

Week

Meerderjarig

70
Minderjarig

8Weekend

Meerderjarig

23


PZ K-L-M

Week

Meerderjarig

35
Minderjarig

5Weekend

Meerderjarig

4
Minderjarig

2


PZ KASTZE

Week

Meerderjarig

24
Minderjarig

1Weekend

Meerderjarig

10
Minderjarig

1


PZ MONTGOMERY

Week

Meerderjarig

72
Minderjarig

11Weekend

Meerderjarig

24
Minderjarig

5


PZ PAJOTTENLAND

Week

Meerderjarig

50
Minderjarig

6Weekend

Meerderjarig

4


PZ POLBRUNO

Week

Meerderjarig

133
Minderjarig

9Weekend

Meerderjarig

26
Minderjarig

8


PZ RODE / ZP RHODE

Week

Meerderjarig

62
Minderjarig

10Weekend

Meerderjarig

16
Minderjarig

1


PZ SINT-PIETERS-LEEUW

Week

Meerderjarig

33
Minderjarig

16Weekend

Meerderjarig

11


PZ TARL

Week

Meerderjarig

50
Minderjarig

13

Weekend

Meerderjarig

18
Minderjarig

4


PZ UKKEL/ W-B /OUDERGEM

Week

Meerderjarig

20
Minderjarig

3Weekend

Meerderjarig

4


PZ VILVOORDE-MACHELEN

Week

Meerderjarig

167
Minderjarig

19Weekend

Meerderjarig

60
Minderjarig

10


PZ WOKRA

Week

Meerderjarig

43
Minderjarig

9Weekend

Meerderjarig

11
Minderjarig

1


PZ ZAVENTEM

Week

Meerderjarig

200
Minderjarig

14Weekend

Meerderjarig

101
Minderjarig

7


PZ ZUID

Week

Meerderjarig

85
Minderjarig

11Weekend

Meerderjarig

41
Minderjarig

5

Bruxelles (fr)

ZP BRUXELLES CAPITALE IXELLES

Week

Meerderjarig

2597
Minderjarig

529Weekend

Meerderjarig

1054
Minderjarig

229


ZP BRUXELLES-OUEST

Week

Meerderjarig

672
Minderjarig

131Weekend

Meerderjarig

261
Minderjarig

41


ZP MIDI

Week

Meerderjarig

918
Minderjarig

159Weekend

Meerderjarig

429
Minderjarig

52


ZP MONTGOMERY

Week

Meerderjarig

529
Minderjarig

99Weekend

Meerderjarig

204
Minderjarig

50


ZP POLBRUNO

Week

Meerderjarig

1200
Minderjarig

124Weekend

Meerderjarig

346
Minderjarig

39


ZP UCCLE/W-B/AUDERGHEM

Week

Meerderjarig

324
Minderjarig

77Weekend

Meerderjarig

155
Minderjarig

19

Eindtotaal
13014


Bron: Orde van Vlaamse balies