BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
8 februari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8064

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de minister van Justitie
________
Europol - Terrorismedreiging - Aanslagen - Statistieken 2012
________
Europol
terrorisme
officiŽle statistiek
voorlopige hechtenis
gerechtelijke vervolging
________
8/2/2013Verzending vraag
17/12/2013Herkwalificatie
23/1/2014Antwoord
________
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4583
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8064 d.d. 8 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Europese Organisatie voor Politiesamenwerking, Europol, maakte bekend dat het aantal in de Europese Unie getelde "Terroristische aanslagen" in 2010 gedaald was met 21,2 % ten opzichte van 2009. Volgens Europol werden in de Europese Unie in 2010 maar liefst 249 terroristische aanslagen geteld.

Europol hanteert als definitie voor "terroristische aanslag" een "gepleegde of gewoon voorbereide aanslag met als doel de bevolking te intimideren, een staat te verplichten de eisen van de daders in te willigen en/of de politieke, grondwettelijke, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie te destabiliseren".

Mijn vragen aan de geachte minister zijn de volgende :

1) Hanteren de binnenlandse veiligheids-en politiediensten dezelfde definitie van "terroristische aanslag"?

2) Graag een overzicht van het aantal aanslagen dat in 2012 in dit land is gepland, voorbereid en daadwerkelijk uitgevoerd en die volgens de Veiligheid van de Staat als "terroristische aanslagen" omschreven werden ?

3) Hoeveel mensen werden in voorlopige hechtenis genomen voor terrorismegerelateerde misdrijven in 2012?

4) Hoeveel personen werden in 2012 strafrechtelijk vervolgd en door de correctionele rechtbanken uiteindelijk veroordeeld ?

Antwoord ontvangen op 23 januari 2014 :

1. De door Europol gehanteerde definitie van "terroristische aanslagen" is niet dezelfde als de begripsomschrijving in het Strafwetboek of in de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV). 

In artikel 137, § 1 van het Strafwetboek worden terroristische misdrijven als volgt gedefinieerd:

Als terroristisch misdrijf wordt aangemerkt het misdrijf bepaald in de §§ 2 en 3 dat door zijn aard of context een land of een internationale organisatie ernstig kan schaden en opzettelijk gepleegd is met het oogmerk om een bevolking ernstige vrees aan te jagen of om de overheid of een internationale organisatie op onrechtmatige wijze te dwingen tot het verrichten of het zich onthouden van een handeling, of om de politieke, constitutionele, economische of sociale basisstructuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.”

In § 2 en § 3 wordt een opsomming gegeven van misdrijven die als terroristisch misdrijf worden beschouwd onder de voorwaarden bepaald in § 1, bijvoorbeeld het opzettelijk doden of opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, gijzelneming, ontvoering, kapen van vliegtuigen, gebruik van kernwapens, biologische of chemische wapens, het verrichten van onderzoek in en het

ontwikkelen van chemische wapens, het laten ontsnappen van gevaarlijke stoffen waardoor mensenlevens in gevaar worden gebracht of het verstoren of onderbreken van de toevoer van water, elektriciteit of andere essentiële natuurlijke hulpbronnen waardoor mensenlevens in gevaar worden gebracht. 

Het begrip "terrorisme" dat gehanteerd wordt voor de bevoegdheidsomschrijving van de Veiligheid van de Staat is gedefinieerd in artikel 8, 1°, b), van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en luidt als volgt: "het gebruik van geweld tegen personen of materiële belangen om ideologische of politieke redenen met het doel zijn doelstellingen door middel van terreur, intimidatie of bedreigingen te bereiken".   

2. De Veiligheid van de Staat is een inlichtingendienst die onderzoeken voert naar maatschappelijke fenomenen, stromingen, netwerken, groeperingen en personen die mogelijks een bedreiging vormen voor de veiligheid van het land. In tegenstelling tot politie en gerecht treedt de dienst niet misdrijfgebonden op en is hij niet bevoegd om terrorismegerelateerde misdrijven op te sporen en de daders te vervolgen. De Veiligheid van de Staat beschikt dan ook niet over exact cijfermateriaal over het aantal geplande, voorbereide en/of daadwerkelijk uitgevoerde "terroristische aanslagen" noch over het aantal personen dat in voorlopige hechtenis genomen is en/of het aantal strafrechtelijke vervolgingen en veroordeling wegens terrorisme.  

3. en 4. In de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 stroomden er 100 zaken met betrekking tot terrorisme binnen op de correctionele parketten. Deze 100 zaken hadden betrekking op 142 verdachten. Voor 13 van de 142 verdachten (9,15%) werd er een voorlopige hechtenis toegepast. Op 10 januari 2013 waren er 14 verdachten gedagvaard, waarvan 1 reeds een vonnis ontvangen had (veroordeling met uitstel).