BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
11 december 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7527

de Danny Pieters (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
________
Pensioengerechtigden met hoofdverblijfplaats buiten de Europese Economische Ruimte - Levensbewijzen - Controle van de echtheid
________
pensioenregeling
Rijksdienst voor Pensioenen
fraude
Belgen in het buitenland
officiële statistiek
________
11/12/2012Verzending vraag
16/1/2013Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7527 d.d. 11 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Krachtens artikel 7 van het koninklijk besluit van 13 augustus 2011 betreffende de betaling van de door de Rijksdienst voor Pensioenen betaalde uitkeringen geldt:

"Art. 7. § 1. De Rijksdienst verstuurt, ten minste één maal per jaar, aan de gerechtigden aan wie hij één of meer uitkeringen betaalt een vraag tot afgifte van een levensbewijs, waarvan hij het model bepaalt. De gerechtigde stuurt het behoorlijk ingevuld levensbewijs binnen de dertig dagen na ontvangst ervan aan de Rijksdienst terug.

§ 2. Het niet naleven van de verplichting tot aflevering van het levensbewijs leidt tot de schorsing van de betaling van de bedoelde uitkeringen. De betaling van de uitkering en van de eventuele achterstallen worden slechts hernomen bij ontvangst van het gevraagde levensbewijs en, in voorkomend geval, nadat aan de Rijksdienst de nodige bewijsstukken werden overgelegd.

§ 3. De Rijksdienst kan, in afwijking van de in paragrafen 1 en 2 bedoelde procedure, overeenkomsten sluiten met de financiële instellingen, met instellingen van sociale zekerheid of met iedere andere bevoegde betaalinstelling, die in een geautomatiseerde uitwisseling van sterftedata van gerechtigden voorzien."

Kan de minister me volgende inlichtingen geven:

1) Welke maatregelen worden er in het algemeen genomen ter controle van de echtheid van de ingestuurde levensbewijzen?

2) Informatie per niet EER (Europese Economische Ruimte) land waarnaar uitkeringen geëxporteerd worden, welke zowel Belgische als niet-Belgische instanties gemachtigd zijn deze levensbewijzen af te leveren?

3) Per niet EER land, welke garanties heeft de RVP met betrekking tot de eerlijkheid van de niet-Belgische instanties die levensbewijzen afleveren?

4) Zijn er akkoorden in de zin van voornoemd artikel 7 § 3, met wie zijn ze aangegaan en wat is hun inhoud?

5) Wat is de gemiddelde leeftijd van de pensioengerechtigden die in België hun pensioen ontvangen en van deze die buiten België hun pensioen ontvangen (per land)?

6) Hoeveel personen verloren hun pensioen omdat ze in een land gaan wonen waar België geen verdrag mee gesloten heeft?

Antwoord ontvangen op 16 januari 2013 :

Deze vraag behoort tot de uitsluitende bevoegdheid valt van mijn collega, de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen.