BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
22 november 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7335

de CÚcile Thibaut (Ecolo)

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Personen met een handicap - Handipas - Enig loket - Toepassing - Termijn
________
faciliteiten voor gehandicapten
gehandicapte
________
22/11/2012Verzending vraag
4/2/2013Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7335 d.d. 22 november 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Er bestaan tal van voorzieningen om personen met een handicap bij te staan. Naast de tegemoetkomingen aan personen met een handicap worden er verschillende kortingen verleend, bijvoorbeeld voor het gebruik van het openbaar vervoer of voor culturele evenementen.

De versnippering van de bevoegdheden inzake personen met een handicap tussen verschillende beleidsniveaus maakt de stappen die men moet doen nodeloos ingewikkeld. In die institutionele doolhof is het voor sommige personen met een handicap onmogelijk hun rechten te doen gelden.

In het regeerakkoord is sprake van een enig loket. De verenigingen voor personen met een handicap dringen daar al geruime tijd op aan. Ook de handipas, die het volgens het akkoord mogelijk moet maken om gemakkelijker zijn rechten te doen gelden, is een veelbelovend initiatief.

Op 22 mei 2012 hebt u een ontmoeting georganiseerd van de acht ministers die in dit land bevoegd zijn voor personen met een handicap, teneinde een transversale benadering uit te werken.

1) Kunt u mij zeggen wanneer de handipas zal worden ingevoerd?

2) Waarvoor zal de kaart kunnen worden gebruikt?

3) Is naar aanleiding van de ontmoeting met uw collega's de oprichting van een enig loket in het vooruitzicht gesteld? Zo ja, welke timing is daarvoor bepaald?

Antwoord ontvangen op 4 februari 2013 :

In antwoord op uw vraag heb ik de eer u mede te delen dat de verschillende door het geachte lid aangeroerde onderwerpen mij inderdaad na aan het hart liggen en dat ik alles in het werk wil stellen om zo snel mogelijk tot een resultaat te komen.

Het federaal regeerakkoord voorziet in een betere integratie van personen met een handicap in de maatschappij en in de ondersteuning door de Federale Regering van een transversaal handicapbeleid, zoals bepaald in het Verenigde Naties (VN)-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Deze elementen zijn ook vermeld in mijn algemene beleidsnota, ingediend op 20 december 2011.

Om die reden heb ik, als voorzitter van de Subinterministeriële Conferentie “Personen met een handicap”, de meeste van deze onderwerpen op de agenda van de plenaire vergadering geplaatst, die op 22 mei 2012 werd gehouden en die de eerste vergadering van de IMC was sinds de vorming van de nieuwe Federale Regering.

Tijdens deze plenaire vergadering werd beslist een werkgroep te belasten met het evalueren van de haalbaarheid en van de meest geschikte modaliteiten voor het tot stand komen van een “één-loket” – rekening houdend met wat reeds ter zake bestaat – en voor het invoeren van een “Handipass”-kaart.

Deze werkgroep zet thans zijn werkzaamheden voort. Het is dus voorbarig de concrete vragen van het geachte Lid nu reeds te beantwoorden, onder andere wat betreft de mogelijke oplossingen voor de Handipass en de uitvoeringstermijnen. Alle betrokken partijen willen deze projecten in elk geval zo snel mogelijk tot een goed einde brengen.