BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
3 augustus 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6837

de Danny Pieters (N-VA)

aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
________
Ambtenaren - Recuperatie van ziektedagen tijdens de vakantie - Cijfergegevens per taalrol
________
officiŽle statistiek
ziekteverlof
betaalde vakantie
rechten van de ambtenaar
________
3/8/2012Verzending vraag
18/9/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6837 d.d. 3 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op basis van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen kunnen ambtenaren die tijdens hun verlof ziek worden of getroffen worden door een ongeval, vakantiedagen recuperen.

Graag kreeg ik voor de periode van 2007 tot en met 2011, per taalrol een overzicht per FOD, POD en OISZ van:

- het aantal ambtenaren dat gebruik maakte van de mogelijkheid om vakantiedagen te recuperen ten gevolge van een ziekte of ongeval;

- het aantal vakantiedagen dat op deze wijze gerecupereerd werd;

- het aantal gevallen waarin de recuperatie van vakantiedagen na een ziekte of een ongeval door de hiŽrarchie van de betrokken ambtenaar niet aanvaard werd. Gelieve hierbij te vermelden in hoeveel gevallen er misbruik vanwege de betrokken ambtenaar werd vastgesteld.

Antwoord ontvangen op 18 september 2012 :

De gevraagde gegevens worden afzonderlijk beheerd door de individuele personeelsdiensten. Toch heb ik hen uw vraag voorgelegd, met het oog op een geïntegreerd antwoord. Verschillende diensten kunnen de gevraagde statistieken niet geven. Een van de redenen is dat de beheersystemen van de afwezigheden niet overal toelaten om te bepalen of een door een personeelslid gevraagd jaarlijks vakantieverlof is ingetrokken tengevolge van een ziekte of een ongeval. Vaak geeft het systeem enkel de uiteindelijke administratieve toestand als eindresultaat weer, dat wil zeggen ofwel de jaarlijkse vakantie ofwel het ziekteverlof.

Lijst van de federale organisaties waarvoor we geen informatie kregen.

cat.

acronyme

Dienst Nederlands

BK/CS

LEGER

Leger

FOD/SPF

Kans.

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

FOD/SPF

B&B

FOD Budget en Beheerscontrole

A

IF

Interdepartementaal Korps van de Inspectie van Financiën

FOD/SPF

BUZA

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

FOD/SPF

VVVL

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

POD/SPP

Cons.

POD Consumentenzaken

POD/SPP

DO

POD Duurzame Ontwikkeling

POD/SPP

Act.

POD Activabeheer

ES-WI

CODA

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

ES-WI

NPB

Nationale Plantentuin van België

ES-WI

NICC

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

ES-WI

CPROC

Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum

ES-WI

KMLKG

Koninklijk Museum van het Leger en van Krijgsgeschiedenis

ES-WI

ARARAP

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën

ES-WI

BIRA

Belgisch Instituut voor Ruimteaëronomie

ES-WI

KBINW

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

ES-WI

KIK

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

ES-WI

KMI

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

ES-WI

KMMA

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

ES-WI

KBB

Koninklijke Bibliotheek van België

ES-WI

KMKG

Koninklijke Musea van Kunst en Geschiedenis

ES-WI

KMSKB

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

ES-WI

KSB

Koninklijke Sterrenwacht van België

ES-WI

WIV

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

OIP/ION

Pdos

Pensioendienst voor de overheidssector

OIP/ION

FAOA

Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

OIP/ION

FAGG

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

OIP/ION

BIRB

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

OIP/ION

BIN

Belgisch Instituut voor Normalisatie


NIOOO

Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

OIP/ION

Delcr.

Delcredere

OIP/ION

CDZ

Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

OIP/ION

FANC

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

OIP/ION

CGKR

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestijding

A

IGVM

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

OIP/ION

FPB

Federaal Planbureau

OIP/ION

DOSZ

Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid

IPSS/OISZ

FBZ

Fonds voor de Beroepsziekten

IPSS/OISZ

HVKZ

Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden

IPSS/OISZ

HVW

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

IPSS/OISZ

HZIV

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

IPSS/OISZ

RKW

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

IPSS/OISZ

RIZIV

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

IPSS/OISZ

RJV

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

OIP/ION

FKCGZ

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

BK/CS

FedPol

Federale Politie

BK/CS

AdmEred

Bedienaars van de Erediensten

BK/CS

RvS

Raad van State - Administratief personeel

BK/CS

RvS-Mag

Raad van State - Magistratuur