BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
26 juli 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6806

de Danny Pieters (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
________
Rechten van patiŽnten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg - Europese "patiŽntenrichtlijn" - Implementatie - Wijzigingen aan de Belgische regelgeving
________
gezondheidsverzorging
nationale uitvoeringsmaatregel
rechten van de zieke
________
26/7/2012Verzending vraag
1/10/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6806 d.d. 26 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Welke wijzigingen aan de Belgische regelgeving acht de minister nog noodzakelijk opdat BelgiŽ ten volle gevolg zou geven aan de Europese "patiŽntenrichtlijn" (richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing van de rechten van patiŽnten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg) ?

Hoever staat het met de implementatie van de richtlijn?

Antwoord ontvangen op 1 oktober 2012 :

De richtlijn 2011/24 van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg dient omgezet te worden in nationale wetgeving uiterlijk tegen 25 oktober 2013. Een deel van onze wetgeving dient aangepast te worden. Zo zal onder andere het artikel 294 van het Koninklijk Besluit (KB) van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aangepast worden aan de richtlijn. Zo worden onder andere de principes van de Omzendbrief VI 2011/272 Kohll & Decker ingevoegd in dit KB. Ook zal het ministerieel Besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland gewijzigd worden zodat een juridische basis wordt gecreëerd voor de toekenning van de tegemoetkoming in de verpleegdagprijs wanneer men in een andere lidstaat geneeskundige zorg heeft genoten in het kader van de richtlijn. Ook zullen de artikelen 42 en 50, §1 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 aangepast worden aan artikel 4, lid 4 van de richtlijn, die beoogt dat zorgverleners voor patiënten van andere lidstaten in beginsel dezelfde tarieven hanteren als voor patiënten uit eigen land die zich in een vergelijkbare medische situatie bevinden. Er zal, zoals voorzien in de richtlijn, ook een nationaal contactpunt opgericht worden dat de informatieverstrekking naar de patiënt toe zal verruimen. Een werkgroep voor de omzetting werd opgericht, waarin de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, de FOD Sociale Zekerheid, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits-verzekering (RIZIV) en de Gemeenschappen vertegenwoordigd worden. De richtlijn werd onderworpen aan een grondige analyse, er werd een overzicht gemaakt van de artikels die een omzetting vereisen alsook van de bevoegde overheden. In de werkgroep werd beslist dat elke bevoegde overheid voor de haar toekomende bevoegdheden nu zorgt voor de concrete omzetting van de betrokken artikels. Er worden regelmatig IKW vergaderingen gehouden om de evolutie en de coördinatie van de omzetting te bespreken.