BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
13 juli 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6745

de Christie Morreale (PS)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Consumentenkrediet - Kredietverlening - Winkels - Onlinewinkels - Criteria - Studie van Test-Aankoop - Aanpassing van de wet op het consumentenkrediet
________
consumptief krediet
bescherming van de consument
aankoop op krediet
consumentenvoorlichting
verkooppunt
teleshopping
________
13/7/2012Verzending vraag
24/7/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6745 d.d. 13 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Meer en meer winkels en onlinewinkels bieden hun klanten een krediet aan, meestal als een extra dienst verbonden aan de winkelkaart.

Volgens een studie van Test-Aankoop, waarvan de resultaten op 27 juni jongstleden zijn verschenen, worden kredieten in winkels en vooral via onlinewinkels lichtzinnig en willekeurig verleend en wordt daarbij veel te dikwijls geen rekening gehouden met de sociaaleconomische situatie van de klant.

De studie brengt ook aan het licht dat de kredietverleners zich niet correct kwijten van hun voorlichtings- en adviesplicht, met als gevolg dat consumenten letterlijk worden aangemoedigd om zich in de schulden te steken.

Al te dikwijls blijkt de wettelijke vereiste om rekening te houden met de opzet van het krediet niet nageleefd. Het bedrag dat wordt ter beschikking gesteld van de kandidaat-ontlener hangt zodoende meer af van de inkomsten van de aanvrager dan van de opzet van het krediet. Bij onlinekredietverlening komt de opzet van het krediet meestal niet eens ter sprake.

De Belgische wetgeving op het consumentenkrediet verzekert nochtans de grootste bescherming voor de consument in Europa door de kredietverlener te verplichten om verantwoord te werk te gaan.

1) Beschikt de minister over informatie of cijfers die de resultaten van de studie van Test-Aankoop kunnen bevestigen of ontkrachten?

2) Worden maatregelen overwogen om de controle op de naleving van de wetgeving in die sector te versterken?

3) Wordt momenteel een aanpassing van de wet op het consumentenkrediet bestudeerd waardoor voor de kredietverlening via onlinewinkels een beter kader kan worden geschapen, bijvoorbeeld met opsomming van de minimuminlichtingen die vooraf moeten worden ingewonnen?

Antwoord ontvangen op 24 juli 2012 :

1. Ik ben niet in het bezit van cijfers die het onderzoek van Test-Aankoop bevestigen of tegenspreken. Ondanks het gebrek aan statistieken inzake deze materie, ben ik op de hoogte dat er problemen bestaan op het niveau van toekenning van kredieten in winkels.

2. en 3. Een aanpassing van de wet is inderdaad in voorbereiding. De administratie werkt een aantal maatregelen uit met het oog op het specifiek omkaderen van de kredietopeningen toegestaan in winkels voor de aankoop van bepaalde goederen of diensten. Bovendien bestudeert de administratie eveneens een manier om de informatie- en adviesplicht van de kredietgever beter te omkaderen, evenals de wijze waarop de kredietverlening en het respect van de persoonlijke levenssfeer beter kunnen worden verzoend. Deze twee punten werden aangehaald in het onderzoek van Test Aankoop.

Tenslotte dienen de geplande maatregelen, die nog strengere en concretere verplichtingen voorzien voor de kredietgevers en/of kredietbemiddelaars die kredietopeningen voor de aankoop voor bepaalde goederen en diensten aanbieden in winkels, de Algemene directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie de mogelijkheid te geven om in de toekomst een betere controle te kunnen uitoefenen op de desbetreffende kredietgevers en kredietbemiddelaars.