BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
13 juni 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6469

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de minister van Landsverdediging
________
Militair domein - Uittesten munitie door bedrijven - Mobilisatie manschappen en materieel - Basis voor berekening vergoeding
________
militaire basis
brand
proef
vuurwapen
________
13/6/2012Verzending vraag
6/7/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6469 d.d. 13 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere vraag nr. 5-6096 en uw antwoord. Alle branden op het militaire oefenterrein van Helchteren van de voorbije drie jaar werden veroorzaakt door munitietesten van privébedrijven. De laatste grote brand op het schietterrein van Helchteren was op 20 april. Sinds 2009 kunnen wapenfirma's hun wapentuig en munitie testen op militaire domeinen. Dat kan in Helchteren, Lombardsijde, Brasschaat en Zutendaal. In het totaal zijn sinds 2009 vijftien privétesten uitgevoerd. Acht daarvan vonden plaats in Helchteren. Van Zutendaal werd vier keer gebruik gemaakt. Opmerkelijk is dat daarbij zeven keer brand ontstond, telkens in Helchteren. In 2009 bedroeg de compensatie betaald door de bedrijven 12 858 euro (4 286 euro per oefening), in 2010 21 947 euro (5 486 euro per oefening) euro en in 2011 14. 92 euro (2 465 euro per keer). Privébedrijven moeten wel nog een cijns betalen aan de staat: 1 000 euro per jaar of 125 euro per dag bij kortlopende concessies.

Ik heb de volgende bijkomende vragen voor de geachte minister:

1) Kan de minister gedetailleerd antwoorden hoeveel manschappen op jaarbasis in fulltime- equivalenten worden opgevorderd voor deze oefeningen en kan hij tevens aangeven hoeveel materieel wordt gemobiliseerd bij dergelijke tests?

2) Kan de minister aangeven op welke basis de bijdrage van de bedrijven voor het gebruik van deze terreinen en voor de inzet van materiaal en personeel wordt berekend en behoeft dat geen actualisering? Kan de minister gedetailleerd toelichten hoe die vergoeding wordt bepaald?

Antwoord ontvangen op 6 juli 2012 :

Het geachte lid wordt verzocht hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

  1. De laatste drie jaar werd het volgend aantal personeelsleden in full time equivalenten ingezet tijdens de periodes van munitietesten door privébedrijven: negen in 2009, eenentwintig in 2010 en twaalf in 2011. Het volgende materieel werd gedurende deze periode ingezet : in 2009 een voertuig en brandstof, een elektrogeengroep, een apparaat voor ballistische testen en schietschijven, in 2010 twee voertuigen en brandstof, apparatuur voor ballistische testen en schietschijven, en in 2011 een voertuig en brandstof, apparatuur voor ballistische testen en schietschijven.

  2. De ter beschikkingstelling van infrastructuur en middelen van Defensie gebeurt op basis van de reglementering betreffende de prestaties voor derden. De prijs van de prestaties wordt bepaald in functie van de gebruikte middelen en de vigerende tarieven. Voor privé bedrijven worden de totale kosten toegepast, omvattende de personeelskosten (het uurloon), de eventuele overuren, de vergoedingen voor maaltijden, de brandstofkosten, de kosten voor het onderhoud en de afschrijving van voertuigen en desgevallend de bijkomende kosten (schietschijven,…). Een raming van de kosten wordt voorgesteld aan de gebruiker en dit volgens de gevraagde steun en er wordt hem gevraagd een verbintenisverklaring te tekenen indien hij akkoord gaat. De tarieven worden herzien in functie van de index en de brandstofkosten worden iedere maand geactualiseerd.