BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
13 april 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6067

de Lieve Maes (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Ombudsdiensten - Participatie van de federale overheid
________
bemiddelaar
reis
kredietinstelling
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
postdienst
provider
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
energiedistributie
bescherming van de consument
________
13/4/2012Verzending vraag
29/5/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6067 d.d. 13 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De overheid biedt op dit moment, al dan niet in samenwerking met de privésector, een aantal ombudsdiensten aan. De bekendste zijn de Ombudsman voor Telecommunicatie, de Ombudsman voor de Treinreizigers, de Geschillencommissie Reizen, de Ombudsdienst voor de Postsector en de Ombudsdienst voor Energie.

De overheid participeert echter in nog veel meer ombudsdiensten dan degene waar het grote publiek zich bewust van is. Dat is althans mijn overtuiging.

Daarom stelde ik de minister graag volgende vragen:

1. In welke ombudsdiensten (of andere diensten voor alternatieve dispuutregeling) participeert de federale overheid? Graag per dienst de vermelding of en met welke partners dat gebeurt.

2. Hoeveel mensen worden hierin door de overheid tewerkgesteld? Ook deze gegevens ontving ik graag opgedeeld per dienst.

3. Zijn er gedecentraliseerde locaties? Zo ja, graag een oplijsting per gewest.

4. Is er in 2012 voorzien in aspecten om te wijzigen? Ik bedoel hierbij meer bepaald overdrachten, besparingen, uitbreidingen, verhuizen, virtualisaties.

5. Wat zijn de bestaande informatiekanalen en wat zijn hun budgetten ?

Antwoord ontvangen op 29 mei 2012 :

1. De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie draagt bij aan de werkingskosten van de volgende instanties voor buitengerechtelijke geschillenregeling:

a) Geschillencommissie Reizen vzw.

(http://www.clv-gr.be/index_nl.html).

 • Lokalisatie .: Brussel.

 • Partner :. Test-Aankoop en de reissector.

 • De FOD Economie detacheert één personeelslid aan het secretariaat van de geschillencommissie. Verder stelt ze een lokaal en vergaderzaal, uitgerust met de nodige logistieke faciliteiten, ter beschikking van de vzw. De FOD Economie kent een jaarlijkse subsidie van 15 000 euro toe.

b) Bemiddelingsdienst Banken - Krediet – Beleggingen.

(http://www.ombfin.be/nl/accueil.html).

 • Lokalisatie: Brussel.

 • Partner: Febelfin.

 • De FOD Economie verleent een jaarlijks subsidie van 87 000 euro. Deze subsidie is bestemd voor de verloning van het permanente lid dat de consumenten vertegenwoordigt in de bemiddelingsdienst en voor het presentiegeld van de leden van het bemiddelingscollege.

De Ombudsman voor Telecommunicatie.

 1. De ombudsdienst, opgericht bij wet van 21 maart 1991 bij het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie), werkt volledig onafhankelijk van de telecom operators en, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, krijgt geen instructies van enige autoriteit.

 2. De ombudsdienst is samengesteld uit twee ombudsmannen en twintig medewerkers ter beschikking gesteld door het BIPT.

 3. Er is geen decentraliseerde locatie.

 4. De ombudsdienst brengt jaarlijks een activiteitenverslag uit.

a.) Het bestaan ervan wordt opgenomen, overeenkomstig de wet, in de algemene voorwaarden van de telecom operators en de telefoongidsen.

b.) De ombudsdienst beschikt over een website www.mediateurtelecom.be.

c.) Er is hiervoor geen specifiek budget.

De Ombudsdienst voor de Postsector.

 1. De ombudsdienst, opgericht bij wet van 21 maart 1991 bij het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie), werkt volledig onafhankelijk van de aanbieders van postdiensten en, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, krijgt geen instructies van enige autoriteit.

 2. De ombudsdienst is samengesteld uit twee ombudsmannen en twaalf medewerkers ter beschikking gesteld door het BIPT.

 3. Er is geen decentraliseerde locatie.

 4. De ombudsdienst brengt jaarlijks een activiteitenverslag uit.

a.) Het bestaan ervan wordt opgenomen, overeenkomstig de wet, in de algemene voorwaarden van de aanbieders van postdiensten en hun website.

b.) De ombudsdienst beschikt over een website www.smspo.be.

c.) Er is hiervoor geen specifiek budget.

2. Zie mijn antwoord op vraag 1

3. Zie mijn antwoord op vraag 1.

4. Het regeerakkoord voorziet dat de rechten van de consument zullen worden versterkt, onder meer door het beschikbaar stellen van doeltreffende middelen voor het oplossen van consumentengeschillen. Daartoe zullen de bestaande middelen voor buitengerechtelijke geschillenregeling worden verbeterd. Ik heb in het verleden, al kort na mijn aantreden als minister bevoegd voor consumentenaangelegenheden mijn visie meegegeven over de aanpak van de buitengerechtelijke geschillenregeling. Voor mij is het essentieel de toegang voor de consument te verbeteren door een grotere uniformiteit en een betere toegankelijkheid te verzekeren. Een initiatief op dit vlak is in voorbereiding. Wanneer dit klaar is zal ik dat met de collega's van de regering bespreken en eenmaal de goedkeuring van de Ministerraad is bekomen, zal er een wetsontwerp worden voorgelegd aan het parlement.

5. De FOD Economie verleent algemene informatie over buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen via haar online platform Belmed, toegankelijk via de website van de FOD Economie.

Er moet opgemerkt worden dat de Ombudsman voor de treinreizigers en de Ombudsdienst voor Energie tot de bevoegdheid van de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit behoren. Verder genieten de Verzoeningscommissie Bouw vzw en de Geschillencommissie Reizen vzw eveneens van een jaarlijkse subsidie toegekend door de FOD Justitie, ressorterend onder de bevoegdheid van de minister van Justitie.

Bijgevolg nodig ik het geachte lid graag uit zijn vraag te richten aan mijn collega’s, die voor deze materie bevoegd zijn.