BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
12 maart 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5851

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Telecomoperatoren - SMS-diensten - Televoting - Televisieprogramma's - Ethische code
________
mobiele telefoon
provider
gedragscode
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
betaalde diensten
televisie
bescherming van de consument
mobiele communicatie
________
12/3/2012Verzending vraag
16/4/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5851 d.d. 12 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deelnemen aan spelletjes of televoting in het kader van tv-programma's gebeurt meestal via betalende sms-diensten of 0900-lijnen. Die worden ook premium diensten genoemd. De consument betaalt zowel voor verstuurde als voor ontvangen sms-berichten en krijgt pas nadien informatie over de exacte kosten. Malafide bedrijven maken van dit systeem vaak misbruik om nietsvermoedende consumenten geld te ontfutselen. Vooral jongeren, ouderen en sociaal zwakkeren laten zich snel verleiden om op dergelijke aanbiedingen in te gaan.

Vorig jaar werd een nieuw koninklijk besluit aangenomen waarbij een ethische code werd ge´ntroduceerd. Een zeer goed initiatief, maar volgens de telecomoperatoren en de consumentenorganisaties een maat voor niets als er ook geen effectief repressief luik aan wordt gekoppeld. Ondanks de nieuwe wetgeving zou er nog veel misbruik bestaan.

Hierover de volgende vragen:

1) Beaamt de minister het standpunt uit de betrokken sector dat het repressieve luik vooralsnog tekort schiet? Wat zal hij ondernemen om hier in de toekomst wat meer kracht achter te zetten?

2) Hoe staat het met de oprichting van de Ethische Commissie van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)? Opereert die al op volle toeren?

3) Hoeveel klachten werden sinds de oprichting van de ethische commissie geregistreerd inzake het misbruik van premium sms-diensten? Welke gevolgen heeft de commissie hieraan gegeven? In welke mate is dit soort misbruik een prioriteit voor de commissie?

4) De telecomsector en de consumentenorganisatoren vragen een databank van alle toegekende nummers, van de bedrijven die er gebruik van maken en van de diensten die daarop worden aangeboden. Dat zou de controle en de strijd tegen misbruik aanzienlijk bevorderen. Koestert de minister plannen in die richting? Zo ja, wat is de stand van zaken? Zo neen, op basis van welke argumenten motiveert de minister deze negatieve keuze?

Antwoord ontvangen op 16 april 2012 :

1. Het wetgevende kader, aangevuld met de vrijwillige gedragscodes die van toepassing zijn inzake premiumnummers, schept een voldoende basis om de consument te beschermen.

De algemene directie Controle en Bemiddeling (ADCB) van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie treedt op als ze meldingen ontvangt over bedrijven die de reglementering inzake handelspraktijken niet respecteren. Indien er inbreuken op de economische reglementering vastgesteld zijn, wordt de operator, als technische tussenpersoon, in kennis gesteld van de vastgestelde inbreuken. De operator dient vervolgens de noodzakelijke maatregelen te nemen om de dienst conform de vigerende reglementering te maken. De ADCB beoogt de illegale handelspraktijk te stoppen. Bij het merendeel van de onderzoeken zijn de ondernemingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie; die moeten dan ook worden bestraft door de bevoegde nationale autoriteit in die lidstaat. Bij een onderzoek naar een Belgisch malafide bedrijf wordt een proces-verbaal opgemaakt en doorgestuurd naar de bevoegde procureur des Konings. In het kader van de gerechtelijke procedure kunnen ontradende strafsancties worden toegepast.

De Ethische Commissie voor de telecommunicatie heeft de bevoegdheid om de inbreuken op de Ethische Code voor de telecommunicatie die het vaststelt te bestraffen met een administratieve geldboete en/of een schorsing of stopzetting van de betrokken dienst.

Er wordt dus wel degelijk aandacht besteed aan het repressieve luik.

Daarnaast herhaal ik ook mijn dwingende vraag tot de operatoren en connectivity providers om daadwerkelijk samen met de autoriteiten in het bad te stappen om buitenlandse bedriegers te ontmoedigen om hier in België hun slag te slaan, onder meer door in hun Gedragscodes een beschermingsniveau in te bouwen dat minstens gelijk is aan het beschermingsniveau dat de Ethische Code vastlegt, zodat dat beschermingsniveau niet alleen van toepassing zou zijn op binnenlandse dienstenaanbieders. Het kan niet de bedoeling zijn om alle negatieve aspecten van de diensten die de operatoren en connectivity providers mee faciliteren af te wentelen op de repressieve autoriteiten.

Ik juich ook de recent geformaliseerde samenwerking tussen de Ethische Comissie en de algemene directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie toe.

2) De Ethische Code voor de telecommunicatie, waarop de Ethische Commissie toeziet, is volledig van kracht geworden op 1 december 2011 (vanaf 1 juli 2011 waren al de regels van toepassing die geen technische aanpassingen in de systemen van (voornamelijk) de mobiele operatoren en connectivity providers betreffende SMS-diensten noodzakelijk maakten). De reeds voordien opgerichte Ethische Commissie opereert sedertdien op volle kracht.

3. In de periode 1 juli 2011 – 15 maart 2012 registreerde het secretariaat van Ethische Commissie 60 klachten (alle misbruiken betreffende SMS- en 0900-nummers samen).

De meeste van deze klachten werden afgehandeld volgens de principes van samenwerking met de FOD Economie en de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. Sommige klagers werden ook doorverwezen naar de Kansspelcommissie.

In mededeling nr. 2010/001 van 10 december 2010 betreffende de behandeling van klachten door het secretariaat van de Ethische Commissie, maakte de Ethische Commissie zijn prioriteiten kenbaar. Zie www.telethicom.be rubriek “Officiële publicaties” – “Mededelingen”.

Kort samengevat hebben deze prioriteiten te maken met:

• ethiek;

• bescherming van minderjarigen (in het bijzonder erop toezien dat niet voor minderjarigen geschikte inhoud aangeboden wordt onder aparte betaalnummerreeksen);

• erop toezien dat preventieve maatregelen ingeschreven in de Ethische Code toegepast worden, waaronder:

- het versturen van de waarschuwings- en/of informatieboodschappen vóór de start van de (betalende) communicatie en/of na het bereiken van een bepaald bedrag per maand;

- het correct volgen van de in de Ethische Code in detail uitgewerkte processen om een geïnformeerde toestemming van de eindgebruiker met het afnemen van bepaalde types betalende diensten (meestal een SMS-dienst geleverd via meerdere berichten over een langere periode) te bekomen;

- het naleven van de maximumtarieven of het verbod op bepaalde facturatiemethodes, ingeschreven in de Ethische Code.

• de verplichting een kwaliteitsvolle klantendienst te hebben (bereikbaar via een niet-betaalnummer);

• de maatregel dat het STOP-bericht verzonden moet worden naar het nummer waarvan de betrokken dienst gebruik maakt (en niet naar een ander SMS of MMS kort nummer).

In 2011 heeft de ADCB 127 klachten ontvangen over sms-diensten en 5 klachten over 090X-nummers.

Van 1 juli 2011 tot 29 maart 2012 werden door de Ombudsdienst voor telecommunicatie 586 klachten betreffende betalende sms-diensten en 56 klachten over 900-lijnen ontvangen.

4) De strijd tegen misbruik bij diensten via premiumnummers wordt ook gevoerd via een zo volledig mogelijke voorlichting van de consument over zijn rechten, en via transparantie over de kenmerken en de prijzen van de verschillende bestaande diensten. Het lijkt in dit kader aangewezen dat de telecomsector zelf, die weet aan welke aanbieders zij de aan hen toegewezen betaalnummers verder toekent, een databank ter beschikking stelt met informatie over de partij aan wie zij in fine hun nummers hebben toegewezen.