BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
1 maart 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5768

de Cécile Thibaut (Ecolo)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________
De bescherming van de persoonsgegevens bij de aankoop van alcoholhoudende dranken in drankautomaten
________
alcoholhoudende drank
automaat
Gegevensbeschermingsautoriteit
gegevensbescherming
persoonlijke gegevens
jongere
________
1/3/2012Verzending vraag
4/5/2012Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1682
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5768 d.d. 1 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Paragraaf 6 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd bij de wet van 10 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, verbiedt het verkopen, het schenken of het aanbieden aan min-zestienjarigen van elke drank of product waarvan het effectieve alcoholgehalte hoger is dan 0,5 % vol. Van elke persoon die dranken of andere producten op basis van alcohol wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan zestien.

Deze wet is ook van toepassing op alcoholische dranken die via automaten worden verkocht. Sinds 10 januari 2010 mogen er geen alcoholische dranken meer worden verkocht via drankautomaten, behalve wanneer die automaten uitgerust zijn met technische middelen, bijvoorbeeld een eID-kaartlezer, waardoor de leeftijd van de consument kan worden gecontroleerd.

In bepaalde gevallen wordt de SIS-kaart gebruikt om de leeftijd van de koper te bevestigen. Ik ben, net als de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, verbaasd dat die kaart, die voor andere doeleinden gecreëerd werd, ook hiervoor kan worden gebruikt.

De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, die in 2010 door de minister van Volksgezondheid is geraadpleegd, zegt in haar advies dat het gebruik van de elektronische identiteitskaart toegestaan is op voorwaarde dat de automaat uitsluitend de gegevens met betrekking tot de leeftijd van de koper leest. Er mag geen toegang zijn tot de andere gegevens en geen enkel gegeven mag worden geregistreerd.

In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 5-4107 van 23 december 2011 met als titel “De bescherming van persoonsgegevens op de SIS-kaart bij de aankoop van alcoholische dranken in drankautomaten”, verwijst de minister van Volksgezondheid me naar u voor wat betreft het aspect conformiteit van de eID-kaartlezer.

1) Kunt u me bevestigen dat de instrumenten waar de automaten thans mee uitgerust zijn alleen de leeftijd van de koper controleren en geen toegang geven tot de andere persoonsgegevens van de identiteitskaart of de SIS-kaart?

2) Wordt de conformiteit van de automaten gecontroleerd? Zo ja, zijn er al inbreuken vastgesteld? Hoeveel?

3) Mag, uit het oogpunt van de bescherming van de persoonsgegevens, worden aanvaard dat de SIS-kaart, die voor andere doeleinden is gecreëerd, gebruikt wordt om de leeftijd van de kopers van alcoholhoudende dranken in drankautomaten te controleren?

Antwoord ontvangen op 4 mei 2012 :

Het komt mij niet toe te bevestigen of de apparaten die momenteel aangebracht worden op de drankautomaten enkel de leeftijd van de koper controleren en geen toegang hebben tot de andere persoonlijke gegevens van de identiteitskaart of de SIS-kaart.

Het is aan de fabrikanten van drankautomaten met daarin alcoholhoudende dranken die deze willen uitrusten met een automatische lezer van de elektronische identiteitskaart, om de lezer zo in te stellen dat enkel de leeftijd van de consument gelezen kan worden en dat deze bovendien niet opgeslagen kan worden.

Wat de controle betreft van de overeenstemming van de automaten met voornoemde principes, lijkt het mij nuttig eraan te herinneren dat krachtens artikel 32 van de wet van 8 december 1992, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer over een controlemacht beschikt op de toepassing van de voormelde wet over de bescherming van de privacy.

Ten slotte, met betrekking tot het gebruik van de SIS-kaart, vanuit het oogpunt van de bescherming van gegevens van persoonlijke aard, om de leeftijd na te kijken van de kopers van alcoholische drank, behoort het mijn collega, de minister van Volksgezondheid, toe hierop te antwoorden.