BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
6 februari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5515

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Federale Overheidsdienst Economie - Saldi - Fouten - Rekenhof
________
Rekenhof (België)
begrotingscontrole
rijksbegroting
ministerie
boekhouding
China
________
6/2/2012Verzending vraag
8/3/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5515 d.d. 6 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een aantal bank-, post- of kassaldi van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie zijn niet of niet correct opgenomen in de balans. Dat impliceert een onderschatting van het maatschappelijk vermogen en leidt ertoe dat de kosten en opbrengsten niet volledig zijn.

Het betreft:

- de rekening Expo Shanghai. De bankrekeningen van Expo Shanghaï zijn niet opgenomen in Fedcom. In januari 2010 heeft de rekenplichtige nog drie miljoen euro gekregen op de rekeningen. De uitgaven zijn nog steeds onbekend aangezien er nog geen rekening is voorgelegd aan het Rekenhof. Het totaal nog te verantwoorden saldo bedraagt 7.710.029,73 euro en betreft de periode van 1 maart 2009 tot 31 december 2010,

- de rekening Metrologie - Postzegels. Die rekening is niet opgenomen in Fedcom. In februari 2010 heeft de rekenplichtige een voorschot gekregen van 19.000 euro

- de speciën van de kas Queteletfonds, waarvan het saldo van 709,11 euro niet is opgenomen in Fedcom.

Mijn vragen :

1) Waaraan zijn die fouten te wijten? Had het Rekenhof hier eerder al op gewezen? Zo ja, waarom werden die opmerkingen dan genegeerd?

2) Wanneer en op welke wijze werden de vergissingen rechtgezet?

3) Welke maatregelen werden reeds genomen om een herhaling van dergelijke fouten te voorkomen?

4) Zijn hier in één of meerdere gevallen aanwijzingen van misbruik, of gaat het slechts om vergissingen?

Antwoord ontvangen op 8 maart 2012 :

1) Bij de intrede van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie in het nieuwe federale boekhoudsysteem (Fedcom) werden de fondsenvoorschotrekeningen afgeschaft en beschikte de FOD Economie niet meer over buitengewone rekenplichtigen in de strikte zin van het woord. Het Rekenhof heeft opgemerkt dat drie posten niet correct werden opgenomen in de balans.

a) de Belgische deelname aan de Expo Shanghai 2010 werd gefinancierd met overheidsgeld, zowel van federale als van regionale oorsprong, en met de opbrengst uit commerciële activiteiten ter plaatse. Een laatste schijf van de federale kredieten werd in januari 2010 ter beschikking gesteld van de Penningmeester. Het ging echter om 2,5 miljoen euro en niet om 3 miljoen euro. Het verschil van 0,5 miljoen euro betreft namelijk een deel van de eigen opbrengsten van het Commissariaat, die begin 2010 via de ontvangstenrekening in Fedcom werd gestort om het Fonds voor de Organisatie van Internationale Tentoonstellingen te stijven als dekking voor de betaling van wedden door de CDVU gedurende vier jaar. De verschillende bankrekeningen van Expo Shanghai 2010, waarvan sommige in China waren geopend, konden niet worden geïntegreerd in Fedcom. De rekening 679-2009641-48 van de buitengewone rekenplichtige, waarnaar het Rekenhof telkens verwijst, werd met nulsaldo automatisch afgesloten op 31 december 2009. Het totaal nog te verantwoorden saldo aan ter beschikking gestelde federale begrotingskredieten bedraagt slechts 5 641 126,70 euro en niet 7 710 029,73 euro en is als volgt samengesteld:

i. saldo Expo Zaragoza 2008: 141.126,70;

ii. begrotingskrediet 2008: 1.000.000,00 ;

iii. Begrotingskrediet 2009: 2.000.000,00;

iv. begrotingskrediet 2010: 2.500.000,00.

De rekeningen van de Expo Shanghai 2010 liggen ter inzage van het Rekenhof bij de Penningmeester. Gelet op de wijzigingen opgetreden bij de intrede van de FOD in Fedcom en op de specificiteit van dit soort operaties dienen evenwel nog aangepaste modaliteiten te worden bepaald voor de rekeningaflegging en opname in de boekhoudkundige balans.

b) de rekening Metrologie – Postzegels is in feite een kas, die dient om postzegels aan te kopen in enkele gedecentraliseerde diensten, die niet beschikken over een frankeermachine. Elk jaar wordt een kasvoorschot gestort, dat achteraf wordt afgerekend met terug storting van het niet gebruikte saldo.

c) het saldo van de speciën van de kas Quetelefonds werd op de daartoe voorziene ontvangstenrekening geboekt op 30 november 2011.

Het Rekenhof heeft eerder al gewezen op deze feiten. De administratie heeft met brief van 31 maart 2011 een antwoord geformuleerd op de eerste twee opmerkingen van het Rekenhof. Met een brief van 12 oktober 2011 werden nog bijkomende elementen van antwoord bezorgd aan het Rekenhof, dat dezelfde opmerkingen nogmaals had overgemaakt, niettegenstaande het eerdere antwoord.

2) De nodige maatregelen werden genomen om de al of niet vermeende fouten of vergissingen recht te zetten of te verantwoorden. Enkel voor de deelname aan de internationale tentoonstellingen kon er door de langdurige periode van lopende zaken nog geen werk gemaakt worden van een nieuwe procedure ad hoc, die moet toelaten om de Belgische deelname aan de internationale tentoonstellingen op een werkbare manier te organiseren en terzelfder tijd boekhoudkundig te integreren in Fedcom.

3) Ik neem de nodige initiatieven om de kwestie in punt 2) te regelen.

4) Er is niet de minste aanwijzing van misbruik. De vastgestelde fouten of onregelmatigheden waren slechts het gevolg van problemen van praktische of technische aard.