BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
2 februari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5483

de Danny Pieters (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen
________
Overlevingspensioen - Hervorming - Overgangsuitkering
________
uitkering aan nabestaanden
________
2/2/2012Verzending vraag
9/3/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5483 d.d. 2 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In uw beleidsnota engageerde u zich ertoe om de in de loop van 2012 een hervorming van het overlevingspensioen voor te leggen aan het parlement.

Het overlevingspensioen zal een overgangsuitkering worden. De duur wordt afhankelijk de leeftijd, het aantal kinderen en het aantal jaren van wettelijk samenwonen of huwelijk.

Nadien is er desgevallend een automatisch recht op werkloosheid.

Eenieder die op 1/1/2012 de leeftijd van dertig jaar bereikt had, kan genieten van overgangsmaatregelen.

1) Bestaat de zogenaamde overgangsuitkering uit een periodiek forfaitair bedrag of is de hoogte van de uitkering afhankelijk van een aantal factoren zoals gezinssituatie en aantal jaren huwelijk of samenwonen ?

2) Kan u bevestigen dat de regeling met betrekking tot de overgangsuitkering gelijk zal zijn voor gehuwden en wettelijk samenwonenden ?

3) Worden er voor een toekenning van de overgangsuitkering nog andere vormen van samenwonen in overweging genomen ? Zo ja, welke ?

4) Geldt het recht op werkloosheidsuitkeringen eveneens weduwen en weduwnaars van zelfstandigen?

5) Al te vaak bleek het overlevingspensioen te werken als een inactiviteitsval. Zal de cumulatieregeling voor de overgangsuitkering verschillen van deze bij het overlevingspensioen ?

6) Kan u een beeld geven van de overgangsmaatregelen die beoogd worden, eventueel van de verschillende scenario's die ter tafel liggen ?

Antwoord ontvangen op 9 maart 2012 :

Ik beoog inderdaad om in de loop van het jaar 2013 een ontwerp van wet neer te leggen waarin de regeling met betrekking tot de overlevingspensioenen grondig hervormd wordt. Terwijl de krachtlijnen van de wijziging reeds vastliggen, en deze nader toegelicht werden ter gelegenheid van mijn beleidsnota, is dat nog niet het geval voor het geheel van de verschillende aspecten van de hervorming van de overlevingspensioenen. Ik zal eerst een aantal voorbereidende studies laten uitvoeren. Daarna wil ik uitgebreid overleg plegen met de sociale partners en andere betrokken groepen. Het is dan ook nog niet mogelijk om thans reeds een antwoord te verstrekken op de gestelde vragen.