BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
16 januari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5277

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen
________
gendermainstreaming
beheer
gelijke behandeling van man en vrouw
________
16/1/2012Verzending vraag
7/8/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3217
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5277 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor de samenstelling van de federale adviesorganen werd een wettelijk quotum opgelegd waardoor deze adviesorganen in principe uit niet meer dan twee derde leden van hetzelfde geslacht mogen bestaan. De wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd in 1997 en 2003, legt een dergelijke verplichting op.

Wat de federale beheersorganen betreft, bestaat er geen dergelijke wettelijke verplichting, in tegenstelling tot het Vlaamse en Brusselse niveau waar zowel voor de adviesorganen als voor de beheersorganen een evenwicht tussen mannen en vrouwen wettelijk werd vastgelegd.

Desalniettemin, wil ik graag volgende vragen stellen:

1) Welke beheersorganen ressorteren onder uw bevoegdheid? Kan u er een lijst van geven?

2) Wat is anno 2011 de samenstelling van elk van die beheersorganen, rekening houdende met het evenwicht tussen vrouwen en mannen? Mag ik u verzoeken een onderscheid te maken tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap?

Antwoord ontvangen op 7 augustus 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag. 

De volgende gegevens hebben betrekking op directies en diensten die onder mijn bevoegdheid vallen, en niet op diensten die onder de bevoegdheid vallen van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie (M. De Block). 

1) Welke beheersorganen ressorteren onder uw bevoegdheid? Kan u er een lijst van geven? 

De wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, geeft de definitie van adviesorganen.  

Gezien de afwezigheid van een dergelijke wet op federaal niveau voor wat betreft beheersorganen, is het niet mogelijk aan te geven welke organen beheersorganen zijn en of deze onder mijn bevoegdheid ressorteren.  

Onder voorbehoud van wat voorafgaat, het enige orgaan dat onder mijn bevoegdheid valt dat als beheersorgaan lijkt te kunnen gekwalificeerd worden is het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken. 

2) Wat is anno 2011 de samenstelling van elk van die beheersorganen, rekening houdende met het evenwicht tussen vrouwen en mannen? Mag ik u verzoeken een onderscheid te maken tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap?  

In 2011, was het Directiecomité van FOD Binnenlandse Zaken samengesteld uit : 

  • een voorzitter : 1 vrouw ;

  • de hoofden van de operationele diensten van de FOD Binnenlandse Zaken: 4 mannen (met inbegrip van de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken) + 1 vacante functie ;

  • de functionele directeurs van de stafdiensten "Begroting en Beheerscontrole", "Personeel en Organisatie" en "Informatie- en Communicatietechnologie" van de FOD Binnenlandse Zaken: 2 mannen + 1 vacante functie ;

  • een vertegenwoordiger van het kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken: 1 vrouw ;

  • een vertegenwoordiger van het kabinet van de Staatssecretaris voor asiel en migratie: 1 man.