BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
16 januari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5245

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
________
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen
________
gendermainstreaming
beheer
gelijke behandeling van man en vrouw
________
16/1/2012Verzending vraag
9/2/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3215
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5245 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor de samenstelling van de federale adviesorganen werd een wettelijk quotum opgelegd waardoor deze adviesorganen in principe uit niet meer dan twee derde leden van hetzelfde geslacht mogen bestaan. De wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd in 1997 en 2003, legt een dergelijke verplichting op.

Wat de federale beheersorganen betreft, bestaat er geen dergelijke wettelijke verplichting, in tegenstelling tot het Vlaamse en Brusselse niveau waar zowel voor de adviesorganen als voor de beheersorganen een evenwicht tussen mannen en vrouwen wettelijk werd vastgelegd.

Desalniettemin, wil ik graag volgende vragen stellen:

1) Welke beheersorganen ressorteren onder uw bevoegdheid? Kan u er een lijst van geven?

2) Wat is anno 2011 de samenstelling van elk van die beheersorganen, rekening houdende met het evenwicht tussen vrouwen en mannen? Mag ik u verzoeken een onderscheid te maken tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap?

Antwoord ontvangen op 9 februari 2012 :

Ik heb de eer het geachte lid de gevraagde gegevens mee te delen :

1. Twee beheersorganen vallen onder mijn bevoegdheid: het Beheerscomité van Beheerscomité van het selectiebureau van de federale overheid (SELOR) – Selectiebureau van de Federale Overheid en het Beheerscomité van FED+.

2. SELOR :

Voorzitter : 1 man

Plaatsvervangers : 1 vrouw

Effectieve leden: 6 vrouwen en 5 mannen

Plaatsvervangers: 6 vrouwen en 5 mannen

Beheerscomité van FED+:

Voorzitter: 1 vrouw

Leden: 2 vrouwen en 4 mannen