BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
16 januari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5231

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de minister van Landsverdediging
________
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen
________
gendermainstreaming
beheer
gelijke behandeling van man en vrouw
________
16/1/2012Verzending vraag
17/2/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3213
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5231 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor de samenstelling van de federale adviesorganen werd een wettelijk quotum opgelegd waardoor deze adviesorganen in principe uit niet meer dan twee derde leden van hetzelfde geslacht mogen bestaan. De wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd in 1997 en 2003, legt een dergelijke verplichting op.

Wat de federale beheersorganen betreft, bestaat er geen dergelijke wettelijke verplichting, in tegenstelling tot het Vlaamse en Brusselse niveau waar zowel voor de adviesorganen als voor de beheersorganen een evenwicht tussen mannen en vrouwen wettelijk werd vastgelegd.

Desalniettemin, wil ik graag volgende vragen stellen:

1) Welke beheersorganen ressorteren onder uw bevoegdheid? Kan u er een lijst van geven?

2) Wat is anno 2011 de samenstelling van elk van die beheersorganen, rekening houdende met het evenwicht tussen vrouwen en mannen? Mag ik u verzoeken een onderscheid te maken tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap?

Antwoord ontvangen op 17 februari 2012 :

Mevrouw de Voorzitter, de beheersorganen aangehaald in de door u gestelde vragen, bevinden zich allemaal in de parastatalen of wetenschappelijke instellingen onder mijn voogdij. Hun samenstelling wordt hernomen in de bijlage bij dit antwoord.

Bijlage aan de parlementaire vraag Nr 5-5231 van 16 januari 2012

Orgaan

Beheerscomité CDSCA

Raad van bestuur IV-NIOOO

Samenstelling

 

Effectieve leden: 1 mannelijke voorzitter

 4 vrouwelijke leden

 9 mannelijke leden

Plaatsvervangende leden: nihil

Effectieve leden: 1 mannelijke voorzitter

 4 vrouwelijke leden

 17 mannelijke leden

Plaatsvervangende leden: nihilOrgaan

Beheerscomité NGI

Beheerscomité KLM

Samenstelling

 

Effectieve leden: 1 mannelijke voorzitter

   4 vrouwelijke leden

  14 mannelijke leden

Plaatsvervangende leden: nihil 

 Effectieve leden : 1 mannelijke voorzitter

     2 vrouwelijke leden

     4 mannelijke leden

Plaatsvervangende leden : nihil

CDSCA : Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie

IV-NIOOO : Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers

NGI : Nationaal Geografisch Instituut

KLM : Koninklijk  Legermuseum